Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE [...] I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma,

REUNITS

D’una banda, el senyor Jaume Carot Giner (vicerector de Professorat i Postgrau), Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) per substitució reglamentària, en virtut del que estableixen l’article 40.4 dels Estatuts d’aquesta universitat (Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB) i la Resolució 10519/2013, de 31 de gener (FOU núm. 378, de 15 de febrer), com a representant de la UIB de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

I de l’altra part,

[l’empresa]

Les parts, en la seva respectiva representació, atorguen el present acord, i en virtut de l'anterior,

EXPOSEN

1. Que la Universitat de les Illes Balears és una institució de Dret públic que exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per dur a terme el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
2. Que el grup de [...] de la UIB té, sempre en el marc dels [contractes/conveni] descrits a l’expositiu IV, actualment a la seva disposició els espais i infraestructura que li permeten desenvolupar estudis en el camp de…
3. Que [l’empresa] és una empresa dedicada a [...]
4. Que entre [l’empresa] i la UIB existeix actualment una relació de col·laboració en activitats de recerca i desenvolupament que tenen el seu origen en [...]
5. Que en l’àmbit dels dits [contractes / conveni...], [l’empresa] té interès en l’ús de la infraestructura del grup de [...] per al desenvolupament d’activitats conjuntes de recerca i desenvolupament.

I per tant, de conformitat amb això que s'ha exposat, ambdues parts acorden d'establir el present conveni, amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

OBJECTE DEL CONVENI

L’objectiu del present conveni és establir un marc de col·laboració entre la UIB i [l’empresa] per tal que aquesta pugui utilitzar la infraestructura disponible descrita a l’expositiu II.

ÚS DELS ESPAIS DE LA UIB

[l’empresa]podrà utilitzar únicament l’espai, la infraestructura i els equips descrits a l’annex 1 del present conveni.

Es fa constar que de l’espai i la infraestructura als quals tindrà accés [l’empresa], se n’exclouen expressament els que estan disponibles als Serveis Cientificotècnics, així com els que estiguin a disposició del Departament de [completar].

En cas que [l’empresa] vulgui utilitzar els dits espais, infraestructura i equips exclosos, ho haurà de sol·licitar expressament a la persona que en sigui responsable, i s’hauran de seguir les seves normes particulars d’ús, amb l’objectiu de no interferir en les activitats de recerca d’altres grups d’investigació, i sens prejudici de la contraprestació econòmica corresponent que s’estableixi, la qual serà independent de la contraprestació que s’indica a la clàusula tercera del conveni.

[l’empresa] utilitzarà els dits espais i infraestructures per al desenvolupament de les seves activitats de recerca i desenvolupament, sempre en el marc dels [contractes /conveni...] descrits a l’expositiu IV.

Aquest ús no serà, en cap cas, exclusiu de [l’empresa].

Aquest acord no implica que hi hagi cap relació laboral entre el personal de [l’empresa] i la Universitat de les Illes Balears.

PAGAMENT

Com a contraprestació a la dita utilització, [l’empresa] haurà de fer efectiu el pagament de la quantitat de ... euros (...€/any) a la Universitat de les Illes Balears, quantitat que s’incrementarà anualment d’acord amb l’IPC.

Al dit import s’hi afegiran els càrrecs impositius què legalment s’hagin d’aplicar.

El pagament es realitzarà en els terminis següents i s’ingressarà al compte corrent … de l’entitat bancària ...

USUARIS AUTORITZATS

El personal de [l’empresa] autoritzat per la UIB per a l’ús dels espais del grup de [...] queda determinat a l’annex 2 del present conveni.

Les parts es comunicaran per escrit qualsevol canvi en el personal de [l’empresa] que hagi d’accedir a les dependències de la UIB, i s’obliguen a mantenir la llista d’usuaris autoritzats actualitzada en tot moment.

El doctor [...], com a responsable de l’ús que faci [l’empresa] dels espais i les infraestructures, comunicarà aquests canvis per escrit a la UIB, almenys una vegada l’any, mitjançant carta dirigida a:

Vicerectorat d’Infraestructures de la UIB

A l’atenció de:
Son Lledó
Campus de la UIB

[l’empresa] es responsabilitzarà que el personal que accedeixi a les dependències de la UIB tingui una pòlissa d’assegurança d’accidents durant el desenvolupament de les seves activitats. Així mateix, l’empresa haurà de respondre de qualsevol dany que es produeixi amb motiu de les activitats desenvolupades.

RESPONSABILITAT

El doctor [...], com a investigador principal del grup de recerca de [...] de la UIB, serà la persona responsable de la supervisió de l’ús dels dits espai i infraestructura per part del personal de [l’empresa].

Per la seva banda, els usuaris autoritzats vetllaran pel bon ús dels equips i l’instrumental que utilitzin durant la seva estada als espais de la UIB (en termes d’higiene i seguretat), en respectaran les normes d’ús i procuraran per la seva integritat. En cas que s’hi produeixin danys, ho comunicaran al doctor [...] tan prest com es generin.

La UIB no es farà responsable de les despeses generades pel mal ús que els usuaris autoritzats facin dels equips i l’instrumental que utilitzin durant la seva estada als espais de la UIB, les quals es faran repercutir en [l’empresa].

CONFIDENCIALITAT

Tota la informació a què tingui accés directament o indirectament el personal de [l’empresa]com a conseqüència de la seva estada als espais del grup de recerca de [...] es considerarà confidencial, en la mesura que no estigui relacionada directament amb les activitats de R+D realitzades en dependències a l’empara del present conveni.

En conseqüència, [l’empresa] assegurarà que el seu personal s’obligui a no divulgar i mantenir sota estricta confidencialitat i en secret la dita informació confidencial, i impedirà que es copiï o reveli a tercers.

RESCISSIÓ DEL CONVENI

Les parts poden denunciar aquest conveni de mutu acord en qualsevol moment mentre sigui vigent i no tindran res a reclamar-se per aquest motiu, de manera que cessarà immediatament l'obligació de pagament per part de [l’empresa] dels mesos no vençuts, però haurà d'abonar a prorrata els vençuts i no satisfets.

L’incompliment substancial de qualsevol de les obligacions establertes al present conveni serà causa de resolució.

DURADA DEL CONVENI

La vigència d’aquest conveni és d’un any, i es prorrogarà de forma expressa i per períodes també d’un any, amb una antelació mínima de dos mesos abans del venciment.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

En cas de conflicte, ambdues parts acorden de sotmetre’s als jutges i tribunals de la jurisdicció dels tribunals de Palma.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, firmen en dos exemplars el present contracte al lloc i en la data indicats més amunt.

Universitat de les Illes Balears
Jaume Carot
Rector p.s.r.

[l’empresa]
[càrrec]

professor responsable
[nom]

Vist i plau del departament
[nom]  

Diligència

El present model el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 d’abril de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 30 d’abril de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

ANNEX 1. ESPAIS, INFRAESTRUCTURA I EQUIPS DE LA UIB
[a completar]

ANNEX 2. USUARIS AUTORITZATS
[a completar]