Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM, SA, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA REGULACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ EN MATÈRIA DE CULTIUS ENERGÈTICS (Arundo donax L. i Arundo micrantha Lam.)

Palma, 24 de març de 2014

REUNITS

D’una part,

El senyor Andrés Garau Garau, en qualitat de President d’EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, SA, amb CIF A07000029 i domicili a Palma, carrer de Joan Maragall, 3 (07006), que actua en representació d’aquesta empresa, per a la qual cosa manifesta estar degudament facultat.

De l’altra,

El Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representat d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat, fent ús de les facultats que s’hi detallen.

Les parts, que actuen per raó dels respectius càrrecs, es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present conveni a l’empara de les seves atribucions.

EXPOSEN

1. Que l'Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, SA (en endavant, EMAYA), és una empresa encarregada de la gestió del que fa referència al cicle integral de l’aigua del municipi de Palma (captació, potabilització i abastiment d’aigua potable, així com manteniment de les instal·lacions de clavegueram, sanejament i depuració d’aigües), a més de la concessió i l’establiment de connexions de servei, i vol establir una col·laboració específica amb la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB) per a l'estudi, l’assessorament i la implementació de l'ús d'una parcel·la per a la producció de biomassa de cultius amb finalitats energètiques, incloent-hi l'estudi i selecció d'espècies del gènere Arundo, sistemes de cultiu adients i implementació de la planta pilot.

2. Que la UIB està disposada a oferir a EMAYA la col·laboració sol·licitada, ja que disposa dels recursos tècnics i humans necessaris per a la realització dels treballs projectats.

3. Que la UIB ha inclòs en el Pla estratègic institucional, dins l'estratègia de recerca, com a objectiu incrementar els recursos destinats a la R+D+I, per potenciar i incentivar la consolidació de grups de recerca de qualitat i excel·lència.

4. Que l'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, estableix que la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic podrà ser encomanada a altres òrgans o entitats de la mateixa o de diferent administració, per raons d'eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per acomplir-la.

5. Que les dues parts declaren el seu interès i capacitat per subscriure un conveni de col·laboració a l'empara del que disposa l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril.

ACORDS

PRIMER. Objecte del conveni

El present conveni té per objecte regular l'estudi, l’assessorament i la implementació de l'ús d'una parcel·la per a la producció de biomassa de cultius amb finalitats energètiques, incloent-hi l'estudi i selecció d'espècies d’Arundo, sistemes de cultiu adients i implementació de la planta pilot, així com determinar les condicions d'execució d'aquestes activitats, a realitzar per la UIB, a les instal·lacions de què EMAYA disposa a Palma.

SEGON. De l’acceptació de la col·laboració

La UIB s'obliga a col·laborar amb EMAYA en la realització de les esmentades activitats d'estudi, assessorament i implementació de l'ús d'una parcel·la per a la producció de biomassa de cultius amb finalitats energètiques, incloent-hi l'estudi i selecció d'espècies i races d’Arundo, sistemes de cultiu apropiats i implementació de la planta pilot en els termes que s'expressen a les estipulacions incloses en el present document.

TERCER. De la definició de l’activitat a desenvolupar

Les activitats que EMAYA desitja realitzar a la UIB se centraran en l'estudi de les espècies apropiades per a la producció de biomassa de cultius amb finalitats energètiques, sistemes de cultiu apropiats i implementació de la planta pilot. En concret, el personal científic i tècnic de la UIB realitzarà per a l'empresa aquestes labors, que es desenvoluparan per fases, segons l’esquema següent:

1. Disseny del pla de plantada (disseny experimental)

2. Assajos i disseny de la multiplicació (incloent-hi assessorament per al muntatge d’una instal·lació bàsica)

3. Assessorament i seguiment de cultius

4. Redacció d’informes parcials

5. Anàlisi de sòls

6. Memòria anual i conclusions

7. Col·laboracions externes

8. Material d’oficina i despeses diverses

Cadascuna d’aquestes fases es descriuen i pressuposten com a annex al present conveni. Les quantitats de les diferents partides del pressupost són flexibles i poden variar dins el còmput global acordat.

Per part seva, la UIB s'obliga a posar a disposició d’EMAYA els recursos humans i tècnics necessaris per poder desenvolupar aquestes activitats, que es descriuen a la següent estipulació.

QUART. Obligacions i compromisos de cadascuna de les parts

I. Per la seva banda, la UIB es compromet a:

Posar a disposició d'EMAYA els recursos humans i tècnics necessaris per poder desenvolupar les activitats descrites a l’estipulació anterior, i en concret:

1. Avaluar la viabilitat tècnica del projecte i mantenir informada en tot moment EMAYA de l'evolució dels treballs contractats.

2. Facilitar els recursos humans i mitjans tècnics necessaris per al desenvolupament dels serveis contractats per EMAYA.

3. Complir dins els terminis i en la forma acordats els encàrrecs reflectits als annexos adjunts a aquest document, els quals seran objecte de pressupost i es reflectiran en un cronograma, i s’hi adjuntaran així mateix els protocols de treball, si aquests són requerits per EMAYA.

II. Per la seva banda, EMAYA es compromet a:

1. Autoritzar el personal tècnic de la UIB a accedir a les instal·lacions d’EMAYA i realitzar les tasques necessàries per escometre els compromisos reflectits en aquest acord, sempre que no vagin en detriment de l'activitat pròpia d’EMAYA o la perjudiquin i sempre supervisades per personal designat per l'empresa.

2. Facilitar la documentació tècnica necessària per al correcte desenvolupament del projecte (anàlisis fisicoquímiques de l’aigua, dades meteorològiques, etc.).

3. Com a contrapartida als serveis prestats descrits en aquest conveni, EMAYA aportarà l’import total fixat als annexos adjunts, contra factura de la UIB i prèviament a les fites definides en cada cas.

CINQUÈ. Vigència del conveni

La durada prevista d'aquest conveni s'estableix per un any i tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2014.

No obstant això, aquest termini pot renovar-se de mutu acord si les parts estan interessades a continuar aquests treballs o a ampliar l'objecte d'aquest conveni i ambdues parts consideren oportú de prosseguir les activitats de col·laboració.

SISÈ. Coordinació de les activitats a realitzar

Els treballs de recerca i desenvolupament a realitzar per la UIB a EMAYA seran supervisats pel doctor Lleonard Llorens Garcia, per part de la UIB.

A aquest efecte, per part de l'empresa, les activitats de recerca es coordinaran a través de l'enginyer de camins senyor Juan José Pieras Company.

Mentre durin els treballs de recerca, els responsables d'ambdues parts mantindran una reunió o videoconferència almenys una vegada cada mes per analitzar els treballs realitzats i intercanviar impressions sobre el seu desenvolupament, reunions a les quals podrà assistir el personal científic i de gestió de la UIB i el personal tècnic i de gestió d’EMAYA que es consideri convenient. Així mateix, qualsevol de les parts signatàries podrà sol·licitar les reunions conjuntes que s'estimin oportunes per a la bona marxa del conveni.

SETÈ. Forma de pagament

EMAYA abonarà les quantitats previstes i esmentades mitjançant transferències bancàries al compte 0487-2151-10-2000000799, a nom de la Universitat de les Illes Balears, tot això d’acord amb les condicions recollides anteriorment.

La primera factura, amb un import de fins al 25% del total del pressupost, es podrà emetre dins els primers noranta dies després de l’entrada en vigor del present conveni.

A les transferències que es realitzin per part de l'empresa es farà constar el número de factura.

VUITÈ. De la confidencialitat de la informació

Així mateix, cadascuna de les parts es compromet a fer signar a cadascun dels treballadors que prestin els seus serveis o realitzin les seves activitats a les instal·lacions de la UIB, una clàusula de confidencialitat (NDA) bidireccional, amb el contingut comú que s'acordi entre ambdues parts, i que prevegi que els empleats de la UIB i d’EMAYA no podran compartir ni posar en comú informació referent als projectes, recerques o resultats en els quals estiguin involucrats.

NOVÈ. Política de patents i publicacions

Les dades originades en el projecte, sempre que no afectin el desenvolupament industrial de l'empresa EMAYA, podran ser publicades en revistes científiques per part de la UIB, amb l’autorització prèvia d’EMAYA.

Si durant el transcurs del projecte hi ha personal de la UIB o propi d’EMAYA que consideri la possibilitat de desenvolupar alguna patent, aquesta es regirà mitjançant un annex específic que regularà les condicions de participació en la propietat intel·lectual i industrial de cadascuna de les parts.

DESÈ. De la modificació i extinció del conveni

Aquest conveni s’extingeix per expiració dels temps convingut, i el pot rescindir qualsevol de les parts mitjançant denúncia, que s’ha de comunicar a l’altra part amb una antelació mínima de dos mesos, o per alguna de les causes següents:

a) Mutu acord de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit.
b) Incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni.
c) Impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni.
d) També perquè considerin els treballs finalitzats abans del període marcat.

ONZÈ. Competència jurisdiccional

El present conveni té caràcter administratiu, i de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la seva interpretació i compliment que no pugui resoldre la comissió tècnica de seguiment, n'haurà de conèixer i en tindrà la competència l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu dels jutjats i tribunals de Palma, sens perjudici que les parts puguin pactar submissió a qualsevol mena d’arbitratge.

DOTZÈ. Col·laboració entre les parts signants

Els signants d'aquest document col·laboraran en tot moment, d'acord amb els principis de la bona fe i eficàcia, perquè la recerca es pugui realitzar amb èxit i per assegurar la correcta execució dels pactes.

Les parts signen el present conveni, en prova de conformitat a tots els efectes, en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per EMAYA,
Andrés Garau
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de febrer de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de març de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig). 

Annex
PRESSUPOST BÀSIC DE LA COL·LABORACIÓ