Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERIA DE LES ILLES BALEARS, PER IMPARTIR EL CURS D’ADAPTACIÓ DEL GRAU D’INFERMERIA

Palma, 27 de novembre de 2013

REUNITS

D’una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic Senyor Llorenç Huguet, com a representant d'aquesta, amb domicili al campus universitari, carretera de Valldemossa, km 7.5, segons el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (LOMLOU), i els articles 36 i 38.1.n) dels Estatuts de la UIB, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

De l'altra, la presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA), amb domicili al carrer de l’Almirall Gravina, núm. 1, de Palma, i amb el CIF Q-0766004-F, senyora Rosa Maria Hernández, com a representant d’aquest, segons el que estableix l’article 39.1 dels Estatuts d’aquest col·legi (Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 24 de juliol de 2006, BOIB núm. 112, de 10 d’agost).

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

Primer. Que el COIBA és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment de les seves finalitats, de conformitat amb el que estableix l’article 2 (Personalitat i capacitat) dels seus Estatuts.

Entre les funcions recollides a l’article 5 dels esmentats Estatuts hi ha, entre d’altres: «vetllar per la millora tècnica, professional, social, moral i econòmica dels seus membres, i fomentar-ne la preparació mitjançant l’organització de cursos de formació postgraduada» (6) i «col·laborar amb les universitats per tal de capacitar els futurs titulats i titulades, i facilitar que s’incorporin a l’activitat professional mitjançant les accions formatives corresponents» (16).

Segon. Que la UIB, d’acord amb les disposicions de la LOU, té entre les seves funcions la preparació per a l’exercici d’activitats professionals que exigeixin l’aplicació de coneixements i mètodes científics i per a la creació artística.

De conformitat amb l’article 4 (Atencions especials) dels seus Estatuts, la UIB és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial a l’estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears.

Tercer. Que a la UIB s’imparteix el títol oficial de graduat en Infermeria, un cop obtinguda la verificació del pla d’estudis del Consell d’Universitats, de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 30 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, amb l’informe previ positiu de l’Agència Nacional de la Qualitat i Acreditació, i declarat el caràcter oficial del títol per Acord del Consell de Ministres de 4 de setembre de 2009 (publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 9 d’octubre de 2009 per Resolució de la Secretaria General d’Universitats de 22 de setembre de 2009).

El Consell de Govern de la UIB, a la sessió del dia 30 de gener de 2013, va aprovar una modificació del títol de grau d’Infermeria, que obeeix a la incorporació del procediment general perquè els titulats sota l’anterior ordenació puguin obtenir el títol de grau corresponent.

Quart. Que és d’interès comú d’ambdues parts establir una col·laboració per desenvolupar i posar en funcionament el procediment pel qual els titulats de plans antics puguin obtenir el títol de grau d’Infermeria.

Per això signen aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L’objecte del present conveni és organitzar i posar en funcionament el procediment pel qual els titulats de plans antics puguin obtenir el títol de grau d’Infermeria a la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, mitjançant les previsions del pla d’estudis corresponent.

Segona. Actuacions de la UIB

1. La UIB impartirà, en els termes establerts al corresponent pla d’estudis del títol de grau d’Infermeria, un curs d’adaptació per a aquelles persones que ja siguin titulades de conformitat amb el sistema educatiu anterior. En conseqüència, la UIB adoptarà les mesures corresponents per matricular els alumnes al curs d’adaptació, d’acord amb els paràmetres del pla docent de la Facultat d’infermeria i Fisioteràpia.

2. Ateses les característiques especials d’aquest curs, hi haurà limitació de places.

3. Els estudiants d’aquest curs d’adaptació es matricularan a les assignatures corresponents, de conformitat amb les previsions del pertinent pla d’estudis, i es regiran per la normativa de la UIB en matèria docent (Reglament acadèmic i altres normes que siguin aplicables).

4. Qualsevol aspecte relacionat amb la gestió, la coordinació o el desenvolupament del curs serà responsabilitat de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia amb el suport dels òrgans propis de la UIB.

Tercera. Actuacions del COIBA

1. El COIBA es farà càrrec d’una part de les despeses de la impartició del curs, contribuint-t’hi amb la quantitat de 10.000 euros en funció d’aquest paràmetre: el nombre màxim d’alumnes per edició serà de cent.

2. El pagament de les despeses de cada grup del curs es farà de la manera següent: un 40% abans del començament del curs i el 60% restant dins els dos mesos següents al començament del curs.

3. El COIBA, si escau, es farà càrrec de les despeses o posarà els mitjans tècnics necessaris per impartir docència per videoconferència a Menorca i Eivissa i Formentera.

Quarta. Comissió de seguiment

Per garantir el seguiment del conveni, es mantindrà la comissió mixta de seguiment, de la qual formaran part dos representants de la UIB i dos representants del COIBA, a l’efecte de garantir uns adequats desenvolupament i coordinació d’aquest conveni de col·laboració.

Cinquena. Causes de resolució

El present conveni es pot resoldre de mutu acord o en el supòsit d’incompliment dels acords.

Sisena. Vigència

Aquest conveni començarà a vigir l’any acadèmic 2013-14, tindrà una vigència d’un any i es podrà prorrogar de forma expressa per mutu acord de les dues parts.

Setena. Resolució de conflictes

Ambdues parts es comprometen a intentar resoldre en comú les diferències que puguin sortir en l’aplicació i la interpretació d’aquest conveni. En conseqüència, les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sortir en el desenvolupament del present document. Si això no és possible, serà competent per conèixer de les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l’execució d’aquest conveni l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, les parts firmen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats més amunt.

Per la Universitat de les Illes Balears, 
Llorenç Huguet
Rector 

Pel Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears, 
Rosa Maria Hernández
Presidenta

Diligència 

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 d’octubre de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de novembre de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).