Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL COL·LEGI OFICIAL D’ECONOMISTES (CEIB) PER A LA COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS CONJUNTES, SIGNAT EL 18 D’ABRIL DE 2007

Palma, 26 de setembre de 2013

REUNITS

D’una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, constituïda davant l’Il·lustre Senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el dia 29 d’abril de 1996, amb la modificació dels seus Estatuts realitzada davant l’Il·lustre Senyor Carlos Jiménez Gallego, notari de Palma, el dia 11 de desembre de 2009, en ús de les facultats que li confereix l’escriptura esmentada.

De l'altra, el degà de l’Il·lustre Col·legi Oficial d'Economistes (CEIB), amb CIF Q0761002E, senyor Onofre Martorell Cunill, amb domicili a l’avinguda de Joan March Ordinas, 9, 1r B, 07004 Palma, com a representant d’aquest, segons els Estatuts aprovats per l'Ordre de la Conselleria de Presidència del Govern Balear de 21 d'abril de 2002.

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta addenda i

MANIFESTEN

Primer. Que existeix l’acord marc de col·laboració entre el Col·legi Oficial d'Economistes de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears de 18 d'abril de 2007.

Segon. Que tal com estableix el punt tercer del dit acord marc, en compliment dels fins que tenen assignats, les entitats sotasignades desitgen establir un acord marc que afavoreixi i dinamitzi totes les accions de col·laboració que puguin concretar en el futur mitjançant la formalització de convenis, acords o contractes específics.

Tercer. Que emparats en aquest acord marc, es preveu la possibilitat de signar convenis específics segons la naturalesa de cada actuació concreta i sempre d’acord amb la legislació vigent.

ACORDEN

Primer. Que realitzats els contactes oportuns amb la Universitat de les Illes Balears, mitjançant la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, es faran actuacions conjuntes amb l’objectiu de promoure la inserció professional dels titulats en Economia. Aquestes actuacions s’emmarquen en les pràctiques curriculars i extracurriculars, en el suport a la difusió de les sortides professionals dels economistes i en el suport a les actuacions d’ocupabilitat i difusió per ambdues parts de les actuacions que es realitzen.

Segon. Pel que fa a les pràctiques extracurriculars, s’acorda que els tràmits de gestió per als alumnes que s’acullin a les dites pràctiques en un despatx d’economistes gaudiran d’un 50 per cent de descompte de les tarifes establertes per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Tercer. El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i la vigència s'estendrà fins a la finalització de l'any acadèmic; serà renovable automàticament per anys acadèmics en cas que no es denunciï. La denúncia ha de fer-se amb una antelació de dos mesos. En tot cas, qualsevol de les parts el pot resoldre sempre que hi hagi avís previ a l'altra part, fet amb una antelació mínima de sis mesos a la data prevista per fer-ho. La resolució del present conveni no afectarà la realització de les pràctiques externes dels estudiants que estiguin en curs.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, les parts firmen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats més amunt.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pel Col·legi Oficial d’Economistes de les Illes Balears,
Onofre Martorell
Degà president

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de setembre.de 2013 i la va ratificar el Consell de Govern en data 20 de setembre de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).