Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L’EMPRESA SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, SA, PER AL MANTENIMENT DE LA CÀTEDRA SAMPOL D’EFICIÈNCIA I GESTIÓ ENERGÈTICA 

Palma, 10 d’octubre de 2013

REUNITS

D’una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l’altra, el senyor Gabriel Sampol Mayol, amb DNI (...), com a Administrador únic de la societat Sampol Ingeniería y Obras, SA, amb domicili al carrer del Gremi de Boneters, 48, Palma, inscrita en el Registre Mercantil de Palma, tom 1302, de la secció i del llibre de societats, full núm. PM-7080, amb CIF A-07088206, que actua en representació de la dita societat.

Exercint cada part la representació legal de l’entitat que representen i reconeixent-se mútuament la capacitat legal per subscriure el present conveni, a aquest efecte

MANIFESTEN

PRIMER. Que la UIB porta a terme activitats de docència, recerca i desenvolupament científic i tecnològic de qualitat, i està interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar una de les finalitats de la docència i investigació, que és la innovació i la modernització del sistema productiu i empresarial.

SEGON. Que Sampol Ingeniería y Obras, SA, és una empresa de capital cent per cent balear que s’ha convertit en un referent en integració de tecnologia en instal·lacions energètiques hoteleres, i que disposa d’experiència en integració de tecnologia de la informació i les comunicacions en aquest àmbit i manté una aposta decidida pel desenvolupament de sistemes tecnològics de valor afegit en relació amb l'estalvi i l'eficiència energètica.

TERCER. Que la UIB i Sampol Ingeniería y Obras, SA, coincideixen en l’anàlisi del gran interès i la rellevància estratègica que suposa el desenvolupament de les tecnologies orientades a la millora de l’eficiència energètica en els sistemes de producció, de distribució i de consum, mitjançant la incorporació de noves tecnologies/metodologies de gestió i producció de l’energia, així com les noves tecnologies relacionades amb la mobilitat sostenible.

QUART. Que per això, i amb vista a l'estalvi energètic i la conservació del medi ambient, el foment, la divulgació, l’estudi i la investigació de tècniques orientades a l’eficiència i la gestió energètica, així com la mobilitat sostenible, constitueixen eixos prioritaris d'actuació en àmbits socials molt diversos, i especialment en l'universitari, a través de les seves actuacions docents i d'investigació, i és fonamental potenciar-los.

CINQUÈ. Que la UIB i Sampol Ingeniería y Obras, SA, ja havien establert amb anterioritat una Càtedra Sampol de domòtica i d’eficiència energètica, els cursos acadèmics 2008-2009 i 2009-10.

SISÈ. Que la UIB i Sampol Ingeniería y Obras, SA, el 20 de setembre de 2011, varen signar un conveni per a la creació de la Càtedra Sampol d’Eficiència i Gestió Energètica dins el curs acadèmic 2010-11 i que en virtut de la clàusula sisena se’n va prorrogar la vigència per al curs 2012-13 (ref. 2376).

SETÈ. Que la col·laboració entre la UIB i Sampol Ingeniería y Obras, SA, constitueix la millor garantia perquè aquesta potenciació es porti a terme en l'àmbit de les Illes Balears.

VUITÈ. Que ambdues entitats estan interessades a mantenir la col·laboració que permeti avançar en el desenvolupament dels seus corresponents objectius en els àmbits esmentats.

Per tot això, formalitzen el present acord conformement a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectiu

Mantenir la Càtedra Sampol d’Eficiència i Gestió Energètica dins el curs acadèmic 2013-14. La Càtedra tindrà per objecte promocionar activitats docents, d'investigació i de difusió de l’eficiència i la gestió energètiques, així com de les tecnologies relacionades amb la mobilitat sostenible en tots els àmbits d'aplicació.

Segona. Activitats genèriques

Les activitats de la Càtedra inclouran:

1. Suport a les accions formatives del programa lectiu de 22443 - Energies Renovables, assignatura optativa del grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i del grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural.

2. Seminaris, col·loquis i simposis.

3. Actuacions d’investigació conjuntes en els àmbits següents:

  • Sistemes de recàrrega de vehicles elèctrics, emmarcats en el projecte «SmartBit».
  • Xarxes de districte energètic. Les activitats se centraran en la xarxa de districte del campus de la UIB. Col·laboració en la modificació i promoció dels projectes «Smart District», «Shine» i altres projectes similars que puguin sorgir.
  • Sistemes combinats de producció energètica amb l’ús d’energies renovables i la cogeneració. Desenvolupament de propostes de projecte conjuntes.

Tercera. Actuacions específiques

Per a cada programa o projecte a realitzar dins les actuacions d'investigació conjuntes es desenvoluparà un protocol específic que estableixi els objectius concrets, així com les condicions d'execució de les activitats previstes.

Quarta. Consell de Direcció

La Càtedra es regirà per un Consell de Direcció que tindrà la composició següent:

  • El Rector o persona que delegui.
  • Dos professors de la UIB pertanyents al grup d’Enginyeria de l’Edificació i la Gestió Energètica. Un d’ells actuarà com a director de la Càtedra.
  • Dos representants de Sampol Ingeniería y Obras, SA.

Cinquena. Dotació econòmica

Sampol Ingeniería y Obras, SA, aportarà la quantitat mínima de 20.000 euros per a la Càtedra, quantitat revisable anualment des de la signatura del conveni, que es destinarà a qualsevol de les activitats i actuacions indicades a l'apartat segon. L’aportació podrà ser una part amb material i l’altra en efectiu, segons s’acordi anualment. L’ingrés s’haurà d’abonar al compte corrent núm. 0487-2151-10-2000000799.

Sisena. Desenvolupament i vigència

Aquest conveni tindrà una durada d’un any, entrarà en vigor a partir de la seva signatura i es prorrogarà automàticament llevat que el denunciï una de les parts amb dos mesos d'antelació. En aquest últim cas, hi haurà el compromís d’acabar les tasques compromeses per a aquell any.

I perquè consti, les parts signen aquest conveni al lloc i en la data indicats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per Sampol Ingeniería y Obras, SA,

Gabriel Sampol
Administrador únic

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 1 d’octubre de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de novembre de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).