Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L’OBRA SOCIAL LA CAIXA

Palma, 12 de novembre de 2013

REUNITS

D’una part, el Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat, domiciliada a la carretera de Valldemosa, km 7,5, Palma, CP 07122, i CIF núm. Q0718001A.

De l’altra, el senyor Jaume Lanaspa Gatnau, director executiu de l’Obra Social de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (d’ara endavant, Obra Social la Caixa), que actua en representació d’aquesta entitat, domiciliada a l’avinguda Diagonal, 621-629, Barcelona, CP 08028, i amb CIF G-58899998.

I el Sr. Juan Ramon Fuertes Blasco, com a director executiu territorial de Balears, en nom i representació de CaixaBank amb domicili a Barcelona, Avinguda Diagonal, 621-629 i amb CIF G 58899998

MANIFESTEN

I. Que la UIB és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia que desenvolupa activitats de docència, recerca i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar el millor compliment dels fins docents de la Universitat i de la seva influència en la societat civil.

II. Que la Caixa, a través de la seva Obra Social, desenvolupa programes i activitats socials, culturals i científics i considera que invertir en educació és una de les formes més efectives de contribuir al progrés social dels països i al futur de les joves generacions. Per això està interessada a invertir en capital social i educació terciària promovent iniciatives que menin a oportunitats homologables internacionalment per als joves estudiants del nostre país.

III. És per les raons exposades i la mútua coincidència d’interessos que les parts signants consideren la necessitat de subscriure el present conveni. La UIB i l’Obra Social la Caixa signaren ja un conveni de col·laboració els anys 2010-11 i 2012-13. Després de constatar un excel·lent nivell de col·laboració i conciliació d’interessos, acorden ara signar un nou conveni d’acord amb els següents

PACTES

Primer. Objecte

Aquest conveni té com a objectiu contribuir, d’una banda, a la internacionalització de la Universitat, i de l’altra banda, al foment de les activitats de recerca per tal d’impulsar la transformació del model econòmic vigent cap a un altre, basat en el coneixement. Per això, la UIB i l’Obra Social la Caixa acorden delimitar la seva col·laboració basant-se en els programes següents:

  • Contractes predoctorals a la UIB per a estudiants estrangers.
  • Programa «Pont», de suport a grups de recerca sense finançament.
  • UIBdigital.

Tots aquests programes figuren descrits a l’annex que s’adjunta.

Segon. Compromisos de les parts

Les parts es comprometen a desenvolupar les accions que s’estableixen en aquest pacte.

2.1. Compromisos de la UIB

La UIB aportarà tots els recursos humans, materials i tècnics necessaris per dur a terme el desenvolupament dels projectes objecte d’aquest conveni, tant pel que fa a l’elaboració i la implantació com a la difusió.

La UIB presentarà a la comissió de seguiment del conveni, que es reunirà dos cops l’any, l’informe explicatiu del seguiment i l’aplicació dels fons percebuts, així com dels resultats aconseguits, la difusió realitzada i la concreció dels col·lectius beneficiats.

La UIB es compromet a destacar la participació de l’Obra Social la Caixa en tots els documents de difusió dels projectes i a les seves memòries, amb consens previ sobre l’ús de la imatge gràfica en les activitats que es desenvolupin en el marc de l’acord d’aquest conveni segons el programa descrit a l’annex.

2.2. Compromís de l’Obra Social la Caixa

L’Obra Social la Caixa aportarà la quantitat de cent mil (100.000) euros, que es farà efectiva a la signatura d’aquest conveni mitjançant una transferència en un compte corrent que la UIB tingui obert a CaixaBank, presentada prèviament la sol·licitud de pagament.

Aquesta dotació econòmica respon a la distribució següent entre els projectes esmentats al pacte primer:

  • Contractes predoctorals a la UIB per a estudiants estrangers: 40.000 euros.
  • Programa pont de suport a grups de recerca sense finançament: 25.000 euros.
  • UIB digital: 35.000 euros.

Sempre que resulti d’interès per a ambdues parts, CaixaForum Palma posa els seus espais i infraestructures a disposició de la UIB per acollir congressos, trobades presencials, cursos i fòrums, acordats sempre amb suficient antelació. L’acord haurà de ser ratificat per la comissió de seguiment del conveni, que farà la valoració dels continguts dels programes per tal que s’adeqüin a les línies programàtiques de la Fundació. El cost de la cessió dels espais serà assumit per l’Obra Social la Caixa, i el de la logística i serveis complementaris, per la UIB.

Tercer. Responsabilitat

Les parts manifesten expressament que el present acord no genera cap vincle de representació, dependència o subordinació entre si, per la qual cosa cap entitat no podrà representar l'altra en el compliment de les seves obligacions legals o contractuals ni en l'assumpció de compromisos o responsabilitats de l'altra part.

La relació entre les parts derivada d'aquest conveni és una relació entre contractants independents. Les parts reconeixen que el present acord no genera cap tipus de relació laboral, societària, d'agència o franquícia, de fet o de dret, entre si, i cap de les parts no pot actuar o presentar-se davant de tercers com a tal. Cada part portarà a terme els seus compromisos sota la seva exclusiva responsabilitat, amb els seus propis mitjans i de conformitat amb la llei.

Quart. Difusió

Qualsevol utilització del logotip d'una de les parts es farà seguint les normes que a aquests efectes proporcionarà la dita part. En qualsevol cas, aquesta part es reservarà el dret de comprovar que aquest ús respecta les normes d'utilització pactades.

Cinquè. Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, ambdues parts fan constar de manera expressa que s’abstindran de fer cap mena de tractament de les dades personals de què disposin com a conseqüència d’aquest conveni, llevat d’aquell que sigui estrictament necessari per a les finalitats del que s’hi pacta. En aquest sentit es comprometen, especialment, a no cedir a tercers les dades esmentades o els arxius que les contenen, així com a guardar-les amb estricta confidencialitat.

Sisè. Confidencialitat

Les parts acorden tractar confidencialment totes les dades, documentació i informació que hagi estat subministrada a l’altra part durant la vigència del present conveni. Ambdues parts també acorden no divulgar aquesta informació a cap persona o entitat, exceptuant els seus treballadors, amb la condició que mantinguin també la confidencialitat, i només en la mesura que sigui necessària per a la correcta execució d’aquesta addenda.

L’acord de confidencialitat seguirà vigent fins i tot després de l’extinció d’aquest conveni, sigui quina en sigui la causa.

Setè. Propietat intel·lectual i industrial

La UIB és propietària / titular única dels drets de propietat intel·lectual, sens perjudici dels pactes que hagi establert contractualment en el seu moment, de la totalitat dels continguts aportats pels programes Contractes predoctorals a la UIB per a estudiants estrangers, programa «Pont», de suport a grups de recerca sense finançament, i UIBdigital. L’ús d’aquests continguts durant el desenvolupament del curs no atorga cap tipus de cessió de drets a l’Obra Social la Caixa.

Vuitè. Comissió de seguiment

Les parts acorden que, per a la implementació, el seguiment, l’avaluació i la concreció dels projectes objecte d’aquest document, es constituirà una comissió de seguiment que tindrà com a funció el compliment de tots els pactes que es relacionin amb aquest conveni. La comissió serà formada per dos representants de la UIB i dos representants de l’Obra Social la Caixa.

Aquesta comissió es constituirà i s’anunciarà en el termini de trenta dies, comptats a partir de la data de signatura del conveni. La comissió establirà de mutu acord la data o les dates de les reunions presencials. En aquestes reunions es farà el seguiment de les activitats objecte del conveni i s’aclariran els dubtes que puguin sorgir a l’hora d’interpretar-lo i executar-lo. S’aixecarà acta dels punts objecte de cada reunió.

Novè. Entrada en vigor i durada

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment en què se signi i té una vigència d’un any.

Desè. Resolució

Són causes de resolució del conveni les següents:

a. El mutu acord de les parts signants, manifestat per escrit.

b. La manifestació de qualsevol de les dues parts de la voluntat de resoldre l’addenda, amb un preavís de tres mesos, sense que afecti les accions ja començades pendents d'acabar o es procedeixi a la liquidació dels compromisos contrets per cadascuna de les parts fins al moment de la resolució.

c. L’ incompliment d'alguna de les parts de les seves obligacions, en un període de trenta dies a partir de la notificació escrita per l'altra part, cas en què podrà resoldre unilateralment aquest acord.

d. Les causes generals establertes a la legislació vigent.

Onzè. Jurisdicció

Totes dues parts expressen el compromís de complir les obligacions respectives de bona fe i de portar a bon terme totes i cada una de les negociacions que siguin necessàries per complir aquest acord a satisfacció d'ambdues institucions.

Les parts acorden que qualsevol controvèrsia que es derivi de la interpretació, el compliment o l’execució dels acords del present conveni haurien de resoldre's, de mutu acord, a través de la comissió de seguiment prevista al pacte vuitè. Aquesta comissió disposa d'un termini de 30 dies per arribar a un acord.

Si no prospera la via de la comissió de seguiment assenyalada o esgotat el termini establert sense arribar a un acord, les parts se sotmetran expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona i renunciaran al seu propi fur si és diferent.

I com a prova de conformitat i per a la deguda constància de tot el que han convingut, ambdues parts signen aquest document en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

 Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector 

Per l’Obra Social la Caixa, 
Jaume Lanaspa
Director executiu 

Per CaixaBank, 
Juan Ramon Fuertes
Director executiu territorial de Balears

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de novembre de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex

Programa Contractes predoctorals a la UIB per a estudiants estrangers

La UIB ha remodelat la seva oferta formativa d’estudis de doctorat per adaptar-la a la normativa del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, oferta que serà gestionada de manera centralitzada acadèmicament i administrativament des de la recentment creada Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB). La nova oferta que en resulta fa palesa la relació estreta entre línies d’investigació i grups d’investigació, i presenta un notable potencial d’atracció de talent internacional. Aquest programa pretén incentivar que joves investigadors en formació d’arreu d’Europa realitzin la seva tesi doctoral en el marc d’un dels programes de doctorat de la UIB.

Proposta 2013-14

Programa «Pont», de suport a grups de recerca sense finançament

Les retallades que des de l’any 2009 afecten el finançament del sistema R+D+I a l’Estat espanyol han causat que alguns grups de recerca, amb trajectòries sòlides i consolidades, hagin quedat sense finançament en les darreres convocatòries dels programes del Pla nacional i d’altres programes competitius per al finançament de la recerca. El programa «Pont» pretén ser un instrument perquè aquells grups als quals s’ha denegat finançament a la darrera convocatòria del Pla nacional de ciència i tecnologia, però que demostradament han mantingut la seva activitat de recerca, amb publicacions en revistes indexades, puguin disposar d’un finançament mínim que els permeti seguir realitzant la seva tasca fins que es puguin presentar a la propera convocatòria en el marc d’un programa competitiu de finançament de la recerca.

Proposta 2013-14

Programa UIBdigital

Té com a objectiu la continuació de les actuacions ja iniciades amb la incorporació de la xarxa SARA a la plataforma UIBdigital. Alguns dels processos inclouen el disseny d’aplicacions per a dispositius mòbils per facilitar una més gran i més bona accessibilitat als sistemes d’informació i altres serveis acadèmics.

Proposta 2013-14