Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

 CONVENI ENTRE EL SENYOR JOAN RAMON BONET I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA DONACIÓ D’UN CONJUNT DE FOTOGRAFIES

Palma, 25 de gener de 2013

REUNITS

D’una part, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, la UIB), amb domicili social a la carretera de Valldemossa, km 7,5, de Palma, CP 07122, amb el CIF Q0718001A, com a representant d’aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l’altra, el senyor Joan Ramon Bonet Verdaguer, amb el NIF 41334739J i amb domicili al carrer del Roser, 5, de Palma, CP 07004.

EXPOSEN

Que el fotògraf Joan Ramon Bonet està disposat a donar a la UIB les fotografies impreses i emmarcades, d’acord amb els pactes que es detallen.

Que la Universitat de les Illes Balears considera l'obra del fotògraf Joan Ramon Bonet d'una gran vàlua per afegir al patrimoni artístic de la UIB.

PACTES

Primer. El senyor Bonet dóna amb caràcter totalment gratuït a la UIB les fotografies impreses i emmarcades segons la relació de l’inventari que s’adjunta com a annex del present conveni.

Segon. Per part seva, la UIB accepta la donació rebuda i es compromet a penjar les fotografies als espais que siguin més convenients per a la preservació i conservació de les fotografies.

La Universitat de les Illes Balears accepta la donació.

Posades d’acord les parts, signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Joan Ramon Bonet

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de maig de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 8 de juny de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

ANNEX AL CONVENI DE DONACIÓ D’UN CONJUNT DE FOTOGRAFIES DEL SENYOR JOAN RAMON BONET VERDAGUER

Fotografies impreses i emmarcades, publicades al catàleg Joan Ramon Bonet. Fotografia 1973-2008, col·lecció Focus, Ajuntament de Palma. De l'exposició del mateix nom que es va fer al Casal Solleric del 20 de novembre de 2008 a l'11 de gener de 2009:

  • Hospital de nit, 1987, pàgina 112
  • Son Banya, 1988 (tres fotografies), pàgina 127
  • Matances, 1991, pàgina 151
  • Matances, 1991, pàgina 153