Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de Col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (coordinadora del Campus d’Excel·lència Internacional Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua) i l’Obra Social la Caixa

Barcelona,

Palma, 12 de novembre de 2012

REUNITS

D’una banda, la senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora Magnífica de la Universitat de les Illes Balears, NIF núm. Q0718001A, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, CP 07122 Palma (Illes Balears), i en representació d’aquesta, en virtut del que disposa l’article 20 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, de 21 de desembre, i de conformitat amb el nomenament per Decret 25/2011, d’1 d’abril, i coordinadora del Campus d’Excel·lència Internacional Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua i referència CEI11-0002, aprovat pel Ministeri d’Educació segons Resolució de 27 d’octubre de 2011.

I d’altra banda, el senyor Jaume Lanaspa Gatnau, director executiu de la Fundació la Caixa, que actua en representació de la mateixa entitat, domiciliada a Barcelona CP 08028, avinguda Diagonal, 621-629 i amb NIF G-58899998.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar a les respectives entitats i

MANIFESTEN

I. Que el Campus d’Excel·lència Internacional Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua (d’ara endavant, CEI Euromediterrani del Turisme i l’Aigua), coordinat per la Universitat de les Illes Balears en col·laboració amb la Universitat de Girona, juntament amb una agregació de diverses institucions i actors promotors, pertanyents als sectors del turisme i l’aigua, té entre els seus objectius el desenvolupament d’accions relacionades amb el triangle del coneixement (educació, investigació, innovació), i en especial aquelles que promoguin el creixement econòmic regional en els sectors prioritzats pel CEI.

II. Que la Fundació la Caixa està interessada en la col·laboració amb la Universitat de Les Illes Balears, coordinadora del CEI Euromediterrani del Turisme i l’Aigua, per desenvolupar una sèrie d’activitats emmarcades en el programa pilot «Campus universitaris i creixement econòmic».

III. Que ambdues institucions coincideixen en la conveniència d’unir esforços, i tenen la ferma voluntat d’establir un conveni que defineixi un marc de relacions que permeti crear sinergies per a la realització i el desenvolupament de diverses activitats que formaran part d’un programa pilot voluntari, per la qual cosa formalitzen el present conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni

L’objecte del present conveni és el desenvolupament i gestió estratègics relacionats amb els objectius del programa pilot «Campus universitaris i creixement econòmic», impulsat per la Fundació la Caixa.

SEGONA. Descripció del desenvolupament del programa pilot

El programa té com a característica aprofitar les activitats ja realitzades pels actors públics i privats promotors de l’agregació estratègica en el marc del programa Campus d’Excel·lència Internacional desenvolupat pel Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya durant el període 2008-2011.

El programa es basarà en la realització d’un pla d’acció relacionat amb la transformació del coneixement (generat en els entorns acadèmics o campus) en creixement econòmic i millores socials. Aquest pla d’acció serà considerat com un pla operatiu concret i periodificable, dirigit a promoure i facilitar polítiques de creixement econòmic en els sectors en què el CEI Euromediterrani del Turisme i l’Aigua s’hagi fet fort i considerant un àmbit regional o transfronterer d’influència, tant a mitjà com a llarg termini.

El pla d’acció serà desenvolupat pels actors de les agregacions promotores del CEI Euromediterrani del Turisme i l’Aigua invitats al programa pilot com a referència del sector del turisme i l’aigua.

Els membres de l’agregació del CEI Euromediterrani aprovaran el seu pla d’acció estratègic en el decurs dels tres mesos després de la firma del present conveni. Posteriorment, es presentaran les conclusions a la societat en general, i als actors de les respectives agregacions estratègiques en particular, en una sessió pública de debats que es realitzaran en alguna de les seus de les universitats participants en el CEI en data consensuada amb la Fundació la Caixa.

Finalment, el CEI Euromediterrani del Turisme i l’Aigua presentarà a la Fundació la Caixa un document de conclusions que incorporarà el pla operatiu inicial i les aportacions obtingudes en l’acte públic del debat.

TERCERA. Obligacions de les parts

a) Obligacions de la Fundació la Caixa

La Fundació la Caixa es compromet a col·laborar en les activitats desenvolupades pel CEI Euromediterrani del Turisme i l’Aigua per complir els objectius del programa amb la quantitat de trenta mil (30.000) euros.

Així mateix, la Fundació la Caixa, a través d’un equip de suport i seguiment dirigit pel doctor Màrius Rubiralta, promourà l’acompanyament i l’assessorament necessari per a dur a terme els objectius del programa pilot.

b) Obligacions de la Universitat de les Illes Balears

1. La Universitat de les Illes Balears, com a coordinadora del projecte CEI Euromediterrani del Turisme i l’Aigua, portarà a terme les activitats necessàries, entre els membres del CEI Euromediterrani del Turisme i l’Aigua que constitueixen l’agregació estratègica, que condueixin a l’elaboració d’un pla d’acció encaminat a detectar accions que afavoreixin el creixement econòmic en els sectors prioritzats pel CEI Euromediterrani del Turisme i l’Aigua.

2. El CEI Euromediterrani del Turisme i l’Aigua, constituït per la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Girona, es compromet a organitzar un acte públic de presentació de les conclusions del pla d’acció a la ciutat de Girona organitzat per la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Girona i els membres del CEI Euromediterrani del Turisme i Aigua, abans de finalitzar el mes de maig de 2013.

3. Abans de la finalització del conveni, la Universitat de les Illes Balears, del CEI Euromediterrani del Turisme i l’Aigua, es compromet a presentar a la Fundació la Caixa una memòria que exposi el procés seguit per a l’elaboració del pla d’acció, les persones, institucions o entitats que hi han participat, les característiques de l’organització de l’acte públic de difusió de les conclusions i tot allò que afavoreixi el coneixement de les discussions i conclusions sobre el creixement econòmic.

4. La Universitat de Les Illes Balears es compromet a mantenir informació actualitzada de les activitats lligades al present conveni a la pàgina web del Campus d’Excel·lència Internacional.

QUARTA. Comissió de seguiment

Les parts acorden que, amb la finalitat de poder fer el seguiment i l’avaluació de l’objecte d’aquest conveni, es constituirà una comissió mixta paritària integrada per un representant de cada una de les entitats firmants i pel coordinador del projecte.

La comissió de seguiment es reunirà al llarg de la vigència del present conveni, a sol·licitud de qualsevol de les parts i com a mínim una vegada.

CINQUENA. Vigència

El present acord marc de col·laboració serà vigent des de la data de la seva firma fins al 30 de juny de 2013.

SISENA. Causes de resolució anticipada

Serà causa de resolució anticipada del present conveni l’incompliment de qualsevol de les clàusules.

El present conveni també pot resoldre’s de forma anticipada per mutu acord de les parts.

SETENA. Resolució i litigis

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir sobre la interpretació, el compliment, els efectes i l’extinció del present conveni, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, per llei, els pugui correspondre, acorden sotmetre’s a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Barcelona.

I com a prova de conformitat, ambdues parts firmen el present conveni, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per la Fundació la Caixa,
Jaume Lanaspa
Director executiu

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 d’octubre de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).