Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 9 de gener de 2014

REUNITS 

D’una part, el senyor Fernando Gilet Sancenón, regidor titular de l’Àrea d’Esports i president de l’Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma (d’ara endavant, IME), en nom i en representació del dit institut en virtut de nomenament mitjançant Decret 11.918 de 13 de juny de 2011.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

INTERVENEN

a) El primer, en representació de l’Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma, d’acord amb el que estableix l’article 17 dels Estatuts de l’IME.

b) El segon, en nom i en representació de la UIB, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les parts, en la representació amb la qual intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per signar aquest conveni i

EXPOSEN

Primer. L’Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears, en el marc de les seves respectives competències i en desenvolupament de les seves funcions institucionals, estan disposats a col·laborar per coadjuvar en la consecució dels objectius comuns en benefici de les iniciatives ciutadanes i universitàries que es puguin desenvolupar a la ciutat de Palma, així com en aquells altres aspectes en què hi hagi interessos comuns.

Segon. En virtut del que estableix l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), correspon al municipi promoure tota classe d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal i, en particular les activitats o instal·lacions culturals i esportives i l’ocupació del temps lliure.

Tercer. Els articles 10.1 i 57 de la LBRL, tot plasmant el principi de cooperació interadministrativa, estableixen que les administracions locals i la resta d'administracions públiques han d'ajustar les seves relacions al principi de col·laboració, i que la cooperació econòmica entre aquestes, tant en serveis locals com en la resta d'afers d'interès comú, s'ha de desenvolupar sota les formes i en els termes que preveuen les lleis.

Quart. En virtut del que estableix l’article 2.1 de la LOU, l'autonomia de les universitats comprèn l'establiment de relacions amb altres entitats per a la promoció i el desenvolupament de les seves finalitats institucionals. Així mateix, els Estatuts de la Universitat, a l’article 147.1, estableixen que la UIB fomentarà una adequada política de convenis amb institucions.

Cinquè. El dia 14 de maig de 1992 se signà un acord marc de col·laboració general entre ambdues parts, Ajuntament i Universitat de les Illes Balears, amb la finalitat de dur a terme una adequada col·laboració institucional i permanent mitjançant la signatura de convenis i protocols d’actuacions concretes.

Sisè. Dins el marc de l’acord esmentat i mantingudes les converses pertinents, ambdues parts volen aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços, així com la millora i l’aprofitament dels recursos respectius.

Setè. La Universitat de les Illes Balears és titular del terreny següent, descrit a l’escriptura de cessió de béns per part del Patronato Económico de Estudios Universitarios y Superiores de Baleares a la Universitat de les Illes Balears, atorgada davant el notari de Palma Rafael Gil Mendoza el dia 19 de gener de 1989:

«Porción de la finca Son Tritlo, Son Bestard o El Camp Roig, en término de Palma, resto de otra mayor, que tuvo una superficie de diez mil metros cuadrados, la cual quedó reducida en virtud de dos segregaciones a favor de la Iglesia Católica, a ocho mil ciento noventa y siete metros y noventa y dos decímetros cuadrados y, actualmente, después de segregada la porción objeto de legado a favor de San Francisco de Paula, mide siete mil seiscientos cuarenta y siete metros, noventa y dos decímetros cuadrados, o lo que fuere. Linda: Norte, Parroquia de San Francisco de Paula y porción segregada y legada a la misma Parroquia, mediante calle sin nombre; Sur, los predios Son Casimiro y El Rafal; Este, calle General Riera; y Oeste, Cementerio de Palma y porción del Ayuntamiento de esta ciudad, hoy de la Diputación Provincial.»

La finca esmentada figura inscrita al foli 160, tom 1493, de l’arxiu, llibre 111 de Palma VI, finca 5018, inscripció 2ª.

A l’esmentada finca registral hi ha ubicada la instal·lació esportiva denominada Camp de l’Antoniana.

Per tot això,

ACORDEN

Primer. Objecte

És l’objecte del present conveni establir les vies de col·laboració entre l’IME i la UIB en relació amb la instal·lació denominada Camp de l’Antoniana, al barri del Camp Redó de Palma.

Segon. Compromís de la UIB

La UIB vol manifestar el seu interès en el fet que l’IME pugui fer ús de la instal·lació esportiva esmentada anteriorment, amb finalitats d’utilitat social, esportiva i d’oci que redundin en benefici dels habitants de la zona i del foment de la pràctica esportiva.

Tercer. Compromís de l’IME

L’IME s’obliga a assumir la totalitat de les despeses de subministrament d’aigua a la instal·lació esportiva Camp de l’Antoniana, pels conceptes que constin a les factures emeses per l’entitat subministradora EMAYA derivades del comptador 00900218, matrícula 222627.

Quart. Previsió d’aportació econòmica per l’IME

L’IME es compromet, i declara formalment la seva intenció de participar-hi, quan les condicions econòmiques i pressupostàries municipals ho permetin, en la millora de la instal·lació en matèria d’adequació del terreny de joc i col·locació de gespa artificial. Per al compliment d’aquest compromís, se signarà el corresponent protocol específic de col·laboració, en el qual es fixaran les condicions d’ús de la instal·lació i del finançament de les millores.

Cinquè. Comissió de seguiment

Es constituirà una comissió de seguiment que serà formada per dos representants de la UIB i dos representants de l’IME. La comissió esmentada coordinarà les relacions en l’execució d’aquest conveni.

A més, l’esmentada comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte del present conveni. Abans de residenciar, quan sigui pertinent fer-ho, els litigis produïts davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, s’haurà d’intentar la conciliació en el si de la comissió esmentada.

Sisè. Naturalesa del conveni i resolució de conflictes

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes del conveni es resoldran mitjançant la comissió mixta de seguiment.

La jurisdicció contenciosa administrativa serà competent per a la resolució de les qüestions litigioses sorgides sobre interpretació, modificació, resolució i efectes que puguin derivar-se de l'aplicació del present conveni, de conformitat amb les previsions contingudes a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Setè. Vigència

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i tindrà una durada d’un any, renovable automàticament en cas que no es denunciï. En tot cas, pot ser resolt per qualsevol de les parts si hi ha un avís previ a l'altra amb una antelació mínima de sis mesos a la data que es proposi per la seva resolució.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, el present conveni se subscriu al lloc i en la data indicats a l’encapçalament, es redacta en dos exemplars en català i cada una de les parts se’n queda un exemplar.

Per l’Institut Municipal de l’Esport,
Fernando Gilet
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de març de 2012 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de maig de 2012, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).