Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE DONACIÓ D’UN FONS BIBLIOGRÀFIC D’ART CONTEMPORANI ENTRE LA FUNDACIÓ ES BALUARD MUSEU D'ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 28 de febrer de 2014

REUNITS

D'una part, l’Il·lustríssim Senyor Fernando Gilet Sancenón, tinent de batlle de Cultura i Esports de l’Ajuntament de Palma, amb DNI (...), com a membre de la Comissió Executiva de la Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, en virtut del nomenament del dia 23 de setembre de 2011.

I de l’altra, el Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

La Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma posseeix una col·lecció bibliogràfica composta per aproximadament 150 llibres de temàtica relacionada amb l’art contemporani.

La Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma vol contribuir, fent donació de l’esmentada col·lecció, a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents clàusules.

ACORDEN

1. La Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma cedeix a la Universitat de les Illes Balears el fons bibliogràfic esmentat, l’inventari del qual, un cop se n’hagi fet la catalogació, serà adjuntat com a annex al present conveni.

2. La cessió d’aquest fons és permanent.

3. La Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, al mateix temps que cedeix el fons bibliogràfic, també cedeix la potestat d’esporgar els documents a la Universitat de les Illes Balears, en funció dels criteris tècnics que aplica a la seva pròpia col·lecció.

4. El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

5. La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

6. El transport de la col·lecció des de la seva ubicació actual fins al campus anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

7. Els pactes d’aquest conveni es poden modificar per acord mutu. La modificació s’inclourà mitjançant addenda als pactes d’aquest instrument.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma,
Fernando Gilet
Membre de la Comissió Executiva

Diligència

El present conveni de donació el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de desembre de 2013 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de febrer de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).