Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL COL·LEGI D’ADVOCATS DE LES ILLES BALEARS, L’AGRUPACIÓ TERRITORIAL DE BALEARS DE L’INSTITUT DE CENSORS JURATS DE COMPTES D’ESPANYA, EL COL·LEGI D’ECONOMISTES DE LES ILLES BALEARS, EL COL·LEGI OFICIAL DE TITULATS MERCANTILS I EMPRESARIALS DE BALEARS, L’ASSOCIACIÓ DEL DRET DE LA INSOLVÈNCIA DE BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

Palma, 17 d’abril de 2013

REUNITS 

D’una banda, el degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, senyor Martín Aleñar Feliu.

D’una altra banda, el president de l’Agrupació Territorial de Balears de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya, senyor Javier Navarro Vich.

D’una altra banda, el degà president del Col·legi d’Economistes de les Illes Balears, senyor Onofre Martorell Cunill.

D’una altra banda, el president de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears, senyor Aniceto Fornaris Gracia.

D’una altra banda, el president de l’Associació del Dret de la Insolvència de Balears, senyor Javier Blas Guasp.

D’una altra banda, el senyor Jaume Carot Giner (vicerector de Professorat i Postgrau), Rector de la Universitat de les Illes Balears per substitució reglamentària.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre les parts signatàries, així com de la importància dels estudis de postgrau en matèria concursal  

EXPOSEN 

1. Que l’article 2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, estableix que l’autonomia de les universitats comprèn, entre d’altres, «l’establiment de relacions amb altres entitats per promoure i dur a terme les finalitats institucionals».

2. Que la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, estableix el marc normatiu per promoure la cooperació i la col·laboració dels organismes públics de recerca amb les comunitats autònomes, amb les universitats, amb les fundacions o amb institucions sense ànim de lucre, tant estatals com estrangeres, així com amb empreses públiques o privades, en l’àmbit de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològica.

3. Que la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, UIB), amb seu a la carretera de Valldemossa, km 7,5, CP 07122, i amb NIF Q0718001A, d’acord amb els seus Estatuts, és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que té atribuïdes expressament per la legislació vigent i que té entre els seus objectius impulsar la recerca de qualitat i la formació de professionals i personal investigador altament qualificat en les diverses àrees del coneixement, tasca que la UIB duu a terme a través de l’organització i el desenvolupament de màsters i de programes de doctorat.

4. Que està previst començar la tramitació per a l’aprovació final del Consell de Govern i la posterior implantació, del Màster en Dret de Societats, títol propi de postgrau de la UIB de 60 crèdits europeus, a partir del curs 2013-14.

5. Que és voluntat de totes les institucions signants del conveni col·laborar conjuntament per a la realització del Màster en Dret de Societats, amb l’objectiu de millorar la qualificació professional i en investigació dels estudiants de postgrau que cursin el màster esmentat.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, l’Agrupació Territorial de Balears de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya, el Col·legi d’Economistes de les Illes Balears, el Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears, l’Associació del Dret de la Insolvencia de Balears i la UIB subscriuen aquest conveni específic de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES 

Primera. Objectius

Aquest conveni s’estableix per desenvolupar programes de cooperació en el camp de la docència i la formació de l’alumnat del Màster en Dret de Societats de la UIB, en els termes que s’indiquen a continuació.

Segona. Obligacions de les parts

a) L’Agrupació Territorial de Balears de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya, el Col·legi d’Economistes de les Illes Balears i l’Il·lustre Col·legi Oficial de

Titulats Mercantils i Empresarials de Balears es comprometen, respectivament, a fer els

tràmits que, si escau, siguin necessaris per a l’homologació del Màster en Dret de Societats com a formació per part de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya (ICJCE), pel Registre d’Economistes Forenses (REFOR), pel Registre d’Experts Comptables Judicials del Consell Superior de Col·legis Oficials de Titulats Mercantils d’Espanya (RECJ) i pel Registre General d’Auditors del Consell Superior de Col·legis Oficials de Titulats Mercantils d’Espanya (REGA).

b) El Col·legi d’Advocats de Balears, l’Agrupació Territorial de Balears de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya, el Col·legi d’Economistes de les Illes Balears, l’Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears i l’Associació del Dret de la Insolvència de Balears es comprometen a difondre el màster entre els seus membres i a abonar, respectivament, la suma de 1.000 euros anuals en concepte d’ajut al finançament del màster.

c) El Col·legi d’Advocats de Balears, l’Agrupació Territorial de Balears de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya, el Col·legi d’Economistes de les Illes Balears i l’Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears podran atorgar, segons criteris de mèrit i capacitat, el nombre de beques que determinin (en cada curs acadèmic) entre els seus respectius membres que hagin formalitzat la inscripció i tinguin ja assegurada plaça al màster. Totes les places del màster s’adjudicaran per ordre de matrícula.

d) La UIB inclourà els logotips de les entitats signants d’aquest conveni com a patrocinadores del màster en tots els instruments utilitzats per difondre’l, com la pàgina web, fullets, cartells, etc.

e) La UIB pot encomanar la realització de les funcions o activitats específiques derivades de la gestió de l'objecte del present conveni a la FUEIB, de conformitat amb l'article 78 del Estatuts d'aquesta universitat i en aplicació de l’Acord normatiu 99182011, del dia 21 de juliol, pel qual s’encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria (FOU 352, de 16 de setembre de 2011).

Tercera. Comissió mixta

Es crea una comissió mixta, que farà el seguiment d’aquest conveni i que serà constituïda pel degà del Col·legi d’Advocats, el president de l’Agrupació Territorial de Balears de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya, el degà president del Col·legi d’Economistes de les Illes Balears, el president de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears, el president de l’Associació del Dret de la Insolvència de Balears i els directors del Màster en Dret Concursal i Reestructuració Empresarial o persones que deleguin.

Es reunirà en sessió ordinària almenys una vegada durant cada edició del màster mentre sigui vigent el conveni. Així mateix, qualsevol de les parts signants pot sol·licitar que es convoqui la comissió en sessió extraordinària.

Quarta. Vigència i durada

Aquest conveni entrarà en vigor el dia que el signin les parts. La validesa inicial serà per a la primera edició del màster (2013-14), i es renovarà automàticament per edicions bianuals successives, si cap de les parts no sol·licita que es rescindeixi o es modifiqui. Les parts signants del conveni poden proposar-ne la modificació o la rescissió el mes de febrer anterior al de l’inici del curs acadèmic corresponent a la següent edició.

Les entitats signants faran efectives les seves aportacions econòmiques anuals el mes de setembre corresponent al de l’inici de cada curs acadèmic. A aquest efecte, la UIB (o la FUEIB) ha de remetre la factura corresponent amb trenta dies d’antelació a la data prevista per al pagament.

I com a prova de conformitat amb tot el que s’ha exposat, aquest conveni de col·laboració se subscriu al lloc i en la data indicats.

Pel Col·legi d’Advocats de les Illes Balears,
Martín Aleñar
Degà

Per l’Agrupació Territorial de Balears de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya,
Javier Navarro
President

Pel Col·legi d’Economistes de les Illes Balears,
Onofre Martorell
Degà President

Pel Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears,
Aniceto Fornaris
President

Per l’Associació del Dret de la Insolvència de Balears,
Javier Blas
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Jaume Carot
Rector p.s.r.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data.6 de febrer de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de febrer de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).