Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ALIMENTÒMICA, SL, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 6 de novembre de 2012

REUNITS

D’una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat, publicats al BOIB 76, de 22 de maig (d'ara endavant, la UIB o la Universitat).

I de l’altra, el senyor Fernando Prats Manresa, major d'edat, amb DNI número 43 083 395-W, que actua en representació d’Alimentòmica, SL, societat domiciliada a la cra. de Valldemossa, ParcBIT, carrer d’Isaac Newton, edifici Disset (17), 2n pis, porta 3C, bústia núm. 15, 07121 Palma (Illes Balears), constituïda mitjançant escriptura pública atorgada en data 24 d'octubre de 2011 davant el notari de Palma senyor Álvaro Delgado Truyols. Actua en la qualitat d'administrador únic, segons es desprèn de l'escriptura de constitució (d'ara endavant, la companyia).

La UIB i la companyia d'ara endavant seran denominades, individualment, la part, i conjuntament, les parts.

Les parts, en la respectiva representació, atorguen el present acord i, en virtut de l'anterior,

EXPOSEN

I. Que el grup de recerca de Bioquímica, Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la UIB té actualment a la seva disposició l'ús de laboratoris d'investigació i una estructura cientificotècnica que li permeten desenvolupar estudis en el camp de l'alimentació i la salut.

II. Que la companyia és una empresa de base tecnològica de la UIB i que entre Alimentòmica, SL, i la Universitat hi ha actualment una relació de col·laboració que té origen en un conveni marc de col·laboració subscrit per les entitats amb data 24 d'octubre de 2011.

III. Que la companyia té interès perquè el seu personal pugui utilitzar la infraestructura descrita en l'expositiu primer per al desenvolupament de la seva activitat de recerca i el desenvolupament de nous productes i resultats en el camp de l'alimentació i la salut; i que el grup de recerca té interès per, en la mesura en què la companyia es desenvolupi, poder dur-hi a terme activitats de col·laboració.

IV. Per tot el que s’ha manifestat anteriorment, les parts, en la representació que ostenten, es reconeixen recíprocament capacitat legal suficient per atorgar el present conveni, i a aquest efecte, procedeixen a subscriure’l de conformitat amb les següents

CLÀUSULES

1. OBJECTE

El personal de la companyia podrà utilitzar la infraestructura del grup de Bioquímica, Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la UIB per dur a terme les seves activitats d'investigació i desenvolupament, sempre sota les directrius del professor Andreu Palou Oliver. Aquest acord no implica l'existència de cap relació laboral entre el personal de la companyia i la UIB.

Recíprocament, el personal del grup d'investigació podrà utilitzar la infraestructura de la companyia per al desenvolupament de les labors de R+D que li encarregui el director del grup d'investigació, sota les directrius de la companyia, i això no implica relació laboral amb aquesta.

2. PAGAMENT

Com a contraprestació addicional a aquesta utilització, a partir de l'1 de gener de 2013 la companyia abonarà la quantitat de 2.500 euros anuals a la UIB durant el primer any, 3.750 euros durant el segon any i 5.000 euros anuals a partir del tercer any, quantitat que s'incrementarà anualment d'acord amb l'IPC.

En tot cas, es preveu l’ingrés del pagament al compte corrent 2051-0151-65-1014198336 de l'entitat bancària Sa Nostra, en els termes següents:

  • 50% del total abans del 31 de juliol
  • restants 50% abans del 31 de desembre.

3. RESCISSIÓ DE L’ACORD

Aquest acord podrà ser denunciat per a alguna de les parts en qualsevol moment mentre romangui vigent, i les parts no tindran res a reclamar-se per aquest motiu, de manera que cessarà immediatament l'obligació de pagament per part de la companyia corresponent als mesos no vençuts, i s’hauran d'abonar a prorrata els vençuts i no satisfets.

4. VIGÈNCIA DE L’ACORD

La vigència de l'acord és d'un any, que es prorrogarà automàticament i per períodes d'un any, si cap de les parts no comunica el contrari amb una antelació mínima de dos mesos abans del venciment.

5. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

En cas de conflicte, ambdues parts acorden sotmetre's a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Palma.

I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen el present acord, en 2 (dos) exemplars però a un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per Alimentòmica, SL.,
Fernando Prats
Administrador únic

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 de novembre de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).