Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI MARC DE COOPERACIÓ CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L’EMPRESA

UCMAS SPAIN, S.L.

Palma, 22 d’abril de 2013

D’una banda, el senyor Jaume Carot Giner (vicerector de Professorat i Postgrau), Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) per substitució reglamentària, en virtut del que estableixen l’article 40.4 dels Estatuts d’aquesta universitat (Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB) i la Resolució 10519/2013, de 31 de gener (FOU núm. 378, de 15 de febrer), com a representant de la UIB de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

De l’altra, l’empresa UCMAS Spain, SL, identificada amb el CIF B-57772089, degudament representada pel gerent, senyor Bharat Aidasani Aidasani, identificat amb el DNI núm. 43193480D, amb domicili legal al carrer de la Fotja, 8, local 6, 07610 Palma (d’ara endavant, l’empresa), en els termes i condicions següents:

DECLARACIONS

I. Que la Universitat de les Illes Balears és una entitat de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, dirigida a realitzar el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi.

II. L’empresa: Que té com una de les activitats a què dedida el seu objecte social la formació per al desenvolupament intel·lectual basat en l’ús de l’àbac i l’aritmètica mental i l’expansió del seu programa en el territori de l’Estat espanyol, d’acord amb el coneixement (Know how) desenvolupat per Akademi Semposa & Mental Arithmetik UCMAS Sdn.Bhd.

III. Que ambdues tenen propòsits comuns orientats a la realització de projectes vinculats amb la formació, la tecnologia i el servei a la societat.

IV. Que, atès que la cooperació és d’interès per a ambdues parts, consideren convenient establir el present conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA: OBJECTE

L’objecte del present conveni és establir i desenvolupar mecanismes i instruments de mútua col·laboració i benefici, sumant esforços i recursos disponibles a efectes de brindar un millor servei a la comunitat, així com promoure el desenvolupament de la investigació científica i tecnològica.

SEGONA: ABAST

Per poder complir el conveni, les parts acorden desenvolupar activitats com les que de manera enunciativa s'esmenten:

  • Podran establir les bases per subscriure acords específics amb objectius concrets, unitats responsables, terminis d'execució, finançament i altres condicions necessàries per a l'execució del present conveni.
  • Podran col·laborar en l'execució d'acords específics, sobre la base de reciprocitat d'obligacions i drets, mitjançant serveis de professionals i informació científica, tecnològica i d'avançada.
  • Podran facilitar l’ús d’equips i materials assignats al grup de recerca Evolució i Cognició Humana sota la supervisió de la institució amfitriona, amb les restriccions que aquesta determini.
  • Podran designar entre el seu personal i/o funcionaris un coordinador per executar cada un dels acords específics.

TERCERA: ACORDS ESPECÍFICS

La cooperació projectada l’han de desenvolupar ambdues parts en el marc del present conveni, en forma anual i orientada a les seves necessitats operacionals i pressupostàries.

Els acords específics es consideraran com a annexos al present instrument, en els quals es precisarà la descripció, els objectius, les activitats, les propostes, les unitats responsables, els recursos tècnics, financers i humans, els procediments i lineaments generals per a la seva execució, els terminis i horaris, les obligacions de les parts i, en general, totes les estipulacions necessàries per a una correcta realització.

Com a col·laboració inicial, es fixa un assessorament tècnic i científic per part de la UIB en el camp de la recerca i avaluació de la millora de les capacitats cognitives com a conseqüència de programes específics d'ensenyament. Aquest assessorament serà assumit pel grup de recerca Evolució i Cognició Humana, amb el seu investigador principal, el professor Enric Munar i Roca, com a responsable. Com a contrapartida, l'empresa es compromet a facilitar els mitjans i materials necessaris per a la realització de les investigacions i els estudis que es pretén dur a terme sota el paraigua d’aquest conveni de col·laboració.

D’una banda, l'empresa tindrà la possibilitat de rebre formació en tècniques de recerca per part del mateix grup de recerca Evolució i Cognició Humana.

De l'altra, l’empresa ofereix a la UIB la possibilitat de proporcionar, als investigadors participants per part de la UIB, la formació en l’ús de l’àbac en el programa de desenvolupament intel·lectual UCMAS, així com l’accés dels alumnes (nins i nines entre 5 i 13 anys) autoritzats pels seus pares, mares o tutors legals a participar en les investigacions i els estudis proposats.

QUARTA: FINANÇAMENT

Per a la consecució dels objectius del present conveni, les parts es comprometen a dotar-los econòmicament, d'acord amb les seves possibilitats, i a procurar suports financers extrapressupostaris de caràcter públic o privat, nacional o internacional.

CINQUENA: RELACIÓ LABORAL

Les parts convenen que el personal seleccionat per cada una per a la realització de l'objecte matèria del present conveni, s'entendrà relacionat exclusivament amb aquella part que l’hagi emprat; per tant, assumiran la seva responsabilitat per aquest concepte i en cap cas no seran considerades com a patrons solidaris o substituts.

En cas que els professionals d’una part portin a terme tasques relatives a aquest conveni als centres de treball de l’altra, s’informaran sobre els riscs propis dels centres on eventualment puguin prestar els serveis, sobre les mesures de prevenció d’aquests riscs i les mesures d’emergència que, si escau, haurien d’aplicar-se.

Cada part realitzarà l’avaluació de riscs i la planificació de la seva activitat preventiva en relació amb els serveis que pugui prestar als centres de treball de l’altra i acreditarà que ha complert amb les seves obligacions d’informació i formació respecte dels treballadors que hagin de prestar els serveis objecte del present conveni en cadascun dels centres de treball.

SISENA: PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La propietat intel·lectual que es derivi dels treballs realitzats amb motiu d'aquest conveni estarà subjecta a les disposicions legals aplicables i als instruments específics que subscriguin les parts sobre el particular, i s’atorgarà el reconeixement corresponent als qui hagin intervingut en l'execució d’aquests treballs.

El mètode UCMAS Mental Arithmetic és propietat de l’empresa, com a representant d’Akademi Sempoa & Mentral Arithmetik UCMAS Sdn.Bhd a l’Estat espanyol, i incorpora un coneixement específic (know how) propi, substancial i singular. Tots els participants en les accions que es derivin d’aquest conveni de col·laboració hauran de signar un compromís de confidencialitat pel qual es comprometran a no fer cap tipus d’ús no autoritzat d’aquest coneixement. Aquest compromís de confidencialitat es mantindrà vigent fins i tot a l’acabament d’aquest acord de col·laboració.

La confidencialitat es fa extensiva de forma recíproca a la informació intercanviada per les parts, i no afecta exclusivament el mètode.

SETENA: VIGÈNCIA

Aquest conveni té una vigència de cinc (5) anys, comptats a partir de la data de la firma, i es prorrogarà automàticament per períodes iguals, llevat que una de les parts comuniqui a l'altra, per escrit i amb sis mesos d'antelació, la intenció de donar-lo per acabat.

Per al cas d'acabament, ambdues parts prendran les mesures necessàries per evitar perjudicis tant a si mateixes com a tercers, amb el benentès que hauran de continuar, fins a acabar-les, les accions ja iniciades.

El fet que s’acabi el present conveni en cap cas no eximeix el personal participant de cap acció derivada de l’incompliment dels compromisos de confidencialitat esmentats a la clàusula anterior,

VUITENA: INTERPRETACIONS I CONTROVÈRSIES

Aquest conveni és producte de la bona fe, raó per la qual els conflictes que es presentin quant a la seva interpretació i formalització i al seu compliment, les parts els resoldran de comú acord.

Atès que les parts estan conformes amb el contingut i l’abast del present conveni, el firmen en dos exemplars, igualment vàlids.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Jaume J. Carot
Rector p.s.r.

Per l’empresa UCMAS Spain, SL,
Bharat Aidasani Aidasani
Gerent

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de març de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de març de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex: Compromiso de confidencialidad