Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L'EMPRESA OKM GESTIÓN DOCUMENTAL, SLL

Palma, 22 d’abril de 2013

REUNITS 

D’una banda, el senyor Jaume Carot Giner (vicerector de Professorat i Postgrau), Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) per substitució reglamentària, en virtut del que estableixen l’article 40.4 dels Estatuts d’aquesta universitat (Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB) i la Resolució 10519/2013, de 31 de gener (FOU núm. 378, de 15 de febrer), com a representant de la UIB de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

De l’altra, el senyor Gaspar Palmer Pujol, amb DNI 43076925-B, en qualitat de conseller delegat, en representació de l’empresa (en endavant, l’empresa), inscrita en el Registre mercantil de Palma amb CIF B576869123, amb seu social al núm. 9 del carrer de Guillem Galmés, Palma.

Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat jurídica necessària per atorgar el present document i de comú acord

EXPOSEN

Que volen contribuir al desenvolupament i enfortiment de les relacions entre ambdues entitats com a mitjà idoni de coadjuvar al fi institucional compartit de promoure accions de formació i recerca mitjançant la realització conjunta d'activitats acadèmiques que fomentin la cooperació mútua en l’àmbit del desenvolupament de la gestió documental intel·ligent.

Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat per a l'atorgament del present document.

ACORDEN

Primer. El present acord marc té per objecte el desenvolupament en forma conjunta de projectes que tinguin com a fi el desenvolupament de programari en l’àmbit de la gestió documental intel·ligent, en la qual tingui especial rellevància la seguretat digital i, en particular, la firma electrònica.

Segon. Ambdues institucions promouran en les àrees d'interès mutu i en la mesura de les seves possibilitats, el compliment dels objectius següents:

1. Realització conjunta d'activitats acadèmiques de formació en els àmbits indicats.
2. Realització de treballs de recerca en estudis propis dels àmbits esmentats.
3. Publicació i difusió de resultats d'interès comú.

Tercer. Les dues entitats acorden potenciar la col·laboració per a tot tipus de projectes d'interès comú.

Els diferents camps i àrees de cooperació, així com els termes, condicions i procediments d'execució de cada un dels projectes que s'implantin, seran fixats de mutu acord en convenis específics que s'incorporaran com a annexos al present acord marc.

Quart. Per al seguiment, control i coordinació de cada conveni específic que s'aprovi en desenvolupament del present acord marc, es constituirà una comissió mixta paritària que serà integrada, com a mínim, per dos responsables en representació de cadascuna de les parts.

Cinquè. La Universitat i l’empresa s'obliguen a no fer difusió a tercers i a guardar el més absolut secret de tota informació i qualsevol dada de caràcter personal a què tinguin accés en la realització dels compromisos assumits en virtut d'aquest conveni.

La Universitat i l’empresa s'obliguen a adoptar i mantenir les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar que s’alterin o es perdin, o que es tractin o s’hi accedeixi sense autorització, segons el nivell de seguretat exigible conforme al que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, o qualsevol altre que el modifiqui o substitueixi en el futur. Aquestes mesures es refereixen als fitxers, centres de tractament, locals, equip, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament. La Universitat i l’empresa aplicaran les mesures de seguretat corresponents als fitxers afectats per cada activitat o projecte.

Els deures de secret i no difusió subsistiran fins i tot després que hagi acabat la relació entre les parts.

Als annexos del conveni s'especificaran les clàusules de confidencialitat i de protecció de dades pertinents per a cada activitat o projecte.

Sisè. La rescissió del conveni es produirà quan es doni alguna d'aquestes circumstàncies:

1. Incompliment de les parts.
2. Mutu acord de les parts, notificat i justificat prèviament amb una antelació mínima de tres mesos.

Setè. El conveni marc tindrà una vigència inicial de dos anys, a comptar des que s’hagi signat, i quedarà renovat per tàcita reconducció, en el moment que finalitzi, per successius períodes biennals, excepte denúncia expressa per alguna de les parts, comunicada per escrit i amb una antelació mínima de tres mesos abans de la data de finalització.

La denúncia, si escau, s’ha de comunicar a l'altra part amb una antelació mínima de tres mesos respecte a la data inicial prevista de finalització o la de qualsevol de les pròrrogues.

Així mateix, les modificacions que pretengui fer qualsevol de les parts al conveni s’han de proposar a l'altra institució amb una antelació mínima de tres mesos, i les han d’aprovar ambdues institucions en els mateixos termes i amb els mateixos requisits que aquest acord.

Les modificacions o la resolució anticipada del present acord marc, per qualsevol causa, no afecten els intercanvis, projectes o activitats en curs aprovats per les dues entitats en virtut de convenis específics en desenvolupament.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, i com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Jaume Carot
Rector p.s.r.

Per OKM Gestión Documental, SLL,
Gaspar Palmer
Conseller delegat

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de febrer de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de març de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).