Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

REUNITS

Palma, 8 de març de 2013

La senyora Catalina Cirer Adrover, presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), amb CIF Q0700448 D i amb seu al carrer de General Riera, núm. 67, de Palma, en representació de l’IMAS, en virtut de la Resolució de la presidenta del Consell de Mallorca de 9 de juliol de 2007 (BOIB núm. 103, d’11 de juliol) i el Decret d’organització del Consell de Mallorca de 19 de febrer de 2010 (BOIB núm. 35, de 4 de març), que actua en virtut de les facultats que li confereix l’article 7.2 f dels Estatuts d’aquest institut.

La Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

El senyor Rubén Rial Planas, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Fisiologia i membre del Departament de Biologia de la UIB, que actua en nom i interès propi i en nom dels membres del grup d’investigació de Neurofisiologia del Departament de Biologia de la UIB: doctora M. Cristina Nicolau Llobera (professora TU de la UIB), doctor Antoni Gamundí Gamundí (professor TU de la UIB) i senyor José Ángel Rubiño Díaz (alumne investigador del Doctorat en Neurociències i director i psicòleg del Centre de Dia Verge Maria de Núria) i senyora Magdalena Borràs Torres (psicòloga de la Residència Bona Nova).

Tots els compareixents, en la qualitat amb què actuen, es reconeixen mútua capacitat i competència per intervenir en aquest acte, en relació amb el qual fan constar els següents

ANTECEDENTS

Primer. El grup d’investigació de Neurofisiologia té una llarga trajectòria en la recerca de la cronobiologia i del son en l’envelliment, producte de la qual són els innombrables articles nacionals i internacionals publicats en revistes científiques indexades i la participació i presentació de comunicacions en congressos nacionals i internacionals.

Segon. El grup d'investigació de Neurofisiologia va posar en marxa el projecte, actualment no finançat en cap convocatòria pública: «Estudio piloto sobre la validez de la luminoterapia ante los trastornos de sueño y cambios emocionales que se producen en la demencia y en el deterioro cognitivo leve», amb l’objectiu de fer un estudi complet de cronobiologia de l’envelliment en persones grans internades en centres de dia. L’estudi es va dur a terme mitjançant metodologia basada en la col·locació de sensors de registre d’activitat, de llum i de temperatura i l’exposició a llum brillant, amb l’objectiu de valorar els efectes de la teràpia amb llum brillant sobre la millora de la dessincronització dels ritmes circadiaris, alteració freqüent en l'envelliment.

Tercer. El desenvolupament de l’estudi es va dur a terme al Centre de Dia Verge Maria de Núria, ubicat a Palma, al carrer de Francesc Martí Mora, durant un període de dos anys. Sobre la base dels resultats obtinguts una vegada avaluats els efectes positius de la teràpia de llum brillant sobre una mostra de 25 persones grans amb deteriorament cognitiu i demència, es proposà continuar l’estudi a la Residència Mixta de Pensionistes Bonanova, ubicada a Palma, al carrer de Francesc Vidal i Sureda, 72 (07015).

Quart. Sobre la base del que hem esmentat, es va elaborar una memòria on s’especificà la base científica, la metodologia, el pla de treball i el cronograma per dur a terme l’estudi, i es presentà a la Direcció de la Residència de Pensionistes de la Bonanova.

Cinquè. Una vegada consensuats els aspectes esmentats a la Memòria per les parts i amb la finalitat d’executar l’estudi proposat a la Residència Mixta de Pensionistes Bonanova, les parts formalitzen el present conveni acceptant de comú acord les següents

CLÀUSULES

Primera. La investigadora M. Cristina Nicolau Llobera en nom i interès propi i en nom del grup d’Investigació de Neurofisiologia del Departament de Biologia de la UIB, es compromet a desenvolupar el projecte d’acord amb la memòria presentada, i en les condicions que es determinen en aquest conveni.

Segona. El projecte ha estat presentat i avaluat pel Comitè Ètic d’Investigació Clínica de les Illes Balears (CEIC), que ha emès un informe favorable perquè es desenvolupi (n. IB 1409/10 PI).

Tercera. El projecte d'investigació es desenvoluparà a la Residència de Pensionistes de la Bonanova, i l’anàlisi i organització de les dades, al laboratori de Neurofisiologia de la UIB, d'acord amb el que es proposa a la Memòria del projecte presentat i amb les condicions següents:

a) El desenvolupament del projecte no comportarà cap despesa econòmica per part de la Residència de Pensionistes de la Bonanova. El grup d’investigació de Neurofisiologia de la UIB compta amb tot el material i l’instrumental necessari per dur a terme l’estudi fins al final. La UIB aportarà una taula de treball amb la làmpada de luminoteràpia incorporada i les làmpades portàtils, així com els sensors de registre que portaran els subjectes d’estudi. La taula i les làmpades, així com la resta de material, quedaran dipositades al Centre de la Bonanova durant tot el temps que es dugui a terme l’estudi.
b) Cap dels participants voluntaris a l’estudi pertanyents a la Residència de Pensionistes de la Bonanova, i, si escau, cap familiar o tutor, i cap dels membres participants de la Residència i de l’equip investigador de la UIB, no rebrà cap tipus de contraprestació econòmica per la participació al projecte.
c) Els investigadors del grup de Neurofisiologia de la UIB es comprometen a assegurar la privacitat i protecció de les dades que surtin a partir del desenvolupament del projecte. En tot moment es mantindran els principis de confidencialitat segons normativa de protecció de dades i es preservarà la identitat dels subjectes participants a l’estudi i dels seu familiars i/o tutors, que serà codificada.
d) El desenvolupament del projecte, segons el que s’esmenta a la Memòria presentada, no implicarà cap tipus d’intervenció farmacològica o invasiva sobre els participants i es limitarà a la recollida de dades de variables fisiològiques dels subjectes abans i després de teràpia amb llum brillant, que s’ha demostrat, com s’esmenta a la Memòria, innòcua i que es pot utilitzar sovint.

Quarta. El termini d'execució del projecte serà de dotze mesos. Així mateix i si ambdues parts ho decideixen, es podrà continuar l’estudi ampliant el nombre de subjectes participants, tal com s’explica a la Memòria.

Cinquena. El control dels aspectes tècnics i científics del projecte d'investigació el realitzaran els investigadors del grup d’investigació de Neurofisiologia de la UIB. Però tot i així, la Residència de Pensionistes de la Bonanova pot portar a terme les comprovacions i els seguiments que estimi oportuns, ja sigui directament o a través de les persones especialitzades que designi.

Sisena. Per fer qualsevol modificació de la metodologia i/o del pla de treball, es necessitarà la conformitat de la Residencia de Pensionistes de la Bonanova, per la qual cosa s'ha de sol·licitar i justificar prèviament, per escrit, l'autorització corresponent.

Setena. En la difusió científica i divulgativa que per qualsevol mitjà els investigadors de la UIB, participants de l’estudi, efectuïn dels resultats o informacions relacionats amb el projecte, es farà menció de la participació de la Residència de Pensionistes de la Bonanova. Així mateix, els articles científics, les comunicacions a congressos i la resta de material científic que es derivi dels resultats obtinguts en el desenvolupament del present estudi, seran consensuats pel grup investigador de la UIB i per la persona o les persones que la Residència de Pensionistes de la Bonanova designi com especialistes científics.

Vuitena. Una vegada acabat l’estudi, se’n farà una memòria final on es descriuran els resultats obtinguts i les conclusions i que serà presentada on calgui una vegada consensuada per ambdues parts.

Novena. L’acceptació del desenvolupament del present estudi no implica cap tipus de vinculació contractual entre els investigadors participants del projecte i per part de la Residència de Pensionistes de la Bonanova. Aquesta no assumeix cap responsabilitat per l'actuació de l'investigador ni del seu equip ni pels danys i perjudicis que els puguin sobrevenir a ells o a tercers amb motiu del desenvolupament de l’estudi i l’ús o aplicació de les informacions o els resultats que se n’obtinguin.

Desena. En el cas d’incompliment d’alguna de les clàusules d'aquest conveni, per part dels membres del grup d’investigació de Neurofisiologia del Departament de Biologia de la UIB, o de la mateixa UIB, o per part dels membres de l’IMAS, l’altra part respectiva pot rescindir el present conveni.

La Memòria a la qual es fa menció al llarg del conveni regula allò que no queda reflectit al present conveni.

I com a prova de conformitat, se signa el present conveni en tres exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats al principi.

La presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials,
Catalina Cirer

La Rectora de la UIB,
Montserrat Casas

El catedràtic d’universitat de la UIB i membre del Departament de Biologia,
Rubén Rial

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de gener de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de febrer de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).