Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL ROTARY CLUB PALMA JUNÍPERO SERRA PER A LA CONCESSIÓ D’UN PREMI I TRES ACCÈSSITS ALS MILLORS TREBALLS DE RECERCA PRESENTATS PER ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS SOBRE LA FIGURA DE JUNÍPER SERRA

Palma, 22 de març de 2013

REUNITS

D'una part, el vicerector de Professorat i Postgrau de la Universitat de les Illes Balears, senyor Jaume J. Carot Giner, per substitució reglamentària de la Magnífica senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora, en virtut del que estableixen l’article 40.4 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (UIB) (Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat) i la Resolució 10519/2013, de 31 de gener (FOU núm. 378, de 15 de febrer).

I de l'altra, la senyora Marisa Barral Llorente, com a presidenta del Rotary Club Palma Junípero Serra, amb domicili al carrer de Francesc Vidal i Sureda, 23, 07015 Palma.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar el present document, i per això

EXPOSEN

Primer: Que la UIB té com una de les seves tasques prioritàries impulsar la recerca en tots els àmbits de formació acadèmica i, per tant, considera d’allò més adient incentivar els estudiants que demostren, a través dels estudis i treballs, el seu esforç en aquest sentit.

Segon: Que el Rotary Club Palma Junípero Serra i la UIB volen palesar el seu esperit de col·laboració en la línia de la recerca acadèmica, i estableixen al present conveni la seva intenció de col·laborar, a través de la convocatòria d’un premi universitari, en la divulgació de l’obra, el significat i la projecció històrica de Juníper Serra, a fi de premiar els millors treballs escrits entorn del pare Serra.

CLÀUSULES

Primera. Línies d’actuació de l’acord

El Rotary Club Palma Junípero Serra i la UIB concediran un primer premi i un accèssit als treballs que compleixin les condicions esmentades a les clàusules següents.

Segona. Alumnat participant i beneficiari

Pot ser beneficiari d’aquest acord qualsevol alumne de la UIB matriculat en estudis de llicenciatura, diplomatura, grau, màster i doctorat.

Tercera. Terminis

  • Convocatòria del premi: abans de l’abril de cada any natural.
  • Període de presentació dels treballs: primera setmana de juny de cada any natural.
  • Lliurament del premi: abans de finalitzar l’any acadèmic corresponent.

Quarta. Selecció de l’alumnat

Els alumnes han de presentar el treball amb el vistiplau d’un professor de la UIB especialista en una àrea de coneixement afí als àmbits temàtics prevists en el premi.

Cinquena. Contingut econòmic i de col·laboració

El Rotary Club Palma Junípero Serra aportarà anualment, durant la vigència del present conveni, la quantitat de 1.500 euros per finançar els treballs finalistes prevists al present conveni. D’aquesta quantitat es destinaran anualment 1.000 euros al primer premi i 500 euros a l’accèssit finalista.

Sisena. Comissió de qualitat i jurat

El Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts nomenarà, en un termini no superior a dos mesos a comptar a partir de la signatura del present conveni, una comissió de qualitat integrada por tres professors de la UIB especialistes en àrees de coneixement afins als àmbits temàtics prevists en el premi. Aquesta comissió avaluarà els treballs presentats, en seleccionarà els més destacats i n’informarà el jurat.

El jurat serà format per un membre de la comissió de qualitat, dos representants del Rotary Club Palma Junípero Serra, un de la Fundación Casa Serra i un de l’Associació Amics de Fra Juníper Serra. Serà missió del jurat establir, entre els treballs seleccionats, un ordre de prelació, per determinar el mereixedor del primer premi i, a continuació, el mereixedor de l’accèssit.

Setena. Temàtica dels treballs

Les matèries sobre les quals han de versar els treballs són totes les relacionades amb qualsevol aspecte de la tasca, el significat històric i la projecció del pare Serra.

Vuitena. Idioma i presentació

Els treballs es poden presentar en qualsevol dels idiomes següents: català, castellà i anglès.

Novena. Resolució

El jurat serà l’encarregat d’atorgar els premis als millors treballs entre els prèviament seleccionats per la comissió de qualitat.

El jurat aixecarà acta del resultat de l’adjudicació dels premis i ho comunicarà al vicerector d’Estudiants, el qual notificarà la selecció als alumnes premiats i publicarà als mitjans de difusió de la UIB els resultats de la convocatòria d’aquest premi i les dades de l’acte de lliurament dels guardons.

Segons la qualitat dels treballs presentats, si el jurat ho considera, pot declarar desert tant el primer premi com l’accèssit.

Desena. Obligacions dels estudiants seleccionats

Els estudiants seleccionats adquireixen el compromís de permetre la publicació total o parcial dels seus treballs.
El guanyador del premi, si escau, pot exposar en públic el contingut del seu treball.

Onzena. Desenvolupament i vigència del conveni

La durada del present conveni és de cinc anys, prorrogable per mutu acord entre ambdues parts, i començarà a partir de la data de la signatura del present conveni.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d’aquest conveni, les dues parts el signen al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Jaume J. Carot
Vicerector de Professorat i Postgrau i Rector per p.s.r.

Pel Rotary Club Palma Junípero Serra,
Marisa Barral
Presidenta

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de.març de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de març de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).