Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L’AJUNTAMENT DE PALMA PER LA CESSIÓ DELS FONS DE LA BIBLIOTECA PARTICULAR DEL SENYOR BARTOMEU FIOL MÓRA

Palma, 7 d’octubre de 2013

REUNITS 

Per una part, el Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de d’aquesta universitat.

Per l’altra, el senyor Fernando Gilet Sancenón, tinent de batlle i regidor de l’Àrea de Cultura i Esports de l’Ajuntament de Palma, en virtut del Decret de Batllia núm. 8112, de 7 de maig de 2013, de nomenaments de tinents de batllia, i el Decret de batllia núm. 8436, de 13 de maig de 2013, de nomenament dels titulars de les àrees de govern, com a representant de l’Ajuntament de Palma, amb CIF P0704000I i domicili al carrer de l’Almudaina, 7, 07001 Palma.

EXPOSEN 

En data 26 d’octubre de 2009 el senyor Bartomeu Fiol Móra lliurà a l’Ajuntament de Palma un fons bibliogràfic de disset capses de cartró que contenien 1359 volums, segons inventari que s’adjunta (annex 1), que comença a «Retrats: Joan Francesc Mira. Joan Josep Isern» i acaba a «The rise and fallo f the house of Medici».

En data 17 de gener de 2012 la senyora M. Luz Rubio Calvo lliurà a l’Ajuntament de Palma trenta-una capses de cartró que contenien 2716 monografies i 105 revistes propietat del seu difunt espòs, Bartomeu Fiol Móra, segons inventari que s’adjunta (annex 2), que comença a «Elementos para una teoría de los medios de comunicación» i acaba a «Literatures».

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents clàusules. 

ACORDEN

1. L’Ajuntament de Palma, com a beneficiari de la donació dels fons, per part de la vídua, pot fer la cessió dels fons a tercers, sempre que acceptin les clàusules corresponents. I sobre la base d’aquesta potestat, en fa cessió a la Universitat de les Illes Balears.

2. La cessió d’aquests fons és permanent, sens prejudici que es pugui revocar si s’acompleix algun dels supòsits indicats als apartats 3 i 4.

3. La Universitat de les Illes Balears no pot cedir, definitivament o temporalment, tot o part d’aquests fons a tercers, sense consentiment escrit de l’Ajuntament de Palma.

4. Qualsevol ús que la Universitat de les Illes Balears faci d’aquests documents, que li representi un guany econòmic, s’haurà de comunicar prèviament a l’Ajuntament de Palma, per poder obtenir-ne autorització.

5. L’Ajuntament de Palma pot reclamar la devolució d’aquests documents en cas que s’assabenti que es troben en situació d’abandó o perill de destrucció per negligència.

6. La Universitat de les Illes Balears es compromet a conservar la unitat de la col·lecció en un mateix espai, per evitar la dispersió del fons, respectant la voluntat del senyor Bartomeu Fiol Móra.

7. L’Ajuntament, al mateix temps que cedeix el fons bibliogràfic, també cedeix la potestat d’esporgar els documents a la Universitat de les Illes Balears: aquells documents que per la seva irrellevància no alterin la uniformitat de la col·lecció, sempre en funció de criteris tècnics i amb especial atenció al fet que es tracta de documents de la col·lecció personal del senyor Bartomeu Fiol Móra, relacionats amb la seva vida i obra literària.

8. Els pactes d’aquest conveni es poden modificar per acord mutu. La modificació s’inclourà mitjançant addenda als pactes d’aquest instrument.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen en tres exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per l’Ajuntament de Palma,
Fernando Gilet
Tinent de batlle i regidor de l’Àrea de Cultura i Esports

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de juliol de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).