Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ENTRE EL COL·LEGI LA SALLE DE PALMA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA CESSIÓ D’UNA COL·LECCIÓ DE TAXIDÈRMIES D’OCELLS I MAMÍFERS

Palma, 12 de març de 2014

REUNITS

D’una part, la senyora Joana Maria Cunill Lladó, com a directora i representant del Col·legi La Salle de Palma, amb domicili al camí de Son Rapinya, 29, Palma, i amb NIF R-0700046-F.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, amb domicili a Son Lledó, carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122, Palma, i amb NIF Q-0718001-A.

MANIFESTEN

Que el Col·legi La Salle de Palma és propietari d’un fons museístic de ciències naturals format per les col·leccions de mineralogia, paleontologia, invertebrats, vertebrats, l’herbari Bianor i la bibliografia corresponent.

Que el Col·legi La Salle de Palma ha fet un préstec temporal de part del seu fons museístic a la Societat d’Història Natural de les Balears, la Fundació Jardí Botànic de Sóller i l’Associació Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller.

Que el Col·legi La Salle de Palma expressa la voluntat de mantenir, en la mesura del possible, la unitat i la singularitat del fons museístic i que les col·leccions no surtin de l’illa de Mallorca i siguin utilitzades amb finalitats científiques, educatives i de divulgació.

Amb aquests antecedents, la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi La Salle, reconeixent-se recíprocament la capacitat necessària per a la signatura d’aquest document,

ACORDEN

Primer. El Col·legi La Salle de Palma fa cessió temporal per quinze anys prorrogables, a títol gratuït i des d’aquest moment, de la col·lecció d’ocells i mamífers (taxidèrmies) a favor de la Universitat de les Illes Balears.

Segon. Per part seva, la UIB es compromet a gestionar-ne la conservació i promoure el seu ús en els àmbits de la docència, la recerca i la divulgació científica.

Tercer. L’inventari adjunt com a annex a aquest document del préstec s’enviarà a la Fundació Sa Nostra, com a dipositària de l’inventari general del fons museístic de ciències naturals del Col·legi La Salle de Palma.

Llegit per ambdues parts i com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

Pel Col·legi La Salle de Palma,
Joana Maria Cunill
Directora

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de desembre de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2013, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).