Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ACTUA DESENVOLUPAMENT, SL, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

Conveni de col·laboració entre Actua Desenvolupament, SL, i la Universitat de les Illes Balears per a la creació del premi Actua al millor treball de fi de grau de la Facultat de Turisme

Palma, 19 de desembre de 2012

REUNITS

D'una banda, el senyor Antoni Moreno Arbona, administrador d’Actua Desenvolupament, SL, en representació d'aquesta entitat, amb domicili a Sant Domingo de Guzmán, 7 D, sa Cabaneta, Marratxí (Illes Balears), i NIF núm. 43085913J.

I de l'altra, la senyora Montserrat Casas Ametler, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb NIF núm. Q0718001A, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present protocol, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectiu

La creació del premi Actua al millor treball de fi de grau per fomentar i premiar l’excel·lència i la qualitat acadèmica entre els alumnes de la Facultat de Turisme.

Segona. Beneficiaris del premi

Aquest premi s’adreça a tots els estudiants matriculats al Treball de Fi de Grau de Turisme que, a la convocatòria ordinària del mes de juny, el presentin a exposició pública.

Tercera. Criteris de selecció del premiat

El premi Actua al millor treball de fi de grau serà per a l’estudiant amb més bona qualificació final a l’assignatura Treball de Fi de Grau, i és requisit imprescindible que l’alumne l’hagi exposat públicament a la convocatòria de juny. En cas d’empat, l’expedient acadèmic s’utilitzarà com a criteri per desempatar. Així, se seleccionarà el treball de l’estudiant amb el millor expedient acadèmic una vegada acabat el termini per al tancament definitiu de les actes de la convocatòria ordinària de juny.

Quarta. Terminis

La resolució del premi s’efectuarà durant el mes de juliol, i aquesta resolució es comunicarà als mitjans de comunicació i als membres de la Facultat de Turisme.

L’organització es posarà en contacte durant el mes de setembre amb l’alumne/a guanyador/a.

L’atorgament del premi es farà durant l’acte de benvinguda dels nous estudiants de la Facultat de Turisme del següent curs acadèmic.

El tribunal es reserva el dret de deixar desert el premi, en el supòsit que no hi hagi estudiants que reuneixin els requisits establerts a les clàusules segona i tercera.

Cinquena. Dotació del premi

Cada curs acadèmic es concedirà un sol premi Actua al millor treball de fi de grau. El premi consistirà en un iPad 2 amb Wi-Fi + 3G de 16 GB (o en un obsequi de semblant quantia econòmica si la Facultat de Turisme ho considera escaient).

El premi serà entregat directament per l’entitat Actua Desenvolupament, SL, a l’estudiant/a seleccionat/ada.

Sisena. Tribunal de selecció dels premiats

El tribunal d’aquests premis és format per:

  • El degà, els vicedegans i el secretari de la Facultat de Turisme
  • Un membre representant de l’entitat finançadora del premi (Actua Desenvolupament, SL)

El veredicte del tribunal s’efectuarà per majoria de vots.

Setena. Durada i rescissió del conveni

La durada del conveni és indefinida. Les dues parts el poden rescindir unilateralment en qualsevol moment.

Vuitena

Si existeix acord entre les dues parts signants, es pot modificar l’objecte del premi, així com el nombre de premis que es concediran.

I perquè consti, ambdues parts signen el conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per Actua Desenvolupament, SL,
Antoni Moreno
Administrador

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de novembre de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).