Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I CAN PALERM CENTRE DE FORMACIÓ, SL, PER A L’ÚS DOCENT DEL SOFTWARE MILLENIUM DE GESTIÓ BIBLIOTECÀRIA

Palma, 23 de maig de 2013

REUNITS 

D’una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l’altra, el senyor Joan Manuel Quetglas Gotarredona, com a representant de Can Palerm Centre de Formació, SL, en qualitat d’administrador únic, amb CIF B57351728 i domicili social al camí de Gènova a Sant Agustí, 39, 07015 Palma.

EXPOSEN

Primer. Que Can Palerm Centre de Formació, SL, és un centre col·laborador del SOIB que imparteix una sèrie de certificats de professionalitat, entre els quals hi ha el de Prestació de Serveis Bibliotecaris (SSCB0111), del qual es duran a terme dos cursos durant 2013: Acció formativa: Prestació de serveis bibliotecaris, núm. exp.: 586, entre les dates: 4/02/2013 i 6/06/2013, i Acció formativa: Prestació de serveis bibliotecaris, núm. exp.: 587, dates: del 2/09/2013 al 12/12/2013, i que per poder desenvolupar de la manera més adequada per als alumnes la part pràctica dels cursos, necessitarien poder comptar amb una llicència temporal del software INNOPAC Millenium per a l’ús de la docent que imparteixi els cursos.

Segon. Que la Universitat de les Illes Balears disposa del sistema informatitzat de gestió bibliotecària INNOPAC Millenium, que incorpora els darrers avanços tecnològics en aquest camp i permet la compartició de recursos entre diverses biblioteques i institucions gràcies a la seva arquitectura modular. Aquest sistema informàtic és el que utilitzen la major part de les biblioteques de les Illes Balears, ja que també és utilitzat pel CABIB, que engloba les xarxes insulars i les biblioteques municipals de les Illes Balears. Això el converteix en una eina bàsica, conèixer la qual és imprescindible per a la majoria de professionals bibliotecaris de les Illes Balears.

És per això que

ACORDEN

Primer. Objecte

La Universitat de les Illes Balears cedeix una llicència d’ús del seu programa de gestió de biblioteques INNOPAC Millenium a Can Palerm Centre de Formació, SL, per a la finalitat exclusiva de docència als alumnes de les dues edicions del Curs Prestació de Serveis Bibliotecaris (SSCB0111), homologat pel SOIB.

La cessió d’aquesta llicència és temporal i limitada a la durada del curs esmentat.

L’ús de la llicència està limitat a la persona que realitzi les tasques com a docent del curs, la qual serà l’única que disposarà de les claus d’accés al programari.

La persona que faci ús de la llicència haurà de rebre una formació bàsica que es durà a terme a les instal·lacions de la UIB que li siguin indicades.

Segon. Obligacions de la UIB

La UIB es compromet a:

  • Dur a terme la instal·lació dels mòduls de software necessaris per poder treballar amb INNOPAC Millenium a l’ordinador de Can Palerm Centre de Formació, SL, des del qual s’hagi d’utilitzar el programari.
  • Habilitar les claus d’accés al programari per a la persona que ha d’exercir com a docent del curs.
  • Realitzar una formació inicial de 5 hores com a màxim a la persona que ha d’exercir com a docent del curs.
  • Atendre les consultes sobre funcionament del software de la persona que ha d’exercir com a docent del curs, en horari de 9 a 14 hores els dies feiners.

Tercer. Obligacions del centre

Can Palerm Centre de Formació, SL, es compromet a:

  • Abonar a la UIB el cost d’adquisició de la llicència addicional d’INNOPAC Millenium, així com el cost de manteniment d’un any de la dita llicència, i els costs derivats de la formació inicial i l’assessorament de la persona que exerceixi com a docent del curs Prestació de Serveis Bibliotecaris (SSCB0111) durant la vigència del conveni. Aquests costs són de 1.000 euros més l’IVA que correspongui per a cadascun dels dos cursos que s’han de dur a terme. (És a dir, un total de 2.000 euros més IVA, que seran abonats contra dues factures, una per cada curs, que emetrà la UIB en el seu moment.)
  • No fer cap tipus d’ús del software INNOPAC Millenium que no sigui el de docència dels alumnes del curs Prestació de Serveis Bibliotecaris homologat pel SOIB.
  • Comunicar oficialment a la Universitat la identitat de la persona que realitzarà la docència dels cursos esmentats.
  • Garantir que només la persona que realitzarà la docència dels cursos esmentats podrà tenir les claus d’accés al programa INNOPAC Millenium.

Quart. Vigència del conveni

El present conveni tindrà efectes a partir del moment que se signi i té una validesa d’un any.

Cinquè. Modificació del conveni

Els pactes d’aquest conveni es poden modificar per acord mutu. La modificació s’inclourà mitjançant addenda als pactes d’aquest instrument.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per Can Palerm Centre de Formació, SL,
Joan Manel Quetglas
Administrador únic

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de maig de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juny de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).