Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ D’ANTICS ALUMNES DE MONTI-SION I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 28 de febrer de 2014

REUNITS

D’una banda, el president de l’Associació d’Antics Alumnes de Monti-sion, senyor Javier de Blas Guasp, com a representant d’aquesta, amb domicili al carrer de Lluís Martí, 67, Palma, amb el CIF número G07168552.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

PRIMER. Que l’Associació d’Antics Alumnes de Monti-sion és una entitat sense afany de lucre i, entre altres actuacions, aquesta associació promou el projecte «Aliments i solidaritat», que té com a finalitat primària que cap persona d’aquesta illa no pateixi fam o subalimentació i com a finalitat última evitar la seva exclusió social, sempre donant un tracte digne i respectuós a totes les persones que hi acudeixen setmanalment a rebre un ajut.

SEGON. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU). Entre les atencions especials, la UIB ha de fomentar la participació dels membres de la comunitat universitària en activitats i projectes de cooperació internacional i de solidaritat i declara estar interessada a col·laborar en l’esmentat projecte.

Per la qual cosa,

ACORDEN

PRIMER. La UIB coordinarà una recollida durant el darrer trimestre de l’any de 2013 que consistirà en la cessió d’un espai a les consergeries dels edificis del campus i de Palma (Sa Riera) perquè la comunitat universitària (alumnes, PAS i PDI) hi dipositi roba i material infantil que recollirà l’Associació cada divendres i s’emportarà per distribuir entre els seus beneficiaris.

SEGON. La UIB autoritza l’Associació d’Antics Alumnes de Monti-sion, conforme a l’horari acordat, a poder accedir al lloc on estiguin dipositats la roba i el material infantil per poder-ho recollir.

TERCER. L’Associació es compromet a informar dels resultats obtinguts durant la campanya.

QUART. Atenent aquesta primera experiència de recollida de roba, es plantejarà un segon torn de recollida durant el segon trimestre de l’any.

CINQUÈ. Aquest conveni té una vigència d’un any, si bé s’entendrà prorrogat pel mateix temps sempre que cap de les parts no manifesti el contrari.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni i perquè tingui els efectes oportuns, les parts el signen al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per l’Associació d’Antics Alumnes de Monti-sion,
Javier de Blas
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de novembre de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).