Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ANNEX A L’ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL CLUB ROTARY PALMA RAMON LLULL PER A LA CONCESSIÓ D’UN NOU AJUT DE MATRÍCULA PER A ESTUDIANTS DEL TÍTOL DE DIRECCIÓ HOTELERA INTERNACIONAL

Palma, 13 de maig de 2013

REUNITS

D’una banda, el senyor Jaume Carot Giner (vicerector de Professorat i Postgrau), Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) per substitució reglamentària, en virtut del que estableixen l’article 40.4 dels Estatuts d’aquesta universitat (Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB) i la Resolució 10519/2013, de 31 de gener (FOU núm. 378, de 15 de febrer), com a representant de la UIB de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

I de l'altra, María de los Ángeles Peruchet Gasa, com a presidenta i en representació del Club Rotary Palma Ramon Llull, amb domicili a l’avinguda de Gabriel Roca, 33, 5è, 07014 Palma.

EXPOSEN 

Que ambdues parts el dia 15 de novembre de 2012 mitjançant la signatura de l’addenda (ref. 2579) varen acordar de modificar les clàusules primera, quarta i vuitena, relativa a la vigència, del conveni signat el 25 de juny de 2009 (ref. 1876) i en varen fer una nova redacció.

Que el Club Rotary Palma Ramon Llull i la UIB volen reconèixer la trajectòria professional de la senyora Marilén Pol, expresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, amb la concessió d’un nou ajut de matrícula per als alumnes de l’estudi de primer cicle de Direcció Hotelera Internacional, títol propi de la UIB, que s’imparteix a l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, i

ACORDEN

1. Concedir un nou ajut de matrícula, amb les mateixes condicions establertes a la clàusula primera de l’addenda signada el 15 de novembre de 2012, per a l’estudiant amb més bon expedient acadèmic de l’estudi de primer cicle de Direcció Hotelera Internacional, títol propi de la UIB, que imparteix l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, sota el nom de Marilén Pol (a.c.s., expresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca i membre del Club Rotary Palma Ramon Llull).

2. Modificar la clàusula quarta (Contingut econòmic i de col·laboració) del conveni segons la redacció següent:

El Club Rotary Palma Ramon Llull lliurarà els quatre premis de 1.000 euros cada un a la finalització del curs acadèmic 2012-13, en un acte acadèmic presidit pels degans de les facultats de Dret i d’Economia i Empresa, el director de l’Escola d’Hoteleria i la presidenta del Club Rotary Palma Ramon Llull, juntament amb un diploma emès per la UIB que acrediti la condició de millor expedient acadèmic, on figuri la nota mitjana obtinguda per cadascun dels estudiants que hagin resultat premiats. Aquest diploma pot incloure el logotip del Club Rotary.

3. Mantenir la mateixa vigència de l’addenda signada el dia 15 de novembre de 2012.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d’aquesta addenda, ambdues parts la signen al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Jaume Carot
Rector p.s.r.

Pel Club Rotary Palma Ramon Llull,
María de los Ángeles Peruchet
Presidenta

Diligència

El present annex a l’addenda el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 d’abril de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 30 d’abril de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).