Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER AL REPARTIMENT DE LA SUBVENCIÓ ACONSEGUIDA PER AL CAMPUS e-MTA EN EL MARC DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CAMPUS e-MTA I L’OBRA SOCIAL LA CAIXA

Palma, 8 de maig de 2013

REUNITS

D’una part, la senyora Anna Maria Geli de Ciurana, Rectora Magnífica de la Universitat de Girona (UdG), que actua en representació d’aquesta universitat, en virtut del Decret 186/2009, d’1 de desembre, de nomenament de la rectora de la Universitat de Girona (DOGC núm. 5519, de 3 de desembre) i de conformitat amb els Estatuts de la Universitat de Girona (Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre, DOGC núm. 5897, de 9 de juny).

De l’altra, el senyor Jaume Carot Giner (vicerector de Professorat i Postgrau), Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) per substitució reglamentària, en virtut del que estableixen l’article 40.4 dels Estatuts d’aquesta universitat (Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB) i la Resolució 10519/2013, de 31 de gener (FOU núm. 378, de 15 de febrer), com a representant de la UIB de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

EXPOSEN

Que ambdues universitats, juntament amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), són promotores del projecte «Campus e-MTA: Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua».

Que en el marc d’aquest projecte, la UIB va signar un acord de col·laboració amb l’Obra Social la Caixa en data de 12 de novembre de 2012 l’objecte del qual és el desenvolupament i gestió estratègics relacionats amb els objectius del programa pilot «Campus universitaris i creixement econòmic» impulsat per l’Obra Social la Caixa, i segons el qual l’Obra Social la Caixa es compromet a col·laborar en les activitats desenvolupades pel Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua per complir els objectius del programa amb una subvenció de trenta mil (30.000) euros.

Que la UIB és la universitat coordinadora del projecte, i que com a tal és la receptora de la subvenció esmentada.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Objecte

Aquest conveni té per objecte establir el repartiment de la subvenció concedida per l’Obra Social la Caixa en el marc del conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (coordinadora del Campus d’Excel·lència Internacional Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua) i l’Obra Social la Caixa.

2. Naturalesa i legislació aplicable

El present conveni té naturalesa administrativa, segons el que preveu l’article 4.1.c) de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, i per tant, queda fora del seu àmbit d’aplicació, sens perjudici que s’apliquin els principis continguts en aquesta llei per resoldre els dubtes que es puguin presentar.

El conveni es regirà per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, així com per la resta de normes de dret administratiu.

3. Condicions del repartiment

La quantitat de les ajudes a distribuir entre ambdues universitats és de 30.000 euros. El repartiment s’estableix d’acord amb la distribució següent:

  • Universitat de Girona: 15.000 euros
  • Universitat de les Illes Balears: 15.000 euros

4. Compromisos de les parts

1. La Universitat de les Illes Balears, per fer efectiu aquest repartiment, transferirà l’import de 15.000 euros a la Universitat de Girona. La transferència es farà dins els trenta dies següents a la signatura del present conveni. El compte corrent de la Universitat de Girona on s’efectuarà l’ingrés és de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, «la Caixa»: 2100 0002 57 0201338172.

2. La Universitat de Girona executarà les accions aprovades d’acord amb els criteris establerts al conveni de col·laboració amb l’Obra Social la Caixa. En particular:

La Universitat de Girona col·laborarà en les activitats necessàries que condueixin a l’elaboració d’un pla d’acció encaminat a detectar accions que afavoreixin el creixement econòmic en els sectors prioritzats pel Campus e-MTA.

La Universitat de Girona es compromet a organitzar un acte públic de presentació de les conclusions del Pla d’acció a la ciutat de Girona organitzat per la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Girona i els membres del Campus e-MTA, abans que acabi el mes de maig de 2013.

La Universitat de Girona es compromet a col·laborar en la redacció d’una memòria que exposi el procés seguit per elaborar el Pla d’acció, les persones, institucions o entitats que hi han participat, les característiques de l’organització de l’acte públic de difusió de les conclusions i tot allò que afavoreixi el coneixement de les discussions i conclusions sobre el creixement econòmic.

La Universitat de Girona es compromet a mantenir informació actualitzada de les activitats lligades al present conveni a la pàgina web del Campus d’Excel·lència Internacional.

3. La Universitat de Girona reintegrarà a la Universitat de les Illes Balears els imports que s’hagin de reintegrar a l’Obra Social la Caixa quan el motiu del retorn sigui imputable a l’incompliment del present conveni per part de la Universitat de Girona.

Aquesta devolució es farà per transferència bancària a la Universitat de les Illes Balears dins els trenta dies següents a la comunicació per part de la Universitat de les Illes Balears de la corresponent notificació oficial de l’Obra Social la Caixa.

5. Comissió de seguiment

1. Es crea una comissió mixta de seguiment d’aquest conveni, formada per

a) Dos representants de la Universitat de les Illes Balears
b) Dos representants de la Universitat de Girona

2. Són funcions de la comissió portar el seguiment de les actuacions previstes, resoldre els dubtes que puguin sorgir i proposar les decisions oportunes per al correcte desenvolupament del projecte.

6. Vigència

Aquest conveni té vigència fins al 30 de setembre de 2013, però es pot prorrogar si l’Obra Social la Caixa ho autoritza, i en aquest cas el període s’ajornarà fins a la nova data límit d’execució de les accions establertes en aquesta autorització.

Com a mostra de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni en dos exemplars i amb un únic efecte, al lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.

Per la Universitat de Girona,
Anna M. Geli
Rectora

Per la Universitat de les Illes Balears,
Jaume Carot
Rector p.s.r. 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 26 de març de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 30 d’abril de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).