Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD MARC DE PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS EN EMPRESES I INSTITUCIONS PER A ESTUDIANTS D’ESTUDIS OFICIALS DE POSTGRAU DE LA UIB (MODEL)

Palma,

D’una banda, el director del Centre d’Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears (CEP), senyor Maurici Mus Amézquita (Resolució 8833/2008, d’11 de novembre –FOU núm. 303, de 21 de novembre), per delegació de la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, en virtut de l’acord pres pel Consell de Direcció el dia 11 d’octubre de 2011 (Resolució 9958/2011, de l’11 d’octubre –FOU núm. 353, de 21 d’octubre).

De l’altra, el senyor / la senyora ......, com a representant legal de l’empresa / la institució (s’ha d’acreditar la representació) ……………….., amb el NIF …………………., ubicada al carrer/passeig ………………., núm. ….., d ………….., amb el codi postal …….. i telèfon ………..

Ambdues parts subscrivim aquest conveni de pràctiques d’acord amb el pla d’estudis de la titulació oficial de postgrau (màster i/o doctorat) adscrita al Centre d’Estudis de Postgrau.

ANTECEDENTS

1.      Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (BOE núm. 307, de 24 de desembre).

2.      Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

3.      Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

4.      Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30 d’octubre).

5.      Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

6.      Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

7.      Acord normatiu 9387/2010, de 16 de març, pel qual es modifica el CEP de la UIB (FOU núm. 328, de 23 d’abril).

8.      Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears.

9.      Acord normatiu 10208/2012, de 17 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitari de doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

10. Acord normatiu 10336/2012, del dia 8 de juny, pel qual s'aprova la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions.

11. Acord de la Junta de Centre del CEP, del dia 16 de gener de 2013, pel qual s'estableix el reglament propi de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions.

PACTES

 

1.      La col·laboració entre ambdues parts es concretarà en un programa de pràctiques per a cada estudiant que ha estat verificat per la direcció de l’estudi i implicat en aquest conveni.

2.      Aquest conveni comporta l’acceptació d’estudiants en pràctiques a l’empresa o la institució que signa.

3.      El temps total de dedicació de cada estudiant a l’empresa o la institució, el període i l’horari de les pràctiques es determinarà en cada cas concret als annexos corresponents, els quals tindran la durada màxima d’un curs acadèmic.

4.      Els òrgans de direcció de l’estudi nomenaran el professor responsable del programa de pràctiques de l’ensenyament implicat en aquest conveni i assignaran un tutor acadèmic a cada un dels estudiants implicats en el programa. Aquesta activitat està sotmesa a les normatives acadèmiques pròpies de la Universitat de les Illes Balears i està valorada amb el nombre de crèdits que s’especifica al pla d’estudis corresponent.

5.      L’empresa o la institució nomenarà el responsable del programa de pràctiques que impliqui els estudiants de la Universitat de les Illes Balears durant el període que duri l’estada dels estudiants a l’empresa o institució i serà responsable de garantir l’adequada formació, l’acollida i les condicions de salut i benestar dels estudiants i la bona gestió de l’activitat educativa objecte d’aquest conveni.

L’entitat col·laboradora facilitarà a cada estudiant la formació corresponent a la prevenció de riscs a la dita entitat, tota la informació pertinent en matèria de seguretat i salut i idèntics mitjans de protecció que els requerits a qualsevol altre treballador/a.

6.      La valoració del resultat de l’estada en pràctiques la faran conjuntament l’empresa o la institució receptora i la direcció de l’estudi de màster mitjançant el mecanisme que aquest últim estableixi. Pel que fa a la valoració estrictament acadèmica de les pràctiques per als estudiants implicats en aquest conveni, és competència exclusiva de la Universitat.

7.      La realització de les pràctiques no generarà, un cop acabades, més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas no produirà obligacions pròpies d’un contracte laboral entre els estudiants i l’empresa o institució.

8.      La UIB i l’empresa/entitat es comprometen a complir les obligacions respectives descrites i recollides al capítol II de l’Acord normatiu 10336/2012, del dia 8 de juny, pel qual s'aprova la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions.

9.      L’estudiant d’estudis oficials de postgrau en pràctiques atorga el consentiment perquè la UIB cedeixi les seves dades a l’empresa o institució que l’acull per a la finalitat que preveu el conveni de pràctiques, consentiment que pot revocar en qualsevol moment. La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades. Tant la UIB com l’empresa o institució que l’acull es comprometen a respectar la confidencialitat de les dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat esmentada.

10. L’estudiant que faci pràctiques a l’empresa haurà de signar el document que s’adjunta com a addenda núm. 2, pel qual es compromet a complir les normes vigents a l’empresa en matèria de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal.

11. L’estudiant en pràctiques estarà cobert per l’assegurança escolar. Per a l’estudiant al qual no es pugui aplicar l’assegurança escolar i que no quedi cobert per la pòlissa d’assegurança d’accidents subscrita actualment per la UIB, se subscriurà una pòlissa d’accidents específica per al període de pràctiques. Les despeses d’aquesta pòlissa van a càrrec de la UIB. La Universitat cobrirà amb una assegurança la responsabilitat civil de l’estudiant per les incidències derivades de la realització de les pràctiques. No s’aplicarà el règim de cobertura de les normes laborals, atès que no hi ha contracte laboral en la relació establerta entre l’estudiant i l’empresa o institució de cobertura.

12. Un cop acabat el programa, els estudiants poden demanar un certificat de l’empresa o institució acreditatiu de les pràctiques dutes a terme.

13. La Universitat de les Illes Balears signarà amb les empreses i institucions signatàries del conveni un annex amb les condicions concretes de la realització de les pràctiques per cada alumne afectat per la signatura d’aquest conveni.

14. Aquest conveni tindrà una durada d’un any acadèmic i quedarà automàticament renovat per igual període si no consta una denúncia escrita de finalització feta per qualsevol d’ambdues parts, amb una antelació de tres mesos a la data que expiri.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars en català; cada una de les parts se’n queda un exemplar.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Maurici Mus
Director del CEP

L’empresa / La institució
(signatura i segell)

Diligència

El present model de conveni el va aprovar el Consell de Direcció de 24 de gener de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de febrer de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

RELACIÓ D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES DELS ESTUDIS DE MÀSTER O DOCTORAT, EN EMPRESES I INSTITUCIONS

CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL