Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L’AJUNTAMENT DE MONTUÏRI PER A LA DIGITALITZACIÓ I POSTERIOR INCORPORACIÓ DE PART DE L’ARXIU MUNICIPAL A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LES ILLES BALEARS

Palma, 18 d’abril de 2013

REUNITS

D’una banda, el senyor Jaume Carot Giner (vicerector de Professorat i Postgrau), Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) per substitució reglamentària, en virtut del que estableixen l’article 40.4 dels Estatuts d’aquesta universitat (Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB) i la Resolució 10519/2013, de 31 de gener (FOU núm. 378, de 15 de febrer), com a representant de la UIB de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

Per l’altra, el senyor Jaume Bauzà Mayol, Batlle de l’Ajuntament de Montuïri, amb domicili a la plaça Major, 1, 07230 Montuïri, Illes Balears, que actua en representació de l’Ajuntament esmentat.

EXPOSEN

Primer. Que l’Ajuntament de Montuïri posseeix un important arxiu històric, part del qual vol digitalitzar amb el doble objectiu de preservar els documents originals i de facilitar la difusió del seu contingut.

Que l’Ajuntament de Montuïri vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

Segon. Que la Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del seu Servei de Biblioteca i Documentació, té els mitjans tècnics i l'experiència necessària per dur a terme projectes de construcció de biblioteques digitals i versions digitals de documents.

Que l’esmentat servei ha desenvolupat la Biblioteca Digital de les Illes Balears (BiDIB), un dipòsit des del qual es difon en forma oberta (gratuïta) la producció científica, cultural i erudita de les Illes Balears per permetre’n la comunicació i posada a disposició a través de la xarxa Internet, facilitar-ne la consulta per mitjà d’una interfície comuna i assegurar la preservació dels continguts, tot respectant la naturalesa i els criteris propis de cada publicació i en benefici de l’interès general.

Tercer. Que la UIB, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears, i considera que aquest projecte és important per a aquestes qüestions i per ampliar l'àmbit d' investigació, per facilitar tant a la comunitat universitària com al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears l'accés a la informació continguda en aquests documents.

Quart. Que totes les parts comparteixen la voluntat d’impulsar el progrés i desenvolupament de la societat mitjançant la transmissió i difusió de coneixements, tot aprofitant les noves oportunitats que ofereixen les tecnologies de la informació, per la qual cosa consideren important fer presents a la xarxa Internet els continguts de l’Arxiu de l’Ajuntament de Montuïri, per augmentar-ne la visibilitat i consulta entre la comunitat científica nacional i internacional, en benefici de la recerca i la cultura. És per això que

ACORDEN

Primer. Objecte

La digitalització de la part l’Arxiu de l’Ajuntament de Montuïri constituïda per aproximadament 54 volums (18.000 dobles pàgines aprox.) corresponents a la sèrie documental de Cúria Reial, documents manuscrits d’entre els segles XIV i XIX, i la seva inclusió i catalogació a la BiDIB. Mitjançant aquest acord, l’Ajuntament de Montuïri cedeix a la UIB els drets que li corresponen en matèria de reproducció i comunicació pública de l’Arxiu, a fi i efecte de la seva difusió per mitjà d’aquest dipòsit i de la preservació dels seus continguts.

Segon. Abast de la cessió

Aquesta cessió és gratuïta, té eficàcia a nivell mundial i s’efectua en règim de no exclusivitat. Habilita els promotors del dipòsit a efectuar les accions necessàries (reproducció, transformació o adaptació a formats o presentacions diferents) per al compliment de l’objectiu del conveni, ja sigui directament o per encàrrec dels promotors del dipòsit a terceres persones sota la seva responsabilitat directa. Amb aquesta mateixa finalitat l’Ajuntament de Montuïri autoritza la utilització del nom i imatge de l’Arxiu de l’Ajuntament de Montuïri, així com altres elements d’identificació inclosos els gràfics, tipogràfics, de disseny o similars.

Tercer. Obligacions de la UIB

Mitjançant aquest acord la UIB es compromet a:

  • -Digitalitzar la part esmentada de l’Arxiu de l’Ajuntament de Montuïri.
  • Incorporar el registre bibliogràfic i la documentació digitalitzada a la BiDIB.
  • Fer possible la presència a la BiDIB de l’Arxiu de l’Ajuntament de Montuïri, mitjançant una col·lecció digital pròpia, tant a efectes de difusió com de preservació dels seus continguts, tot assumint les despeses que se’n derivin.
  • Fer-se responsable de la gestió i el manteniment de la col·lecció digital de l’Arxiu de l’Ajuntament de Montuïri.
  • Assessorar l’Ajuntament de Montuïri en els aspectes legals i tècnics relatius al compliment de l’objectiu del conveni.
  • Respectar en tot moment les dades d’identificació de l’Arxiu de l’Ajuntament de Montuïri que es difondran per mitjà de la BiDIB.
  • Lliurar a l’Ajuntament de Montuïri totes les imatges en format Tiffs obtingudes per a cada un dels documents digitalitzats de l’Arxiu de l’Ajuntament de Montuïri, de manera que disposi d’una còpia de les imatges màsters obtingudes durant la digitalització de l’obra. I també lliurar un arxiu en format PDF per cada un d’aquests documents.

El valor de les tasques derivades d’aquests compromisos, que es realitzaran amb els mitjans amb què compta el Servei de Biblioteca i Documentació, s’estima en 2.000 euros.

Quart. Obligacions de l’Ajuntament de Montuïri

4.1. Mitjançant aquest acord l’Ajuntament de Montuïri es compromet a cedir, per a la seva digitalització, a la Unitat de Digitalització i Web del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, la part esmentada de l’Arxiu de l’Ajuntament de Montuïri mentre durin les tasques de digitalització.
4.2. L’Ajuntament de Montuïri es compromet a pagar a la UIB 2.000 euros més els imposts corresponents, per compensar el cost estimat de les tasques que durà a terme per el compliment d’aquest conveni. El pagament es farà un cop la UIB hagi emès la factura corresponent. L’ingrés s’ha de fer al compte corrent número 2051-0151-65-1014198336.

Cinquè. Vigència del conveni

El present conveni tindrà efectes a partir del moment que se signi i té una validesa d’un any.

Sisè. Modificació del conveni

Els pactes d’aquest conveni es poden modificar per acord mutu. La modificació s’inclourà mitjançant addenda als pactes d’aquest instrument.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen en tres exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Jaume Carot
Rector p.s.r.

Per l’Ajuntament de Montuïri,
Jaume Bauzà
Batlle

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de desembre de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de febrer de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).