Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS TÈCNICS DE TELECOMUNICACIÓ (COITT) PER AL CURS D'ADAPTACIÓ AL GRAU D'ENGINYERIA TELEMÀTICA, SIGNAT EL 12 DE JUNY DE 2012 (ref. 2545) 

Madrid / Palma, 8 d’abril de 2013

REUNITS 

D'una part, el vicerector de Professorat i Postgrau de la Universitat de les Illes Balears, senyor Jaume J. Carot Giner, per substitució reglamentària de la Magnífica senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora, en virtut del que estableixen l’article 40.4 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (UIB) (Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat) i la Resolució 10519/2013, de 31 de gener (FOU núm. 378, de 15 de febrer).

De l'altra, el degà del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació (COITT), amb CIF Q2866008B, senyor José Javier Medina Muñoz, amb domicili al c/ General Moscardó, 33, 28020 Madrid, com a representant d’aquest, segons el que estableix l'article 38 dels seus Estatuts.

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta addenda, i

MANIFESTEN

Primer. Que realitzada la preinscripció dels alumnes interessats en el curs d’adaptació al grau d’Enginyeria Telemàtica, es fa necessari ajustar la despesa al nombre d’estudiants preinscrits i consegüentment modificar la clàusula tercera del conveni.

ACORDEN

Modificar la clàusula tercera esmentada, «Actuacions del COITT», en el sentit següent:

1. El COITT es farà càrrec de totes les despeses relacionades amb la docència, que inclouran les corresponents a professorat i a l'elaboració de material, en funció d'aquests paràmetres:

a) El nombre màxim d'alumnes per grup és 45.
b) Despeses per cada grup en funció de la presencialitat prevista (75%): 18.500 euros.

2. El pagament de les despeses de cada grup del curs es farà de la manera següent: un 40% abans del començament del curs, i el 60% restant, dins els 2 mesos següents al començament del curs.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, les parts firmen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats més amunt.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Jaume J. Carot
Vicerector de Professorat i Postgrau

Pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació,
José Javier Medina
Degà

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de gener de 2013 i la va ratificar el Consell de Govern en data 15 de febrer de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).