Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ PER ESTABLIR UN PROGRAMA D’INTERCANVI D’ALUMNAT ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA) I LA UNIVERSITAT DE NINGBO (XINA)

Palma / Ningbo, 23 de maig de 2013

REUNITS

D’una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l’altra, el Rector de la Universitat de Ningbo, senyor Nie Qiuhua.

Ambdues parts es reconeixen entre si capacitat jurídica i suficient per obligar-se en els termes d’aquest acord, i a aquest efecte

EXPOSEN

Que ambdues institucions, en vigència de l’acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural subscrit el dia 23 de maig de 2013, tenen interès a fer intercanvi d’alumnat pel benefici que aquesta activitat aportarà a les universitats en l’abast de les seves metes i els seus objectius en els camps d’estudis respectius d’acord amb les següents:

CLÀUSULES

1. Objectiu. El propòsit d’aquest acord és establir un programa d’intercanvi d’alumnat entre les universitats participants. Les condicions específiques de l’intercanvi (nombre d’estudiants, nombre de mesos, estudis, etc.) s’establiran, si escau, en un document annex.

2. Selecció i admissió. Cada universitat ha de determinar els procediments de selecció dels seus estudiants interessats a participar en el programa d’intercanvi.

Les sol·licituds seleccionades per la universitat d’origen s’han d’enviar a l’òrgan pertinent de la universitat de destinació, almenys quatre mesos abans de l’inici del quadrimestre, el qual les tramitarà i comunicarà la decisió final d’acceptació o rebuig, almenys tres mesos abans de l’inici del quadrimestre. En el cas de la Universitat de les Illes Balears, se n’encarregarà el Servei de Relacions Internacionals. En el cas de la Universitat de Ningbo, se n’encarregarà l’Oficina de Cooperació Internacional.

3. Programa acadèmic. Cada universitat ha d’assignar un tutor perquè assessori l’estudiant sobre els aspectes acadèmics de l’intercanvi i en l’elaboració del programa d’estudis.

El programa d’estudis s’ha de reflectir en el contracte d’estudis, l’ha d’aprovar la universitat d’origen i s’ha de comunicar a la universitat de destinació amb anterioritat a l’inici de l’estada.

Els alumnes d’intercanvi es poden matricular a la universitat de destinació en aquelles assignatures que s’hagin acordat amb la universitat d’origen, tret que no hi quedin places a causa de limitacions de quota.

4. Reconeixement acadèmic. El reconeixement a l’expedient de la universitat d’origen de les assignatures que es cursin a la universitat de destinació, es realitzarà d’acord amb el contracte d’estudis acordat entre l’estudiant i la universitat d’origen.

La universitat de destinació haurà d’emetre un certificat acadèmic de l’estudiant que indiqui les assignatures cursades i la qualificació obtinguda.

El reconeixement de les assignatures cursades l’ha d’atorgar la universitat d’origen basant-se en les qualificacions obtingudes a la universitat de destinació.

5. Drets i deures. Els alumnes d’intercanvi matriculats a la universitat de destinació tenen els mateixos privilegis que els alumnes locals i poden fer ús dels mateixos serveis mèdics, esportius i de qualsevol altre tipus als quals aquests tenen dret.

D’altra banda, estan subjectes als mateixos estatuts i reglaments que la universitat de destinació aplica als alumnes locals, i també a les lleis nacionals.

6. Període d’intercanvi. El període d’intercanvi s’ha d’ajustar al calendari acadèmic de la universitat de destinació.

En el cas de la Universitat de les Illes Balears és d’un quadrimestre (de l’octubre al febrer o del febrer al juny) o de dos quadrimestres (de l’octubre al juny).

En el cas de la Universitat de Ningbo és de dos períodes de quatre mesos i mig (generalment del setembre al gener o del febrer al juny) o de deu mesos (generalment del setembre al juny, que inclou les vacances d’hivern, d’un mes de durada).

7. Finançament. La base d’aquest programa és l’intercanvi d’alumnes un a un. El nombre d’alumnes intercanviats per període ha de ser similar per part de les dues universitats, encara que es poden acceptar petits desequilibris que s’han d’ajustar, dins límits raonables, el període següent.

L’import de la matrícula s’ha d’abonar a la universitat d’origen. En cas que existeixi una demanda notablement superior per una de les parts, la universitat que presenti l’excedent d’alumnes ha de pagar directament a l’altra universitat les quotes de matrícula que aquesta estipuli. Les quotes de matrícula es poden transferir d’una universitat a una altra, per evitar la transferència o abonament de quotes directament per part dels alumnes.

El finançament de les despeses referents al transport i les assegurances de salut, com també les despeses d’allotjament i alimentació, l’ha de cobrir l’estudiant. Això no exclou la possibilitat de demanar beques i ajuts de diversos tipus.

8. Reintegració de l’import de la matrícula. No es reintegrarà cap percentatge de les quotes de la matrícula per abandonament del programa d’intercanvi.

9. Tràmits migratoris. Cada estudiant és responsable de tramitar una assegurança mèdica i per a accidents i de tenir en regla el passaport i el visat corresponents i qualsevol altre tràmit personal que requereixin els governs d’ambdós països per al període de l’estada.

10. Altra regulació. Pel que fa als aspectes no regulats en aquest conveni, hom s’atindrà a la normativa sobre mobilitat d’alumnat pròpia de cada universitat.

11. Vigència i durada. El present acord entrarà en vigor en la data de la seva signatura i té una validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament. Ambdues parts, de comú acord, en poden proposar la modificació o rescissió amb sis mesos d’antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l’acord es denunciï, ambdues parts es comprometen a finalitzar els intercanvis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, aquest conveni se subscriu al lloc i en la data indicats, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en xinès, i cada una de les parts se’n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per la Universitat de Ningbo,
Nie Qiuhua
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de maig de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juny de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).