Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONFEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

Palma, 4 de desembre de 2013

REUNITS

D’una banda, el senyor Josep Oliver Marí, president de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB), com a representant d’aquesta, segons el que estableix l’article 29 dels Estatuts de la Confederació. 

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament ampliar l’acord de col·laboració firmat el 7 de desembre de 1995 entre la CAEB i la UIB.

MANIFESTEN

1. Que la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB) té en projecte la presentació de dues propostes dins el marc del Programa europeu d’aprenentatge permanent (subprogrames ERASMUS Pràctiques i Leonardo da Vinci). Aquests projectes estan orientats a aconseguir la màxima promoció i inserció laboral dels estudiants universitaris i dels universitaris titulats recentment de les Illes Balears.

2. Que les pràctiques transnacionals potencien la relació Universitat-Empresa i afavoreixen l’adquisició de coneixements pràctics vinculats a la futura professió dels becaris, el perfeccionament d’una altra llengua i el coneixement d’una altra cultura.

3. Que la UIB i la CAEB comparteixen l’objectiu de completar la formació acadèmica dels universitaris amb la iniciativa empresarial i que els objectius de la present iniciativa amplien els plantejats a l’acord de col·laboració firmat el 7 de desembre de 1995 entre la CAEB i la UIB.

Per tot això,

ACORDEN 

Primer. La Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB) presentarà els projectes SPEC 2013-2014 i PEC 2013-2015 de mobilitat dirigit, per una banda i molt especialment, als estudiants universitaris i, per l’altra, a titulats, residents a les Illes Balears. L’objectiu és la realització de pràctiques en empreses de la UE, dins àrees i sectors d’activitat relacionats amb la futura professió dels becaris. En cas que la proposta sigui aprovada, la CAEB s’encarregarà de la gestió del projecte esmentat.

Segon. Les pràctiques es regiran pels convenis de pràctiques sota els subprogrames ERASMUS Pràctiques i Leonardo da Vinci. Els convenis de pràctiques dels estudiants universitaris seran ratificats per un tutor designat per la UIB.

Tercer. Una vegada acabades les pràctiques, el becari rebrà un certificat acreditatiu expedit per l’empresa i la CAEB. En el cas del projecte SPEC 2013-2014, la UIB convalidarà les estades per crèdits, pràcticum o projecte de fi de carrera.

Quart. La UIB es compromet, en la mesura en què les pràctiques compleixin la seva normativa, a acreditar el període de pràctiques que facin els estudiants de la UIB en empreses de la UE.

Cinquè. En cas d'excés de peticions de beques, l'ordre de preferència de concessió serà: primer alumnes UIB, en segon lloc alumnes d’escoles adscrites a la UIB i en tercer lloc alumnes de l’Escola d'Hoteleria.

L’acord UIB-CAEB tindrà una vigència idèntica a la durada dels projectes SPEC 2013-2014 i del PEC 2013-2015, durada establerta en els contractes oficials.

Un cop llegida per les parts aquesta ampliació de la col·laboració UIB-CAEB i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que s’hi expressen, la signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears,
Josep Oliver
President 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de novembre de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).