Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA FUNDACIÓ AMADIP-ESMENT PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE D’INVESTIGACIÓ «ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y DE LA IGUALDAD: IMPACTO PERCIBIDO POR HOMBRES Y MUJERES CUIDADORES DE DIFERENTES GENERACIONES EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO DE MALLORCA (FIS PI1100123)»

Palma, 18 d’octubre de 2013

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, Montserrat Fuster Cabrer, amb DNI (...), d’acord amb les competències que li atribueix l’escriptura d’apoderament autoritzada pel notari de Palma senyor Rafael Gil Mendoza el dia 31 de gener de 1992, amb el número de protocol 421, en representació d’AMADIP-Esment Fundació, entitat no lucrativa i declarada d’utilitat pública, constituïda com a associació el 15 de setembre de 1962, transformada en fundació mitjançant escriptura atorgada davant el notari de Palma senyor Víctor Alonso-Cuevillas Fortuny en data 27 de setembre de 2011, amb el número 2.720.11 del seu protocol, inscrita al Registro Únic de Fundacions de les Illes Balears en data 22 de maig de 2012 amb el número 100000000306, amb CIF G07065709 i domicili social a Palma, al carrer d’En Bosc, núm. 1.

Ambdues parts es reconeixen amb capacitat legal per actuar i 

EXPOSEN

I. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l'ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU).

II. Que el grup d’investigació Crítica de la Salut de la UIB disposa de finançament per dur a terme el projecte titulat «Análisis de las políticas de la atención a la dependencia y de la igualdad: impacto percibido por hombres y mujeres cuidadores de diferentes generaciones en el ámbito doméstico de Mallorca (FIS PI1100123)».

III. Que AMADIP-Esment Fundació és una organització sense ànim de lucre que regula les seves activitats a l’empara de l'article 22 de la Constitució i la Llei 1/2002, de 22 de març, i està interessada en la col·laboració del grup d’investigació Crítica de la Salut de la UIB en el desenvolupament del projecte esmentat.

IV. Aquest conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre AMADIP-Esment Fundació i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament del projecte esmentat.

En virtut del que s’ha exposat fins aquí, les parts acorden de signar aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. L'objecte del present conveni és que AMADIP-Esment Fundació col·labori en el projecte «Análisis de las políticas de la atención a la dependencia y de la igualdad: impacto percibido por hombres y mujeres cuidadores de diferentes generaciones en el ámbito doméstico de Mallorca (FIS PI1100123)» sol·licitat i gestionat pel grup d’investigació Crítica de la Salut de la UIB, adscrit a l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS).

Segona. El grup d’investigació Crítica de la Salut de la UIB accepta realitzar aquesta investigació amb la col·laboració d’AMADIP-Esment Fundació, en els termes i les condicions que s’expressen a les clàusules incloses al present document.

Tercera. AMADIP-Esment Fundació col·laborarà en la captació de participants en l’esmentat projecte, així com en la difusió dels resultats que s’obtinguin.

Quarta. Aquesta col·laboració entre AMADIP-Esment Fundació i el grup d’investigació Crítica de la Salut de la UIB no suposa cap tipus de contrapartida econòmica a favor de cap d’ambdues parts.

Cinquena. La propietat intel·lectual i industrial que es derivi dels treballs realitzats amb motiu d'aquest conveni estarà subjecta a les disposicions legals aplicables i als instruments específics que subscriguin les parts sobre el particular, i s’atorgarà el reconeixement corresponent als qui hagin intervingut en l'execució d’aquests treballs.

Sisena. El present acord marc pot resoldre's per qualsevol de les causes següents: a) Per mutu acord exprés entre les parts, en els seus propis termes. b) Per incompliment o irregularitats greus en l'execució del conveni. c) Per altres causes establertes a la legislació vigent. En tot cas, per a la resolució del conveni serà necessari l’acord entre les parts i, si escau, un preavís de 15 dies.

Setena. Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la signatura i mantindrà una vigència de tres anys.

Com a prova de conformitat amb tot el que s’ha dit, les parts que hi intervenen signen aquest conveni específic de col·laboració en dos exemplars iguals, al lloc i en la data indicats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per AMADIP-Esment Fundació,
Montserrat Fuster
Presidenta

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de juliol de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).