Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE _______________ I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, _ d _____ de 201_

 REUNITS

D’una banda, el vicerector d’Innovació i Transferència de la Universitat de les Illes Balears (UIB), senyor Jordi Llabrés Bordoy (Resolució 10633/2013, de 17 de juny –FOU núm. 383, de 18 de juny), com a representant d’aquesta per delegació del Rector, en virtut del que estableix l’article 38.2 dels Estatuts de la UIB, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, i de l’acord adoptat pel Consell de Direcció el dia 12 de novembre de 2013.

I de l’altra, el senyor ______________, en qualitat de _________ de _________ (en endavant, l’empresa), amb seu al _________________________ i CIF _____________, en representació de l’empresa i amb poders suficients per signar aquest acord de col·laboració.

Els representants es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient i subscriuen, en nom de les entitats respectives, aquest conveni, i a l’efecte 

EXPOSEN

Primer. Que la Universitat de les Illes Balears és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

Segon. Que la UIB és una institució dedicada al servei públic de l’educació superior, de recerca i transferència del coneixement i la innovació.

Tercer. Que __________ és una empresa que es dedica al ____________________.

Quart. Que la UIB, a través dels Serveis Cientificotècnics (SCT), disposa d’una infraestructura que li permet desenvolupar treballs en el camp d’interès de _______________. Els SCT donen suport a la investigació bàsica i aplicada dels investigadors de la mateixa universitat i alhora constitueixen una base d'oferta cientificotecnològica que s'ofereix també a entitats públiques i privades i a particulars que ho sol·licitin.

Cinquè. Que l’empresa està interessada que el seu personal pugui utilitzar la infraestructura dels SCT de la UIB.

Les parts estan interessades a subscriure un acord que reguli la col·laboració entre ambdues entitats, i en conseqüència acorden les següents

CLÀUSULES

Primera. L’objecte d’aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre la UIB i l’empresa, per tal que aquesta pugui utilitzar la infraestructura dels SCT per al desenvolupament de les seves activitats.

Segona. Aquesta utilització serà supervisada pel director dels SCT mitjançant el control de l’ús dels equips i instal·lacions dels SCT per part del personal de l’empresa, d’acord amb els procediments establerts que se segueixen per a la realització de qualsevol tipus d’anàlisi als SCT.

Tercera. La UIB i l’empresa han de cooperar en el compliment obligat de la normativa sobre prevenció de riscs laborals. Per això, la UIB i l’empresa s’informaran recíprocament sobre els riscs inherents a les tasques previstes, les instruccions de treball adequades i les mesures de prevenció i protecció que s’han d’adoptar. D'altra banda, la UIB, com a entitat titular del centre de treball on es realitzaran físicament les tasques acordades, lliurarà a l’empresa les instruccions d’actuació en cas d’emergència a fi que les faci saber als seus treballadors, mentre que l'empresa informarà la UIB sobre la formació preventiva i la vigilància de la salut del seu personal. L’incompliment per part de l'empresa de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscs facultarà la UIB per resoldre el conveni.

Quarta. Aquest conveni no implica l'existència de cap relació laboral entre el personal de l’empresa i la UIB.

Cinquena. És responsabilitat de l'empresa mantenir informat en tot moment els SCT sobre les altes i baixes dels treballadors de l’empresa que faran ús de les instal·lacions amb la finalitat de controlar-ne l'accés. També ha de comunicar degudament qualsevol canvi d’activitat d’aquest personal als SCT i tots els accidents i incidents derivats de la seva feina a la UIB.

Sisena. Com a contraprestació a la utilització esmentada, l’empresa pagarà un preu variable en funció dels equipaments utilitzats i de forma trimestral. Per al càlcul de l’import a pagar, s’aplicaran les tarifes oficials dels SCT, les quals estan regulades al pressupost de la UIB. A l’import corresponent s’hi hauran d’afegir els càrrecs impositius que siguin procedents legalment.

Setena. La Universitat de les Illes Balears encarregarà la realització de les funcions o activitats específiques derivades de la gestió de l’objecte d’aquest conveni a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, de conformitat amb l’article 78 dels Estatuts de la Universitat i amb l’Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s’encomana a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria (FOU núm. 352, de 16 de setembre).

Vuitena. Les parts es comprometen a mantenir com a confidencials les informacions científiques o tècniques derivades d’aquest conveni.

Novena. Aquest conveni es pot resoldre en qualsevol moment per mutu acord de les parts o bé per l’incompliment per una de les parts de qualsevol de les obligacions que s’hi estableixen. En cas d’incompliment del conveni, es requerirà per escrit la part incomplidora per tal que en un termini d’un mes pugui corregir aquesta situació, abans que es puguin executar les condicions resolutòries.

Desena. Les parts poden modificar els termes d’aquest conveni per acord mutu, i les modificacions han de quedar reflectides per escrit en un nou conveni o en una addenda a aquest document.

Onzena. Per a qualsevol qüestió o litigi que es derivi de l’execució d’aquest conveni, les parts se sotmetran a la competència dels jutjats i tribunals de Palma, i renunciaran expressament a qualsevol altre fur que, en dret, els pugui correspondre.

Dotzena. La vigència d’aquest conveni de col·laboració és d’un any des del moment que se signi, i es prorrogarà automàticament per períodes successius d’un any si cap de les parts no el denuncia amb dos mesos d’antelació a la data prevista per a la renovació.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, les parts firmen aquest document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats més amunt.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Jordi Llabrés
Vicerector d’Innovació i Transferència 

Per l’empresa,
_____Nom______
Càrrec 

Diligència

El present model de conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 1 d’octubre de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).