Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE AMNISTIA INTERNACIONAL I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER COL·LABORAR EN ACCIONS EN L’ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ DELS DRETS HUMANS

Palma, 10 de gener de 2013

REUNITS

D’una part, el senyor Esteban Beltrán Verdes, en representació d'Amnistia Internacional, en qualitat de director d'Amnistia Internacional de l'Estat espanyol, amb domicili legal al carrer de Fernando VI, núm. 8, 1r esq., de Madrid.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions i d'acord amb llurs respectives atribucions,

EXPOSEN

Primer. Que Amnistia Internacional és una organització no governamental sense afany de lucre, que treballa per combatre els abusos contra els drets humans a través de la investigació, la denúncia pública i l'activisme. Disposa d'una àmplia experiència en l'observació i la denúncia de violacions de drets humans. Compta amb personal tècnic qualificat per a la formació en drets humans a tots els nivells, així com amb documentació pròpia reconeguda internacionalment i acadèmicament com a font de recerca acadèmica i científica. Té l'estatut d'entitat consultiva de les Nacions Unides des de 1964.

Segon. Que la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, dedicada al servei públic de l’educació superior, la recerca, la transferència del coneixement i la innovació. Per complir les seves funcions, la UIB ha de cooperar amb altres universitats i institucions i, mitjançant l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (en endavant, OCDS), té, entre d’altres, l’objectiu d’impulsar l’Educació per al desenvolupament (sensibilització, formació, recerca aplicada i mobilització social), dirigida a la comunitat universitària i la societat en general sobre assumptes relacionats amb el desenvolupament humà sostenible.

Tercer. Que ambdues parts coincideixen en la necessitat de fomentar la promoció dels drets humans; i que, per tant, consideren aconsellable promoure la seva pròpia col·laboració en la realització d’activitats d’interès comú, sense oblidar l’exercici de les seves pròpies competències.

En consideració al que s’ha exposat, ambdues parts, en la representació que tenen, subscriuen aquest acord de col·laboració i l’articulen de comú acord segons les clàusules següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

El present acord té l’objecte d’establir l’entorn de referència per a l’organització conjunta entre les parts d’accions en l’àmbit de la promoció dels drets humans dirigides a la comunitat universitària de la UIB i a la societat en general, així com altres iniciatives d’interès comú que puguin sorgir.

Segona. Tipus de col·laboració

La col·laboració entre ambdues entitats consistirà en l’organització conjunta d’accions que tinguin per objecte alguna de les finalitats següents:

1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, científic i professional entre ambdues institucions.
2. Fomentar el compromís social de tota la comunitat universitària envers la defensa dels drets humans, mitjançant les campanyes i accions d'Amnistia Internacional.
3. Impulsar altres iniciatives en l’àmbit del dret humanitari.

Ambdues parts es comprometen a respectar els marcs d’actuació de cadascuna de les entitats en el seu propi àmbit.

Tercera. Organització conjunta de les accions

Ambdues entitats podran proposar l’organització conjunta de les accions esmentades a la clàusula anterior, col·laborant-hi en la mesura de la seva disponibilitat.

Per a cada acció que sorgeixi, es reuniran membres d’ambdues entitats i establiran, de comú acord, les condicions en què es durà a terme l’acció.

La UIB, a través de l’OCDS, es compromet a fer la difusió de l’acció a la comunitat universitària. Amnistia Internacional també en farà la difusió corresponent a través dels seus mitjans habituals.

El material de difusió que es creï per a cada acció ha de dur els logos d’ambdues entitats.

Quarta. Condicions financeres

No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions amb la firma d'aquest acord.

Cinquena. Coordinació i seguiment

Cada una de les parts nomenarà un membre de la seva organització per coordinar les accions que es duguin a terme i fer-ne el seguiment.

Sisena. Vigència i durada

El present acord de col·laboració entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb dos mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.

En cas que l’acord de col·laboració es denunciï, ambdues parts es comprometen a dur a terme les accions iniciades en els termes acordats.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració.

Per Amnistia Internacional,
Esteban Beltrán
Director d'Amnistia Internacional

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 d’octubre de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 29 d’octubre de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).