Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE CREU ROJA ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 11 de desembre de 2013

REUNITS

D’una banda, el senyor Miquel Alenyà Fuster, amb el NIF número (...), que actua com a president de la Creu Roja a les Illes Balears, amb domicili a l’avinguda de Gaspar Bennàzar, Arquitecte, 73, Palma (Illes Balears), amb CIF núm. Q2866001-G.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

PRIMER. La Creu Roja, fundada el 6 de juliol de 1864, d'acord amb la Conferència Internacional de Ginebra de 1863, és una institució humanitària de caràcter voluntari i d'interès públic, que desenvolupa la seva activitat sota la protecció de l'Estat espanyol, exercida a través del Consell de Protecció. Es regeix pels convenis internacionals sobre la matèria en els quals sigui part Espanya, pel Reial decret 415/1996, d'1 de març, modificat pel Reial decret 2219/1996, d'11 d'octubre, per la legislació que li sigui aplicable, pels vigents Estatuts i pel seu Reglament general orgànic i altres normes internes.

La Creu Roja està present a les Balears des del 26 de gener de 1874, data de la constitució de la primera Assemblea de Palma. Des de llavors ha desenvolupat ininterrompudament una activitat continuada a favor de les persones en situació de vulnerabilitat, dificultat social, exclusió o desemparament. Des de les catorze assemblees territorials actuals, atén programes destinats a persones sense sostre, sales de joc de nins hospitalitzats, gent gran, distribució domiciliària de menjar, repartiment d'aliments a famílies necessitades, serveis de companyia, toxicòmans, reclusos i antics reclusos, programes de sensibilització sobre temes diversos, etc.

SEGON. La UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

La UIB es una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears i, entre les atencions especials, la UIB ha de fomentar la participació dels membres de la comunitat universitària en activitats i projectes de cooperació internacional i de solidaritat.

TERCER. Ambdues institucions tenen objectius i interessos comuns i consideren convenient establir una possible vinculació en diverses matèries, establint per a això una sèrie de mecanismes i instruments.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte

La UIB i Creu Roja Illes Balears es comprometen a fomentar el desenvolupament de projectes i experiències en matèries d'interès comú mitjançant l’execució de programes mutus en les àrees corresponents.

SEGONA. Modalitats de col·laboració

Les àrees en què poden desenvolupar-se les activitats de col·laboració o de cooperació, a títol enunciatiu i no limitatiu, poden ser:

a) La realització d'accions formatives i de voluntariat.

b) El desenvolupament de campanyes de sensibilització sobre temes d'interès mutu.

c) L’execució de pràctiques acadèmiques externes, curriculars o extracurriculars, per als estudiants de la UIB en l'àmbit de la Creu Roja, en els diferents programes en execució que té actualment.

d) La col·laboració en activitats de recerca social com a emissores de dades estadístiques procedents de les seves bases de dades, que poden ser útils per als grups d’investigació; l’aportació periòdica de dades estadístiques procedents de les seves bases de dades a l’Observatori Social de les Illes Balears per aprofundir en el coneixement i difusió de la situació social dels col·lectius vulnerables a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

e) La col·laboració amb la comunitat universitària en activitats de recerca en l’àmbit psicosocial, facilitant l’accés a la informació relativa als diferents programes de la Creu Roja.

f) Qualsevol altra iniciativa que es consideri oportuna.

Els termes de col·laboració o de cooperació, així com les condicions i els procediments d'execució de cada un dels projectes que s'implantin, seran fixats de mutu acord en convenis específics que s'incorporaran com a annexos al present conveni.

TERCERA. Comissió mixta

Es constitueix una comissió de seguiment que serà formada per dos representants de cada entitat.

La comissió esmentada coordinarà les relacions entre les parts en l’execució d’aquest conveni.

A més, l’esmentada comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte del present conveni. Abans de presentar, quan sigui pertinent fer-ho, el coneixement dels litigis produïts davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, s’ha d’intentar la conciliació en el si de la comissió esmentada.

QUARTA. Vigència

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i la vigència és d’un any, renovable automàticament pel mateix període en cas que no es denunciï. La denúncia s’ha de fer amb una antelació de dos mesos respecte a la data inicial prevista de finalització o la de qualsevol de les pròrrogues.

CINQUENA. Modificació

Ambdues parts, de comú acord, poden proposar la modificació o rescissió del conveni amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i les activitats que hi hagi en fase de realització.

SISENA. Règim jurídic

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, modificació, el desenvolupament i els efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present conveni, les resoldrà la comissió de seguiment prevista. Si les dues parts no arriben a un acord, sotmetran les qüestions litigioses als òrgans de la jurisdicció competent amb seu a Palma, amb renúncia expressa a qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni i als efectes oportuns, les parts el signen al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

 Per la Creu Roja, 
Miquel Alenyà
President 

Per la Universitat de les Illes Balears, 
Llorenç Huguet
Rector  

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 d’octubre de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de novembre de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).