Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA ENTRE LA UNIVERSITAT DE GIRONA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN PROTOTIPUS DE ROBOT SUBMARÍ 

Girona,

Palma, 18 de desembre de 2013

REUNITS 

D'una part, la Universitat de Girona (UdG), representada pel doctor Sergi Bonet i Marull, Rector Magnífic, que actua en representació d'aquesta universitat, en virtut del Decret 259/2013, de 3 de desembre (DOGC núm. 6516, de 5 de desembre), de nomenament del rector de la Universitat de Girona, i de conformitat amb el que s'estableix als articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats per acord GOV/94/2011, de 7 de juny (DOGC núm. 5897, de 9 de juny), amb domicili als efectes d'aquest conveni a la plaça de Sant Domènec, 3, 17071 Girona.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN 

I. Que els investigadors del grup de recerca en Visió per Computador i Robòtica (VICOROB) de la Universitat de Girona (UdG) i els del grup de recerca en Sistemes, Robòtica i Visió (SRV) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) tenen una reconeguda experiència de recerca conjunta duta a terme des de l’any 2001 en el marc de diferents projectes competitius tant nacionals com europeus. Fruit d’aquesta activitat de recerca, ambdós grups han obtingut resultats destacats tant científics com tecnològics i són reconeguts internacionalment en l’àmbit de la robòtica submarina.

II. Que els investigadors del VICOROB tenen coneixements i experiència en el desenvolupament de vehicles submarins. A més, les instal·lacions del VICOROB, que inclouen un tanc d’aigua de grans dimensions (16 m × 8 m × 5 m), tallers electrònics i mecànics i sala subterrània, així com personal tècnic preparat, són les adequades per a la construcció i prova de prototipus de vehicles submarins autònoms.

III. Que els investigadors del SRV han desenvolupat diferents sistemes sensorials basats en visió, incloent el programari adequat per permetre la navegació, el guiatge i el control de robots tant en entorns submarins com en terrestres i aeris.

IV. Que en el marc del Campus d’Excel·lència Internacional Euromediterrani del Turisme i l’Aigua (e-MTA) la UdG i la UIB volen enfortir les relacions entre els investigadors d’ambdues universitats promovent l’ús de plataformes comunes que afavoreixin una cooperació més gran en la recerca i l’obtenció de més i millors resultats competitius.

V. Que ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES 

Primera: Objecte

Els investigadors del VICOROB han desenvolupat un vehicle modular destinat a la recerca i experimentació en robòtica submarina. Els investigadors del SRV-UIB han desenvolupat un sistema de visió estereoscòpia especialment dissenyat per treballar en entorns submarins. L’objecte d’aquest conveni és l’obtenció d’un nou prototipus de vehicle submarí, com a resultat de l’adaptació del vehicle de la UdG i el sistema de visió de la UIB.

Atesa la millor adequació de les instal·lacions de la UdG, la construcció i prova del vehicle es farà a Girona sota la responsabilitat del personal científic i tècnic del VICOROB. Seran responsabilitat del personal investigador de la UIB totes les decisions constructives relacionades amb el sistema de visió i la seva funcionalitat.

En acabar la construcció i prova, el nou prototipus serà propietat de la UIB.

Segona: Compromisos de les parts

La UIB i la UdG es comprometen a treballar conjuntament i coordinadament a fi d’obtenir en el menor temps possible el disseny del vehicle que satisfaci els requeriments i expectatives cientificotecnològics d’ambdues parts. Aquest disseny inclou tots els aspectes mecànics, elèctrics, electrònics i operatius del vehicle.

La UIB es compromet a adaptar tots els seus programes de navegació, guiatge i control a les característiques específiques del vehicle, de forma que s’integrin en l’arquitectura del sistema i siguin operatius.

De forma orientativa, l’equipament i les característiques prevists per al vehicle són:

 • Dimensions màximes estimades: 1,6 m de llargada i 230 mm de diàmetre del casc principal
 • Pes màxim: 52 kg
 • Profunditat mínima operativa: 200 m
 • Durada aproximada operativa: 8 hores
 • Velocitat màxima de navegació: 4 nusos
 • Sistema de propulsió/immersió: 2/1 propulsors basats en motor brushless amb acoblament magnètic
 • Estructura modular en alumini i acetal
 • Ordinador central amb disc dur d’estat sòlid amb Linux Ubuntu i ROS operatius
 • Xarxa sense fils
 • Sensors: unitat inercial, sensor de pressió i GPS
 • Antena Wi-Fi, GPS i llum d’emergència
 • Connectors estancs i interfície a la zona de payload
 • Comunicacions per Wi-Fi i cablatge
 • Elements d’anellatge i arrossegament
 • Programari bàsic d’operació (navegació, guiatge i control)
 • Accessoris: carregador de bateries, cable umbilical, punt d’accés Wi-Fi, dos jocs de recobriments de la zona de payload, transportador i capsa

Aquesta relació no inclou el sensor de navegació acústica –DVL–, les càmeres estereoscòpiques ni els computadors associats al sistema de visió, que seran aportats per la UIB.

Tercera: Durada

El projecte conjunt s’iniciarà a la signatura d’aquest conveni i finalitzarà passats nou mesos, quan la UdG es compromet a entregar un vehicle operatiu.

Quarta: Pagament

Per a les despeses de material i equipament necessaris per a la construcció del vehicle, la UIB farà efectiu el pagament de 17.500 euros mitjançant transferència bancària a favor de la UdG, al seu compte núm. 0081-7023-66-0001123623 del Banc de Sabadell, en els terminis següents:

 • Primer termini: Per un import de 10.000 euros, dins els trenta dies següents a la signatura del present conveni.
 • Segon termini: Per un import de 5.000 euros, dins els seixanta dies següents a la signatura del present conveni.
 • Tercer termini: 2.500 euros, dins els trenta dies següents a l’entrega del vehicle SPARUS II.

Cinquena: Propietat intel·lectual

Cadascuna de les parts continuarà sent propietària dels coneixements previs aportats al projecte. No s’entén cedit a l’altra part cap dels coneixements previs.

A més a més, la UdG es reserva la facultat d’ús dels coneixements obtinguts durant la realització del projecte per a la finalitat de la seva pròpia investigació i docència o ús comercial, sens perjudici del que s’estableix a la resta de clàusules.

Sisena: Confidencialitat

El resultats obtinguts del projecte tindran caràcter confidencial.

Cadascuna de les parts es compromet a no difondre, sota cap aspecte, les informacions científiques o tècniques pertanyents a l’altra part a les quals hagi pogut tenir accés en el desenvolupament del projecte objecte d’aquest conveni, sempre que aquestes informacions no siguin de domini públic, es coneguessin amb anterioritat a la signatura del present conveni o hi hagués un requeriment judicial.

Setena: Sobre els drets de propietat

La UIB adquirirà en aquesta col·laboració un prototip desenvolupat per la UdG; la propietat intel·lectual derivada del seu desenvolupament continuarà essent de la UdG, si bé el prototip final serà de l’ús de la UIB per a fins científics i tècnics.

Vuitena: Difusió a tercers

Quan una de les parts signatàries vulgui utilitzar els resultats parcials o finals, en part o totalment, per difondre’ls i/o publicar-los com a article, conferència, etc., haurà de sol·licitar la conformitat de l’altra part per escrit. Aquesta haurà de comunicar l’autorització o manifestar el seu desacord en un termini màxim de 30 dies. Transcorregut aquest termini sense resposta, s’entendrà l’autorització per a la difusió dels resultats.

Novena: Finalització anticipada

Amb independència del dret que assisteix les parts per als supòsits d’incompliment, en cas que tant l’equip investigador de la UdG com la UIB decideixin la finalització anticipada d’aquest conveni, hauran de comunicar-ho per escrit a l’altra part amb un mes d’antelació. Si la iniciativa és de la UIB, aquesta estarà obligada a abonar a l’equip investigador de la UdG una part proporcional al temps dedicat al projecte fins a la finalització anticipada del conveni. Si la iniciativa és de l’equip investigador de la UdG, la UIB només atendrà els pagaments ja vençuts.

Desena: Resolució de conflictes

Les parts signatàries intentaran resoldre de mutu acord les divergències que puguin sorgir en el desenvolupament d’aquest conveni. En cas que això no sigui possible, les parts sotmetran les divergències pel que fa a la interpretació o el compliment d’aquest conveni a la jurisdicció competent, amb submissió de les parts als tribunals del domicili del demandat.

Onzena: Persones de contacte

 

La persona de contacte en cas de la UdG és:
Dr. Marc Carreras Pérez
Edifici CIRS. Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Telèfon: 972 41 88 79
E-mail: marc.carreras@udg.edu

 

Per part de la UIB, la persona de contacte és:
Dr. Gabriel Oliver Codina
Edifici Anselm Turmeda. Campus UIB
Telèfon: 971 17 32 01
E-mail: goliver@uib.eu

Com a mostra de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni en dos exemplars i amb un únic efecte, al lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.

Per la Universitat de Girona,
Sergi Bonet
Rector

Dr. Marc Carreras Pérez
Mitjançant la meva signatura manifesto que he llegit, entès i acceptat el que s’acorda en aquest document.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de desembre de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de febrer de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).