Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (COORDINADORA DEL CAMPUS D'EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL CAMPUS EUROMEDITERRANI DEL TURISME I L'AIGUA) I LA FUNDACIÓ LA CAIXA. PROGRAMA «CAMPUS UNIVERSITARIS I CREIXEMENT ECONÒMIC 2013»

Palma, 2 de desembre de 2013

REUNITS 

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, NIF núm. Q0718001A, amb domicili a Palma (Illes Balears), carretera de Valldemossa, km 7.5, que actua en representació d‘aquesta, en virtut del que disposa l’article 20 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, de 21 de desembre, i de conformitat amb el nomenament per Decret 29/2013, de 14 de juny, i coordinador del Campus d’Excel·lència Internacional Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua, referència CEI11-0002, aprovat pel Ministeri d’Educació segons Resolució de 27 d’octubre de 2011.

I d’altra banda, el senyor Enric Banda Tarradellas, director de l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de la Fundació la Caixa, que actua en representació d’aquesta entitat, domiciliada a Barcelona, avinguda Diagonal, 621-629, amb NIF G-5900006.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les respectives entitats i

MANIFESTEN 

I. Que el Campus d’Excel·lència Internacional Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua (d’ara endavant, CEI Campus e-MTA), coordinat per la Universitat de les Illes Balears en col·laboració amb la Universitat de Girona, juntament amb una agregació de diverses institucions i actors promotors pertanyents als sectors del turisme i l’aigua, té entre els seus objectius el desenvolupament d’accions relacionades amb el triangle del coneixement (educació, investigació, innovació), i en especial aquelles que promoguin el creixement econòmic regional en els sectors prioritzats pel CEI Campus e-MTA.

Il. Que la Fundació la Caixa està interessada a mantenir la col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears, coordinadora del CEI Campus e-MTA, per desenvolupar una sèrie d’activitats relacionades amb les prioritats del pla d’acció presentat a la primera edició 2012 del programa pilot «Campus universitaris i creixement econòmic» i exposat públicament a CaixaFòrum Girona (Fontana d’Or) el 14 de maig de 2013.

III. Que ambdues institucions coincideixen en la conveniència d’unir esforços per promoure, a través del coneixement, un major creixement econòmic, sostenible i responsable, i tenen la ferma voluntat d’establir un conveni que defineixi les bases que permetin crear sinergies per a la realització i el desenvolupament de diverses activitats integrades en una de les accions prioritàries del pla estratègic i operatiu, per la qual cosa formalitzen el present conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES 

PRIMERA. Objecte del conveni

L’objecte del present conveni és donar continuïtat al desenvolupament dels objectius del CEI Campus e-MTA establerts en el Pla d’acció resultat del programa pilot «Campus universitaris i creixement econòmic 2012», impulsat per la Fundació la Caixa, la descripció del qual s’adjunta a l’annex i del present conveni.

SEGONA. Obligacions de les parts

a) Obligacions de La Fundació la Caixa

La Fundació la Caixa es compromet a col·laborar en les activitats desenvolupades pel CEI Campus e-MTA per complir els objectius del programa amb la quantitat de 55.000 (cinquanta-cinc mil) euros. El 50% d’aquesta aportació es realitzarà a la firma del conveni, presentada prèviament una sol·licitud de pagament. El 50% restant es liquidarà quan finalitzi la vigència del present conveni. Els pagaments s’efectuaran a través d’un compte corrent que la Universitat de les Illes Balears tingui a CaixaBank.

Així mateix, la Fundació la Caixa, a través d’un equip de suport i seguiment dirigit pel doctor Màrius Rubiralta, promourà l’acompanyament i l’assessorament necessaris per dur a terme els objectius del programa «Campus universitaris i creixement econòmic 2013».

La Fundació la Caixa promourà els ajuts que facilitin la participació del Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua en el projecte «Diálogos» que organitza la Fundació Triptolemus, i facilitarà els mitjans que permetin presentar les conclusions dins un acte específic organitzat a la Fira Alimentaria 2014.

b) Obligacions de la Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears portarà a terme les activitats necessàries, entre els membres del CEI Campus e-MTA, que condueixin a l’elaboració d’un conjunt d’iniciatives encaminades a promoure el creixement econòmic i la millora de la formació i l’ocupació en el sector del Turisme i la Gastronomia.

Els promotors del CEI es comprometen a desenvolupar les accions estratègiques sobre «Turisme i Gastronomia» esmentades a l’apartat anterior en el seu àmbit d’influència, amb la finalitat d’avançar en les accions estratègiques previstes al Pla d’acció resultat de l’edició 2012 del programa pilot «Campus universitaris i creixement econòmic». Aquestes accions es concretaran en propostes amb voluntat innovadora, a través de la col·laboració de grups de recerca d’ambdós sectors i els principals actors privats, amb la finalitat de desenvolupar activitats dinamitzadores que influeixin sobre l’ocupació i el creixement econòmic.

Els promotors del CEI es comprometen també a establir un marc de relació amb les administracions locals i autonòmiques amb la finalitat d’alinear les polítiques existents en el camp del turisme i la gastronomia amb les noves propostes estratègiques innovadores sortides del diàleg entre agents públics i privats. Com a resultat d’aquestes activitats es presentarà un model propi de turisme gastronòmic i s’utilitzarà l’ajut rebut com a palanca d’altres aportacions públiques i privades que permetin, conjuntament, actuar sobre alguna de les línies estratègiques del Pla d’acció.

Igualment, els promotors del CEI es comprometen a col·laborar amb la RED CEIs AGROALIMENTARIOS (Fundació Triptolemos), en el projecte «Diálogos», organitzar una sessió d’aquests diàlegs sobre turisme gastronòmic en un dels espais del CEI Campus e-MTA, abans de finalitzar el mes de maig de 2014, i a presentat les conclusions a la Fira Alimentaria 2014.

Els promotors del CEI presentaran a la Fundació la Caixa el mes de febrer de 2014, en el si de la comissió de seguiment, un document explicatiu sobre el pla d’acció proposat entorn del sector del turisme gastronòmic i sobre les activitats programades o dutes a terme per promoure el creixement econòmic en el sector del Turisme i la Gastronomia i a finals del mes de juny de 2014, una vegada celebrats els Diàlegs de la Fira Alimentaria 2014, una memòria final que exposi el procés seguit per potenciar el sector del turisme i la gastronomia, així com les persones, institucions o entitats que hi han participat, les característiques de l’organització dels actes públic realitzats i tot allò que afavoreixi el coneixement de les discussions i conclusions sobre el creixement econòmic en aquest sector.

TERCERA. Difusió

El CEI Campus e-MTA es compromet a fer constar la col·laboració de l'Obra Social la Caixa a la seva pàgina web i altres canals de difusió, així com en tots els actes públics que se celebrin relacionats amb l'objecte d'aquest conveni.

Es mantindrà actualitzada, a la pàgina web del CEI Campus e-MTA, tota la informació de les activitats relacionades amb el present conveni, la qual serà utilitzada per la comissió de seguiment per valorar, de forma contínua, el progrés del projecte.

Qualsevol utilització del logotip d’una de les parts es farà seguint les normes que per a això proporcionarà l’esmentada part, i reservant-se aquesta part el dret de comprovar que aquest ús respecta les normes d’utilització pactades.

QUARTA. Comissió de seguiment

Per al seguiment del desenvolupament d’aquest conveni es constituirà una comissió paritària mixta de seguiment, integrada per representants de cadascuna de les parts signants, que establirà de comú acord les normes relatives al seu funcionament. La comissió de seguiment es reunirà en dues ocasions al llarg de la vigència del present conveni, durant el mes de febrer i el mes de juny de 2014, i a sol·licitud de qualsevol de les parts quan s’estimi convenient.

A aquesta comissió li correspondran, entre altres funcions, les següents:

- Vetllar pel desenvolupament correcte del projecte i per les necessitats que puguin sorgir en la seva implementació.
- Avaluar l’acompliment dels objectius.
- Fer-ne el control i el seguiment i vetllar per l’aplicació correcta de l’aportació econòmica efectuada per la Fundació la Caixa.

I en general, totes aquelles funcions que es desprenen d’aquest conveni i/o que les parts estimin convenients.

CINQUENA. Responsabilitat

D’aquesta col·laboració no en resultarà per a la Fundació la Caixa cap pagament ni responsabilitat per cap concepte fora dels que expressament s’estableixin a l’estipulació segona d’aquest conveni.

SISENA. Vigència

El present acord marc de col·laboració serà vigent des de la data de la seva firma fins al 30 de juny de 2014.

SETENA. Causes de resolució anticipada

Serà causa de resolució anticipada del present conveni l’incompliment de qualsevol de les clàusules.

El present conveni també pot resoldre’s de forma anticipada per mutu acord de les parts.

VUITENA. Resolució i litigis

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir sobre la interpretació, el compliment, els efectes i l’extinció del present conveni, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, per llei, els pugui correspondre, acorden sotmetre’s a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Barcelona.

I com a prova de conformitat, ambdues parts firmen el present conveni, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

 Per la Universitat de les Illes Balears, 
Llorenç Huguet,
Rector 

Per la Fundació la Caixa, 
Enric Banda
Director de l’Àrea de Ciència i Medi Ambient

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 26 de novembre de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Annex

Descripció del desenvolupament del programa «Campus universitaris i creixement econòmic 2013»

El programa «Campus universitaris i creixement econòmic» en la seva primera edició de 2012 ha tingut com a característica aprofitar les activitats ja realitzades pels actors públics i privats promotors de l’agregació estratègica en el marc del programa Campus d’Excel·lència Internacional desenvolupat pel Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya durant el període 2008-2011. En el programa s’ha concretat la realització d’un pla d’acció relacionat amb la transformació del coneixement (generat en els entorns acadèmics o campus) en creixement econòmic i millores socials. Aquest pla d’acció està considerat com un pla operatiu concret i periodificable, dirigit a promoure i facilitar polítiques de creixement econòmic en els sectors en què el CEI Campus e-MTA s’hagi fet fort i considerant un àmbit regional o transfronterer d’influència, tant a mitjà com a llarg termini.

El programa, en la seva segona edició de 2013, promou la potenciació dels projectes de CEI presentats a la primera edició del programa pilot un cop avaluada l’activitat realitzada i constatada la maduresa del pla d’acció proposat. En aquesta edició, s’incideix en una de les línies estratègiques prioritzada en el pla d’acció presentat, concretament Turisme i Gastronomia, que haurà de ser desenvolupada pels actors de les agregacions promotores del CEI Campus e-MTA.

Els promotors del CEI Campus e-MTA amb la signatura del conveni accepten desenvolupar activitats dirigides al creixement econòmic i la millora de l’ocupació dins la prioritat de Turisme i Gastronomia en el marc del pla d’acció aprovat.

Complementàriament, el programa busca que es promogui, des de la direcció del campus, la complicitat d’altres actors que participin en activitats de cofinançament. Igualment, es demana el compromís d’obrir-se a les oportunitats que ofereix el programa Horitzó 2020 de la Unió Europea.