Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CÀRITAS DIOCESANA DE MALLORCA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 15 de maig de 2013

REUNITS

D’una banda, el senyor Antonio Vera Díaz, amb el NIF número 42978156B, que actua com a director de Càritas Diocesana de Mallorca, amb domicili al carrer del Seminari, núm. 4, Palma, amb el NIF número R0700067B.

De l’altra, el senyor Jaume Carot Giner (vicerector de Professorat i Postgrau), Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) per substitució reglamentària, en virtut del que estableixen l’article 40.4 dels Estatuts d’aquesta universitat i la Resolució 10519/2013, de 31 de gener (FOU núm. 378, de 15 de febrer), com a representant de la UIB, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, Palma, amb CIF número Q0718001A.

 MANIFESTEN

PRIMER. Que Càritas és una entitat sense afany de lucre, i té com a finalitat promoure, orientar i coordinar l’acció de la caritat i la justícia social de l’Església de Mallorca, tenint una especial dedicació a l’atenció de les persones més vulnerables, empobrides i excloses. Que, entre altres actuacions, Càritas duu a terme el projecte Triatge, el qual està enfocat a la formació i recuperació d’habilitats sociolaborals de cara a la inserció de persones en risc exclusió a través del reciclatge de roba usada.

SEGON. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU). Que, entre les atencions especials, la UIB fomentarà la participació dels membres de la comunitat universitària en activitats i projectes de cooperació internacional i de solidaritat i declara estar interessada a col·laborar en l’esmentat projecte.

Per la qual cosa,

ACORDEN

PRIMER. La UIB cedeix, a precari, un espai del terreny propietat seva situat a la carretera de Valldemossa, km 7.5, E-07122 Palma, a la zona central del campus, devora les oficines bancàries (segons annex I), perquè Càritas Diocesana de Mallorca hi pugui col·locar un contenidor de recollida de roba.

SEGON. La UIB autoritza Càritas, conforme a l’horari acordat, a poder accedir al lloc on estigui ubicat el contenidor de roba per poder-la recollir, així com per fer el manteniment del contenidor.

TERCER. Càritas es compromet a contractar una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els danys que es puguin ocasionar a terceres persones.

QUART. Així mateix, Càritas es compromet a realitzar accions de sensibilització en el marc del treball que desenvolupa la UIB si aquesta ho sol·licita.

CINQUÈ. Aquest conveni tindrà una vigència d’un any, si bé s’entendrà prorrogat pel mateix temps sempre que cap de les parts manifesti el contrari.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni i perquè tingui els efectes oportuns, les parts el signen al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Antonio Vera
Director de Càritas

Jaume Carot
Rector p.s.r.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 29 d’abril de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juny de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).