Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L’ASSOCIACIÓ ASPACE PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE D’INVESTIGACIÓ «ANALISIS DE LAS POLÍTICAS DE LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y DE LA IGUALDAD: IMPACTO PERCIBIDO POR HOMBRES Y MUJERES CUIDADORAS DE DIFERENTES GENERACIONES EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO DE MALLORCA (FIS PI1100123)»

Palma, 3 de febrer de 2014

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, el senyor José Antonio Rodado García, president de l’Associació Paràlisi Cerebral de Balears -ASPACE-, entitat no lucrativa i declarada d’utilitat pública, constituïda com a associació el 22 de gener de 1976, inscrita al Registre Nacional d’Associacions amb el núm. 15.762, al Registre Provincial de les Illes Balears amb el núm. 285 i al d’Entitats de la CAIB amb el núm. 093, amb CIF G07053226 i domicili social a Marratxí, carretera Vella de Bunyola, km 8,2.

Ambdues parts es reconeixen amb capacitat legal per actuar i

EXPOSEN

I. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l'ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU).

II. Que el grup d’Investigació Crítica en Salut de la UIB disposa de finançament per dur a terme el projecte titulat «Análisis de las políticas de la atención a la dependencia y de la igualdad: impacto percibido por hombres y mujeres cuidadoras de diferentes generaciones en el ámbito doméstico de Mallorca (FIS PI1100123)».

III. Que l’Associació Paràlisi Cerebral de Balears (ASPACE) és una organització sense ànim de lucre que regula les seves activitats a l’empara de l'article 22 de la Constitució i la Llei 1/2002, de 22 de març, i està interessada en la col·laboració del grup d’Investigació Crítica en Salut de la UIB en el desenvolupament del projecte esmentat.

IV. Aquest conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre l’Associació Paràlisi Cerebral de Balears (ASPACE) i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament del projecte esmentat al punt anterior.

En virtut del que s’ha exposat fins aquí, les parts acorden de signar aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. L'objecte del present conveni és que l’Associació Paràlisi Cerebral de Balears (ASPACE) col·labori en el projecte «Análisis de las políticas de la atención a la dependencia y de la igualdad: impacto percibido por hombres y mujeres cuidadoras de diferentes generaciones en el ámbito doméstico de Mallorca (FIS PI1100123)», sol·licitat i gestionat pel grup d’Investigació Crítica en Salut de la UIB, adscrit a l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS).

Segona. El grup d’Investigació Crítica en Salut de la UIB accepta realitzar aquesta investigació amb la col·laboració de l’Associació Paràlisi Cerebral de Balears (ASPACE), en els termes i les condicions que s’expressen a les clàusules incloses al present document.

Tercera. L’Associació Paràlisi Cerebral de Balears (ASPACE) col·laborarà en la captació de participants en l’esmentat projecte, així com en la difusió del resultats que s’obtinguin.

Quarta. Aquesta col·laboració entre l’Associació Paràlisi Cerebral de Balears (ASPACE) i el grup d’Investigació Crítica en Salut de la UIB no suposa cap tipus de contrapartida econòmica a favor de cap d’ambdues parts.

Cinquena. La propietat intel·lectual i industrial que es derivi dels treballs realitzats amb motiu d'aquest conveni estarà subjecta a les disposicions legals aplicables i als instruments específics que subscriguin les parts sobre el particular, i s’atorgarà el reconeixement corresponent als qui hagin intervingut en l'execució d’aquests treballs.

Sisena. El present acord marc pot resoldre's per qualsevol de les causes següents: a) per mutu acord exprés entre les parts, en els seus propis termes; b) per incompliment o irregularitats greus en l'execució del conveni; c) per altres causes establertes a la legislació vigent. En tot cas, per a la resolució del conveni serà necessari l’acord entre les parts i, si escau, un preavís de 15 dies.

Setena. Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la signatura i tindrà una vigència de tres anys.

Com a prova de conformitat amb tot el que s’ha dit, les parts que hi intervenen signen aquest conveni específic de col·laboració en dos exemplars iguals, al lloc i en la data indicats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per l’Associació Paràlisi Cerebral de Balears (ASPACE),
Jesús Hernando
Gerent

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de novembre de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).