Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ANNEX A L’ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE PALMA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS EN ELS CAMPS DE LA DOCÈNCIA, LA FORMACIÓ DE PROFESSIONALS I ESTUDIANTS I LA INVESTIGACIÓ EN NOVES TECNOLOGIES

Palma,19 de juliol de 2013

REUNITS

D’una part, el senyor Julio Martinez Galiano, regidor de l’Àrea d’Hisenda i Innovació, d’acord amb les competències que li atribueix el Decret de Batllia, en virtut del Decret 8435/2013, de 13 de maig (BOIB núm. 070, de 18 de maig).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

ANTECEDENTS

I. L’Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears varen subscriure un acord de col·laboració el dia 23 de juliol de 2012.

II. L’Ajuntament de Palma, amb la creació de la SmartOffice Palma, pretén implantar i fomentar el desenvolupament tecnològic de cara a la millora de la ciutat.

Amb el present annex ambdues parts pretenen ampliar el tipus de col·laboració i

ACORDEN

1. Ampliar el contingut de la base general segona de l'acord signat el 23 de juliol de 2013 mitjançant la col·laboració en els estudis i la investigació en noves tecnologies en general.

2. Mantenir la resta de les clàusules de l'acord esmentat, de manera que no es veuen afectades per aquest annex.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, aquest annex se subscriu al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per l'Ajuntament de Palma, 
Julio Martínez
Regidor de l’Àrea d’Hisenda i Innovació 

Per la Universitat de les Illes Balears, 
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present annex el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de juliol de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).