Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA, CIENTÍFICA I CULTURAL ENTRE L'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE GRANS IOTS (AEGY) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB)

Palma, 29 de gener de 2014

REUNITS

D'una banda, el president de l'Associació Espanyola de Grans Iots (AEGY), senyor Diego Colón de Carvajal, com a representant de l’associació de conformitat amb el nomenament acordat a l'assemblea general ordinària del 14 de desembre de 2011, legalment convocada i celebrada segons els Estatuts de l'associació, amb domicili a Palma, c/ de Catalunya, 5 a, 3a.


I de l’altra, el Rector de la Universitat dels Illes Balears (UIB), Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.


Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues institucions, d'acord amb les seves respectives atribucions, han establert les següent

BASES GENERALS DE L’ACORD 

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'investigació conjunts, intercanvi de coneixements i cooperació en el camp de la docència, la formació d'estudiants i la investigació, en els termes indicats més avall. El principal objectiu d'aquest conveni és l'anàlisi, l’estudi i la difusió de les activitats associades al sector dels grans iots, prestant especial interès a la seva importància i influència en l'ocupació i el creixement econòmic de multitud de subsectors productius i de serveis, especialment a les Illes Balears.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions es desenvoluparà principalment dins les àrees d'actuació:

  1. Intercanvi de coneixement, bases de dades i altres fonts d'informació.
  2. Col·laboració bidireccional en la investigació i en la docència.
  3. Organització de seminaris, col·loquis, simposis.
  4. Estudis i projectes conjunts d'investigació.
  5. Programes de formació conjunts.
  6. Pràctiques curriculars i extracurriculars d'alumnes a l'associació.
  7. Intercanvi d'experiències.

Tercera. Àrees de cooperació

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en les quals es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diverses que es definiran específicament als protocols corresponents.
Quarta. Condicions financeres

a) No hi ha compromís financer assumit per les institucions en la signatura d'aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers aportats per ambdues institucions.

Cinquena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Els coordinadors d'aquest acord han de determinar en cada cas la possibilitat de publicació dels resultats, estudis i altres productes que puguin sorgir fruit d'aquest acord.

Sisena. Vigència i durada

Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per a això. En cas que l'acord es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i estudis que hi hagi en fase de realització.

Setena. Coordinació

El coordinador d'aquest conveni per part de la Universitat dels Illes Balears serà el degà de la Facultat de Turisme o persona que delegui. El coordinador per part de l’AEGY serà nomenat per la Junta Directiva de l'Associació.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per tal de donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu, al lloc i en la data indicats, el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; en queda un exemplar en cada idioma en poder de cadascuna de les parts.

Per part de l’AEGY,
Diego Colón de Carvajal
President

Per part de la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de desembre de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de febrer de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).