Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE CREU ROJA ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA SEMBRANT SALUT

Palma, 11 de desembre de 2013

REUNITS

D’una banda, el senyor Miquel Alenyà Fuster, amb el NIF número (...), que actua com a president de la Creu Roja a les Illes Balears, amb domicili a l’avinguda de Gaspar Bennàzar, Arquitecte, 73, Palma (Illes Balears), amb el CIF núm. Q2866001-G.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

PRIMER. Que ambdues institucions tenen objectius i interessos comuns i consideren convenient establir una possible vinculació en diverses matèries, establint per a això una sèrie de mecanismes i instruments.

SEGON. Que en data 11 de desembre de 2013 ambdues institucions varen subscriure un acord marc de col·laboració per establir les bases de futurs acords per desenvolupar activitats concretes.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. La UIB cedeix a precari un espai del terreny de la seva propietat situat a la carretera de Valldemossa, km 7,5, E-07122 Palma, a la parcel·la adjacent a l’hort de Son Lledó (segons annex I), perquè Creu Roja Illes Balears hi pugui implantar horts urbans ecològics amb la finalitat de destinar-los a col·lectius especialment vulnerables usuaris de la mateixa entitat.

Els esmentats horts urbans ecològics seran set de 40 m2 (d’unes dimensions de 10 × 4 metres), amb la ubicació indicada a l’annex adjunt.

SEGONA. La UIB autoritza Creu Roja Illes Balears, d’acord amb l’horari d’obertura del campus de la UIB, a poder accedir al lloc on s’implementaran els horts urbans ecològics i al cultiu dels terrenys cedits.

TERCERA. Creu Roja Illes Balears es compromet a contractar una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els danys que es puguin ocasionar a terceres persones.

QUARTA. Així mateix, Creu Roja Illes Balears es compromet a:

a) L’execució de pràctiques extracurriculars per als estudiants de la UIB en el projecte Sembrant Salut.

b) La col·laboració en activitats formatives i de sensibilització relatives al programa Sembrant Salut encaminades a la comunitat universitària.

c) El manteniment i cura de cada un dels espais cedits al programa Sembrant Salut.

d) El subministrament de tots els materials, eines, adobs i altres elements propis d’un cultiu hortícola de petites dimensions, inclòs, si és necessari, un armari on guardar-ho.

e) La tasca de senyalització i condicionament inicial de tota la zona destinada a la creació d’horts ecològics a la UIB (on s’inclouen els horts dels programa Sembrant Salut).

f) Facilitar periòdicament (o sempre que hi hagi qualsevol canvi) a la UIB una llista actualitzada amb els noms de les persones responsables i participants del programa Sembrant Salut.

g) El control del consum d’aigua, i en funció del consum total anual s’establirà un mecanisme de compensació.

h) Dur a terme amb el vistiplau del Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable les possibles variacions o futures propostes de canvi respecte a la gestió acordada.

CINQUENA. Es constitueix una comissió conjunta per acordar i canalitzar les transferències d’informació i les activitats de col·laboració que es reunirà un mínim de dos cops l’any.

SISENA. Aquest conveni té una vigència d’un any, si bé s’entendrà prorrogat pel mateix període en cas que no es denunciï. La denúncia s’ha de fer amb una antelació de dos mesos respecte a la data inicial prevista de finalització o la de qualsevol de les pròrrogues.

SETENA. Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, modificació, desenvolupament i efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present conveni, les resoldrà la comissió de seguiment prevista a l’acord marc. Si les dues parts no arriben a un acord, sotmetran les qüestions litigioses als òrgans de la jurisdicció competent amb seu a Palma, amb renúncia expressa a qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni i als efectes oportuns, les parts el signen al lloc i en la data indicats a l’encapçalament,

 Per la Creu Roja,
Miquel Alenyà
President 

Per la Universitat de les Illes Balears, 
Llorenç Huguet
Rector 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 d’octubre de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de novembre de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).