Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE WILL KILL, SA, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 23 de maig de 2013

REUNITS

D’una banda, el senyor Jaume Carot Giner (vicerector de Professorat i Postgrau), Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) per substitució reglamentària, en virtut del que estableixen l’article 40.4 dels Estatuts d’aquesta universitat (Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB) i la Resolució 10519/2013, de 31 de gener (FOU núm. 378, de 15 de febrer), com a representant de la UIB de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

I de l’altra, el senyor Jean Louis Labadie en qualitat de conseller delegat de Will Kill, SA (en endavant, l’empresa), amb seu al carrer del Quatre de Novembre, 6, de Palma, i CIF A07022288, en representació de l’empresa i amb poders suficients per signar el present acord de col·laboració.

Els representants es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient i subscriuen, en nom de les entitats respectives, el present conveni, i a l’efecte 

EXPOSEN

Primer. Que la Universitat de les Illes Balears és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

Segon. Que la UIB és una institució dedicada al servei públic de l’educació superior, de recerca, transferència del coneixement i la innovació.

Tercer. Que Will Kill, SA, és una empresa que es dedica al control de plagues en higiene pública, domèstica i ambiental, així com a la fabricació de plaguicides d’ús fitosanitari i zoosanitari, a la indústria alimentària i d’ús ambiental.

Quart. Que la UIB, a través dels Serveis Cientificotècnics (SCT), disposa d’una infraestructura que li permet desenvolupar treballs en el camp d’interès de Will Kill, SA. Els SCT donen suport a la investigació bàsica i aplicada dels investigadors de la mateixa universitat i alhora constitueixen una base d'oferta cientificotecnològica que s'ofereix també a entitats públiques i privades i a particulars que ho sol·licitin.

Cinquè. Que l’empresa està interessada que el seu personal pugui utilitzar la infraestructura dels Serveis Cientificotècnics de la UIB.

Les parts estan interessades a subscriure un acord que reguli la col·laboració entre ambdues entitats, i en conseqüència acorden les següents

CLÀUSULES

Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre la UIB i l’empresa, per tal que aquesta pugui utilitzar la infraestructura dels Serveis Cientificotècnics per al desenvolupament de les seves activitats.

Segona. La Universitat de les Illes Balears, com a institució sense ànim de lucre i que té com a finalitat, entre d’altres, afavorir els convenis d’investigació i assessorament entre les empreses, els organismes i les institucions i els grups de recerca de la UIB i donar-los suport, està disposada a col·laborar amb l’empresa.

Tercera. Aquest ús serà supervisat pel senyor Sebastià Albertí Serrano, com a director dels Serveis Cientificotècnics, mitjançant el control de l’ús dels equips i instal·lacions dels SCT per part de Will Kill, SA, d’acord amb els procediments establerts que se segueixen per a la realització de qualsevol tipus d’anàlisi als SCT.

Quarta. La Universitat de les Illes Balears, com a centre de treball on es realitzaran físicament les tasques acordades, és responsable de donar compliment a les obligacions empresarials en matèria d’informació sobre els riscs existents al lloc de treball, les instruccions adequades, les mesures de prevenció o protecció que s’han d’adoptar i les mesures d’emergència establertes a la UIB, però no té cap responsabilitat quant a formació i vigilància de la salut del personal que realitzi aquestes tasques, que és responsabilitat exclusiva de Will Kill, SA.

Cinquena. Aquest conveni no implica l'existència de cap relació laboral entre el personal de Will Kill, SA, i la UIB.

Sisena. Com a contraprestació a la dita utilització, l’empresa pagarà un preu variable en funció dels equipaments utilitzats i de forma trimestral.

Per al càlcul de l’import a pagar, s’aplicaran les tarifes oficials dels SCT, les quals estan regulades al pressupost de la UIB.

A l’import corresponent s’hi hauran d’afegir els càrrecs impositius que legalment siguin procedents.

Setena. La Universitat de les Illes Balears encarregarà la realització de les funcions o activitats específiques derivades de la gestió de l’objecte del present conveni a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, de conformitat amb l’article 78 dels Estatuts de la Universitat i de l’Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s’encomana a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria (FOU núm. 352, de 16 de setembre).

Vuitena. Les parts es comprometen a mantenir com a confidencials les informacions científiques o tècniques derivades del present conveni.

Novena. El present conveni es pot resoldre en qualsevol moment per mutu acord de les parts o bé per l’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes al present conveni per una de les parts.

En cas d’incompliment del conveni, es requerirà per escrit la part incomplidora per tal que en un termini d’un mes pugui corregir aquesta situació, abans que es puguin executar les condicions resolutòries.

Desena. Les parts poden modificar els termes del present conveni per acord mutu, i les modificacions han de quedar reflectides per escrit en un nou conveni o en una addenda al present conveni.

Onzena. Per a qualsevol qüestió o litigi que es derivi de l’execució d’aquest conveni, les parts se sotmetran a la competència dels jutjats i tribunals de Palma, i renunciaran expressament a qualsevol altre fur que, en dret, els pugui correspondre.

Dotzena. La vigència d’aquest conveni de col·laboració és d’un any des del moment que se signi, i es prorrogarà per períodes successius d’un any, sempre que ambdues parts signin un annex per renovar-lo.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, les parts firmen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats més amunt.

Per la Universitat de les Illes Balears
Jaume Carot
Rector p.s.r. 

Per Will Kill, SA
Jean Louis Labadie
Conseller delegat

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de maig de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juny de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).