Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L’EMPRESA OCEANDRIVERS, S

Palma, 13 de novembre de 2013

REUNITS

D’una part, el senyor Maties Bonet Fullana, amb DNI (...), com a conseller delegat de l’empresa OceanDrivers, SL, amb domicili social al carrer de Federico García Lorca, 17, de Palma, i CIF B-57816514.

I de l’altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d’aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues parts, d’acord amb llurs respectives atribucions,

EXPOSEN

Que l’empresa OceanDrivers té, entre altres objectius, la realització de tasques d’investigació, desenvolupament i consultoria tècnica en els camps de la informàtica aplicada a l’oceanografia: xarxes de sensors i els seus controladors, la gestió de dades associades, les eines de visualització i els mecanismes de recerca i descobriment relacionats amb aquestes guies estratègiques.

Que la Universitat de les Illes Balears, a través del personal docent i investigador pertanyent als seus departaments, facultats, escoles i instituts de recerca, té entre els seus objectius la investigació, la docència i la divulgació del coneixement en els seus diversos àmbits, i en concret en tot el que fa referència a l’activitat objecte de l’actuació d’OceanDrivers.

Ambdues parts consideren que per a una millor consecució dels fins convergents exposats, és necessari una entesa i col·laboració, motiu pel qual es firma aquest conveni marc amb les bases següents:

Primera. Objectius

Aquest acord s’estableix per desenvolupar programes de col·laboració i desenvolupar projectes conjunts per presentar en convocatòries nacionals i internacionals de R+D+I, en els termes que s’acordin de forma específica.

D’altra banda s’estableix que el grup de recerca de Sistemes, Robòtica i Visió (SRV), dins el Departament de Matemàtiques i Informàtica, facilitarà l’ús d’equips i materials sota la supervisió de la institució amfitriona, amb les restriccions que aquesta determini.

Segona. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà d’acord amb els objectius i les àrees d’interès comuns a ambdues parts i inclouran programes i activitats diversos. Les àrees de cooperació particulars es desenvoluparan en cada programa o projecte específic, tal com es detalla a continuació.

Tercera. Programes i projectes específics

Per cada programa o projecte específic s’ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

1. L’origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada part.
3. La durada del programa o projecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

Aquests protocols han de tenir l’aprovació dels responsables de cada part.

Quarta. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de comprimís financer assumit per les parts en el moment de la firma d’aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s’indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Cinquena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d’antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l’acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Sisena. Comissió mixta

Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada per dos membres, un per cada una de les parts. Pel que fa a la UIB, vistes la col·laboració duta a terme i les temàtiques de treball indicades al present conveni, el membre serà un professor del Departament de Matemàtiques i Informàtica, concretament del grup de recerca de Sistemes, Robòtica i Visió (SRV).

Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament del conveni. La resolució de les controvèrsies que puguin suscitar-se per l’aplicació del conveni o dels acords particulars que s’adoptin a l’empara d’aquest, correspon a la comissió mixta.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per OceanDrivers, SL,
Maties Bonet
Conseller delegat

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 d’octubre de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de novembre de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).