Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

logos entitats

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE IBITEC I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, PER A LA CREACIÓ DELS PREMIS IBITEC ALS MILLORS ESTUDIANTS DELS GRAUS D’ENGINYERIA INFORMÀTICA O D’ENGINYERIA TELEMÀTICA DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LA UIB 

Palma, 8 de març de 2013

REUNITS

D'una banda, el senyor Francisco Llabrés Mut, administrador d’IBITEC, que actua en representació d'aquesta entitat, amb domicili al carrer de Galileo Galilei, s/n, ParcBIT - Palma (Illes Balears), i NIF núm.B-57.248.809

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb NIF núm. Q0718001A, Montserrat Casas Ametler, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

1. IBITEC és una empresa derivada (spin-off) sorgida de la UIB creada el desembre de 2003, que durant aquests anys ha anat col·laborant amb diferents departaments de la UIB en la investigació aplicada i la transferència de tecnologia.
2. Arran de l'experiència assolida en l'àrea de les tecnologies de la informació i les comunicacions, té un acord de col·laboració amb Eurona Telecom, SL, operador de telecomunicacions amb tecnologia WIMAX i satèl·lit.
3. Per això és desig d’IBITEC la creació d'un premi a l'excel·lència als millors alumnes dels graus d’Enginyeria Informàtica o d’Enginyeria Telemàtica.
4. És desig de les parts que representen subscriure un conveni de col·laboració amb la finalitat d'actualitzar les fórmules de cooperació existents i de crear-ne de noves, de manera que aquesta cooperació sigui més eficaç i operativa.
5. Amb aquest objectiu i a fi de materialitzar les voluntats expressades, ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES 

Primera. Objectiu. Crear els premis IBITEC als Millors Estudiants per fomentar i premiar l’excel·lència i la qualitat acadèmica entre els alumnes dels graus d’Enginyeria Informàtica i d’Enginyeria Telemàtica de l’Escola Politècnica Superior.

Segona. Beneficiaris dels premis. Els premis s’adrecen a tots els estudiants que han acabat el projecte de fi de carrera del grau d’Enginyeria Informàtica o d’Enginyeria Telemàtica de l’Escola Politècnica Superior de la UIB.

Tercera. Criteris de selecció dels premiats. La nota que determinarà els premis IBITEC als millors projectes de fi de carrera es calcularà seguint el criteri següent:

1. Se seleccionaran les millors notes obtingudes en el projecte de fi de carrera, ponderades amb l’expedient acadèmic.
2. Un tribunal elegirà el projecte guanyador, així com dos accèssits.

Quarta. Terminis. La resolució dels premis s’efectuarà el darrer divendres del mes de setembre, i aquesta resolució es comunicarà als mitjans de comunicació i als membres de l’Escola Politècnica Superior.

L’organització es posarà en contacte el primer dilluns d’octubre amb els alumnes guanyadors.

El tribunal es reserva el dret de deixar deserts els premis, en el supòsit que no hi hagi estudiants que reuneixin els requisits establerts.

Cinquena. Dotació econòmica dels premis. Cada curs acadèmic es concediran tres premis IBITEC als Millors Estudiants. La dotació econòmica dels premis és de 900 euros per al guanyador i de 600 euros per a cada un dels dos accèssits, que es destinaran a finançar la matrícula del següent curs acadèmic als estudis de postgrau oferts per l’Escola Politècnica Superior. Aquestes quantitats les dues parts signants les poden modificar anualment en funció de l’evolució de l’IPC i del cost oficial de la matrícula als estudis de l’Escola Politècnica Superior de la UIB.

En cas que l’alumne no continuï els estudis de postgrau, el tribunal elegirà un altre projecte dels no premiats.

La dotació econòmica serà entregada directament per l’entitat IBITEC als estudiants.

Sisena. Tribunal de selecció dels premiats. El tribunal d’aquests premis és format per:

  • El degà i el secretari de l’Escola Politècnica Superior, o les persones que deleguin.
  • El doctor Bartomeu J. Serra Cifre, catedràtic de l’àrea de coneixement de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
  • El director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), o la persona que delegui.
  • Un membre representant de l’entitat finançadora del premi (IBITEC).
  • Un membre representant de l’entitat col·laboradora Eurona.

El veredicte del tribunal s’efectuarà per majoria de vots.

Setena. Durada i rescisió del conveni. La durada del conveni és de cinc anys i tindrà una pròrroga automàtica anual, tret que una de les parts decideixi de rescindir-lo i avisi amb una antelació de tres mesos a la finalització de la vigència del conveni.

Vuitena. Si existeix acord entre les dues parts signants, es podrà modificar l’import econòmic dels premis, així com el seu nombre.

I perquè consti, ambdues parts signen el conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per IBITEC, SL,
Francisco Llabrés
Administrador

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de gener de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de febrer de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).