Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, PER A L’ORGANITZACIÓ DEL PROGRAMA DE DOCTORAT INTERUNIVERSITARI DE TURISME

REUNITS

D’una part, la doctora Anna M. Geli de Ciurana, Rectora Magnífica de la Universitat de Girona (UdG), que actua en representació d’aquesta universitat, tal com estableix el Decret 186/2009, d’1 de desembre, de nomenament de la rectora de la Universitat de Girona (DOGC núm. 5519, de 3 de desembre), i de conformitat amb el que estableixen els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats per l’Acord GOV/94/2011, de 7 de juny (DOGC núm. 5897, de 9 de juny), amb seu a Girona, plaça de Sant Domènec, núm. 3, CP 17071 i CIF Q-6750002 E.

I de l’altra part, la doctora Montserrat Casas Ametller, Rectora Magnífica de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que actua en representació d’aquesta universitat, tal com estableix el Decret 25/2011, d’1 d’abril, de nomenament de la rectora de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm.53 de 9 d’abril), i de conformitat amb el que estableix el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat (BOIB núm. 76, de 22 de maig), amb seu a Palma, carretera de Valldemossa, km 7,5, CP 07122 i CIF Q0718001A.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i

MANIFESTEN

I. Que la Universitat de Girona i la Universitat de les Illes Balears inclouen entre els seus objectius l’organització i el desenvolupament de programes de doctorat, d’acord amb les respectives estratègies de recerca i de formació doctoral.

II. Que la Universitat de Girona i la Universitat de les Illes Balears formen part del Campus d’excel·lència e-MTA, que s’ha configurat com un pla estratègic d’aquestes institucions per tal d’afrontar tres grans reptes per als propers anys: millorar la docència amb l’adaptació a l’EEES, impulsar la projecció internacional de la Universitat i interactuar més intensament amb l’entorn.

III. Que el Consell de Govern de la Universitat de Girona de 27 de setembre de 2010 va aprovar la creació de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Girona, que és l’organisme encarregat d’organitzar acadèmicament i administrativament els estudis de doctorat d’aquesta universitat.

IV. Que el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears de 16 de març de 2010 va aprovar la modificació del Centre d’Estudis de Postgrau de la UIB, que és l’òrgan responsable de la gestió acadèmica dels estudis de postgrau d’aquesta Universitat (Acord normatiu 9387/2010, de 16 de març, FOU núm. 328, de 23 d’abril de 2010).

V. Que el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30 d’octubre), modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol (BOE núm. 161, de 3 de juliol) determina a l’article 3.4: «Les universitats, mitjançant conveni amb altres universitats nacionals o estrangeres, poden organitzar ensenyaments conjunts conduents a l’obtenció d’un únic títol oficial de graduat o graduada, màster universitari o doctor o doctora.»

VI. Que el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat (BOE núm. 35, de 10 de febrer), estableix a l’article 2 les definicions següents: «1. S’entén per doctorat el tercer cicle d’estudis universitaris oficials, conduent a l’adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat. »2. Es denomina programa de doctorat un conjunt d’activitats conduents a l’adquisició de les competències i habilitats necessàries per a l’obtenció del títol de doctor. Aquest programa té per objecte el desenvolupament dels diferents aspectes formatius del doctorand i ha d’establir els procediments i les línies de recerca per al desenvolupament de tesis doctorals.»

VII. Que el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat (BOE núm. 35, de 10 de febrer), estableix a l’article 8.1: «La universitat, d’acord amb el que estableixi la seva normativa, ha de definir la seva estratègia en matèria de recerca i de formació doctoral, que s’ha d’articular a través de programes de doctorat duts a terme en escoles de doctorat o en les seves altres unitats competents en matèria de recerca, d’acord amb el que estableixen el Estatuts de la universitat, els respectius convenis de col·laboració i aquest reial decret.»

VIII. Que el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre l’expedició dels títols universitaris oficials (BOE núm. 190, de 6 d’agost), regula a l’article 12 l’expedició de títols conjunts de doctor obtinguts amb la superació d’un programa conjunt entre universitats espanyoles.

IX. Que és voluntat de les parts establir una fórmula de col·laboració per a l’organització i el desenvolupament del programa de doctorat conjunt de Turisme.

I amb la finalitat de formalitzar la col·laboració esmentada, les parts convenen a signar aquest acord, que es basarà en les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

El present conveni té per objecte establir les condicions de col·laboració entre les universitats signatàries per a la realització i l’organització del programa de doctorat conjunt de Turisme a partir del curs acadèmic 2013-14, per tal d’afavorir i potenciar una major qualitat en el desenvolupament de les línies de recerca i activitats formatives del programa.

Tota la documentació recollirà el caràcter conjunt del programa i es garantirà la imatge de globalitat i gestió interuniversitària.

Segona. Condicions generals

El programa de doctorat objecte d’aquest conveni és conjunt, cada universitat hi participarà en igualtat de drets i condicions i resta oberta la possibilitat d’incorporació d’altres universitats. Les universitats participants acordaran els procediments per elaborar la proposta conjunta, que han d’aprovar els respectius òrgans de govern.

L’eficàcia d’aquest conveni queda condicionada a l’aprovació i verificació del programa pels òrgans competents.

Tercera. Universitat coordinadora

La coordinació del programa és rotativa i es canviarà cada quatre cursos acadèmics. La Universitat de Girona serà la universitat coordinadora del programa i la responsable de la coordinació i el seguiment del programa de doctorat objecte d’aquest conveni els quatre primers cursos.

La universitat coordinadora tindrà la representació en el procediment de verificació i realitzarà els tràmits per sotmetre la proposta de doctorat al procés de verificació, que serà objecte d’una única sol·licitud que inclourà totes les universitats participants en el programa conjunt.

La universitat coordinadora serà igualment l’encarregada dels tràmits necessaris per a l’acreditació del programa de doctorat, així com els de presentació a convocatòries de Menció cap a l'Excel·lència.

Les universitats signants del conveni han de realitzar el tràmit d’implantació del programa d’acord amb el procediment establert a les respectives comunitats autònomes.

Quarta. Òrgans responsables

Els òrgans responsables del programa de doctorat conjunt en cadascuna de les universitats participants seran els que estableixi cada universitat, d’acord amb la legislació vigent.

Cinquena. Òrgans de govern del programa de doctorat

La Comissió Acadèmica és la responsable de dissenyar, organitzar i coordinar el programa de doctorat i tindrà les funcions establertes al Reial decret 99/2011, article 2.8.

La Comissió Acadèmica del programa de Turisme serà formada pels coordinadors locals del programa de doctorat en cadascuna de les universitats, sens perjudici que s’hi puguin afegir altres investigadors, vinculats a les línies de recerca pròpies del programa i pertanyents a les universitats responsables del programa de doctorat objecte del present conveni. A més, s’hi podran integrar investigadors d’organismes públics de recerca, així com d’altres entitats i institucions implicades en R+D+I tant nacional com internacional, amb petició prèvia de la Comissió Acadèmica i l’aprovació de les Escoles de Doctorat o els centres responsables de la gestió acadèmica dels estudis de doctorat de cada universitat.

A banda de les funcions establertes al Reial decret 99/2011, la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat de Turisme tindrà les següents:

Dur a terme el seguiment i avaluació de la marxa del títol i proposar anualment, per a la seva aprovació pels òrgans encarregats del desenvolupament de l’estudi i d’acord amb el procediment establert a l’efecte per cada universitat participant, les modificacions de l’estudi que consideri oportunes, així com, si escau, la proposta de renovació corresponent.

Harmonitzar les diferències que puguin existir entre les modalitats d’implantació del títol en cada universitat, per tal de garantir el servei als estudiants i proposar els mecanismes oportuns que facilitin la mobilitat d’estudiants i professors.

El coordinador del programa serà designat per acord entre els rectors de les universitats participants (art. 8.4 RD 99/2011).

A banda del coordinador del programa, cada universitat nomenarà un coordinador intern.

Sisena. Admissió i matriculació dels estudiants

Els requisits d’admissió i els criteris de selecció seran compartits i el procés d’admissió serà únic, d’acord amb la proposta del programa.

Els alumnes sol·licitaran la preinscripció a alguna de les universitats participants i els admesos al programa es matricularan a la universitat per la qual hagin estat seleccionats, o bé a la que triïn, si ho han estat en més d’una, d'acord amb les normatives corresponents.

Cada universitat matricularà els seus alumnes i mantindrà informades la resta d’universitats participants de les dades i l’estat de tramitació de les matrícules.

Setena. Règim acadèmic dels estudiants, gestió d’expedients i títol

Cada universitat participant és responsable de la tramitació dels expedients dels estudiants que tingui matriculats i s’encarregarà materialment de l’administració i el dipòsit dels documents, de la custòdia de les actes i de la tramitació, l’expedició i el registre d’un únic títol de doctorat conjunt, que expediran i signaran els rectors de les universitats participants i es materialitzarà en un únic suport en el qual han de constar els logotips de les universitats, d’acord amb el model, el format i els requisits que estableixi la legislació vigent.

Els trasllats d'expedient dels estudiants matriculats en el programa de qualsevol de les universitats participants seran automàticament reconeguts per la universitat receptora, d'acord, en tot cas, amb el règim previst per als trasllats d'expedients i les convalidacions en la normativa interna aplicable.

Els estudiants queden vinculats per la normativa acadèmica de la Universitat en què consten matriculats.

Vuitena. Compromisos acadèmics

Les universitats participants en el programa de doctorat conjunt de Turisme establiran uns criteris comuns per a la concessió de premis extraordinaris, així com per a la menció «Doctor Internacional», i per a l’elaboració de convenis de cotutela.

Novena. Mobilitat d’estudiants i professorat

El programa de doctorat conjunt de Turisme preveurà la mobilitat d’estudiants i professors necessària per al seu desenvolupament. Les universitats participants facilitaran als estudiants i professors la utilització dels serveis universitaris relacionats amb el programa.

Desena. Sistema de garantia de qualitat

Les universitats signants es comprometen a desenvolupar els mecanismes de coordinació necessaris per assegurar la implantació del sistema de garantia de qualitat del programa.

El programa de doctorat disposarà del Sistema de Garantia de la Qualitat de la universitat coordinadora, que facilitarà a la resta d’universitats participants els documents necessaris per formalitzar els protocols d’avaluació de la qualitat que corresponguin. Cadascuna de les altres universitats signants es compromet, mitjançant les respectives unitats de qualitat, a recollir la informació necessària i trametre-la a la universitat coordinadora.

Onzena. Procediment de modificació i extinció del programa

El procediment de modificació i extinció del programa es realitzarà d’acord amb les normatives vigents i els mecanismes desenvolupats pels òrgans competents.

Els criteris per a la suspensió temporal o definitiva del doctorat conjunt de Turisme fan referència a:

1. La demanda d'accés. El nombre total de matriculats i la demanda d'accés al doctorat conjunt de Turisme seran indicadors de la viabilitat d'aquest. El descens de matriculats durant un determinat període de temps consecutiu serà motiu per considerar la suspensió temporal o definitiva del doctorat o la necessitat de redefinir-lo en el marc d'altres ensenyaments afins que s'imparteixin a les diferents universitats participants.
2. El rendiment acadèmic. La disminució de les ràtios d'èxit, graduació, eficiència i d’altres indicadors de seguiment dels resultats acadèmics, així com l'augment de la ràtio d'abandonament del doctorat, serà motiu per considerar interrompre temporalment o definitivament el programa o bé per introduir-hi reformes, després d'un estudi de les raons que hagin provocat la disminució de les ràtios d'èxit i l'augment de les ràtios d'abandonament.
3. La qualitat. El programa ha de complir els nivells de qualitat que les universitats responsables han acordat establir quant a professorat, personal de suport, recursos i serveis.
4. Els resultats del procés d'acreditació. El fet de no superar el procés d'acreditació al cap de sis anys d’haver-se implantat serà motiu per considerar la suspensió definitiva del programa de doctorat o la seva redefinició.

Els corresponents òrgans de govern dels estudis de doctorat conjunt de Turisme de les universitats responsables preveuran els mecanismes a través dels quals s’hauran de salvaguardar els drets i compromisos adquirits amb l'alumnat que estigui cursant un doctorat suspès.

Dotzena. Finançament

El programa de doctorat conjunt de Turisme disposarà del finançament global que resulti del finançament que cadascuna de les universitats participants atorgui amb els criteris respectius que estableixin.

Les comissions corresponents decidiran sobre l’aplicació de qualsevol altra subvenció econòmica que pugui aconseguir el programa. En aquest sentit, la universitat coordinadora concorrerà amb el programa a les convocatòries de finançament de qualitat que s'obrin a l’efecte, donant ple suport al programa.

Amb el finançament descrit, el programa afrontarà les seves necessitats: mobilitat d'estudiants i de professorat, infraestructures docents i d’investigació, etc. Amb caràcter general, la universitat que rebi professorat per impartir activitats formatives del programa es farà càrrec, si escau, de les despeses derivades de la mobilitat corresponent.

Tretzena. Protecció de dades

Cada una de les parts es compromet a complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament.

Les dades a què es dóna accés no s’aplicaran o utilitzaran amb cap altra finalitat que la descrita en aquest document.

Les dades no es comunicaran, ni per a la seva conservació, a altres persones.

S’aplicaran les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals s’ha facilitat l’accés i per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament i l’accés no autoritzat.

Catorzena. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment que se signi i tindrà validesa a partir del curs 2013-14. Serà prorrogable tàcitament per cursos successius, sempre que es continuï oferint el doctorat en les condicions aprovades i sempre que no sigui denunciat per cap de les parts, denúncia que haurà de formular-se per escrit amb sis mesos d’antelació respecte de l’inici del curs acadèmic següent.

En qualsevol cas, sempre s’ha de garantir als estudiants la finalització del doctorat iniciat, d’acord amb els criteris d’extinció establerts a la clàusula onzena.

Quinzena. Incorporació i/o desvinculació d’altres universitats

El programa de doctorat objecte d’aquest conveni estarà obert a la incorporació d’altres universitats en futurs cursos, sempre que acceptin tots els termes d’aquest acord. Totes les universitats que s’adhereixin al conveni tindran els mateixos drets i obligacions que les que ja hi participen. La incorporació d’altres universitats requereix una modificació i verificació del programa i ha de documentar-se mitjançant un annex en què consti l’acceptació de les clàusules i dels compromisos per part de la universitat o les universitats que s’hi incorporin, amb les signatures de conformitat dels representants legals de les universitats que en el moment de l’adhesió participin en el programa.

Setzena. Resolució de conflictes

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest conveni seran resoltes per acord de les parts, i si no és possible aquest acord, les parts es comprometen a sotmetre’s a mediació abans d’iniciar qualsevol reclamació davant la jurisdicció que pertoqui.

Dissetena. Extinció del conveni

Són causes d’extinció del present conveni:

  • El transcurs de la vigència d’aquest acord.
  • El mutu acord entre les parts abans de finalitzar el termini establert.
  • L’incompliment greu i reiterat de qualsevol de les parts d’alguna de les estipulacions essencials del conveni.
  • La denúncia d’una de les parts, formulada per escrit amb sis mesos d’antelació respecte de l’inici del curs acadèmic següent.
  • Qualsevol altra que prevegi la normativa vigent aplicable.

Divuitena. Modificació del conveni

Qualsevol canvi que modifiqui el que s’ha establert en aquest conveni ha de ser ratificat de mutu acord per totes les parts abans de l’inici del curs acadèmic en què es pretenguin introduir les possibles modificacions.

I perquè així consti, les parts signen aquest document en dos exemplars als llocs i en les dates que figuren més avall. 

Per la Universitat de Girona,
Anna Maria Geli
Rectora

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Girona, 4 de desembre de 2012 
Palma, 10 de desembre de 2012

Diligència

El present model de conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 d’octubre de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 29 d’octubre de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).