Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA MÚTUA UNIVERSAL

Palma, 26 de febrer de 2014

REUNITS

D’una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, amb domicili social a la Cra. De Valldemossa, km. 7,5. 07121 Palma, i CIF Q0718001A.

De l’altra, el senyor Carlos Rodríguez Chumillas, amb NIF (...), en representació de Mútua Universal Mugenat, MATEPSS nº 10 (en endavant, Mútua Universal), amb domicili social a Barcelona (08022), a l’avinguda Tibidabo, 17-19, amb CIF G08242463, que actua en virtut de les facultats que li han estat atorgades en escriptura autoritzada per la notària de Barcelona senyora Maria Isabel Gabarró Miquel, amb data 22 de gener de 2009 i número de protocol 135.

EXPOSEN

I. Que la Mútua Universal és una entitat col·laboradora de la Seguretat Social, sota la direcció i tutela del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, en la gestió d’accidents de treball i malalties professionals i altres prestacions que siguin autoritzades en cada moment.

II. Que la Facultat Dret de la Universitat de les Illes Balears està interessada a procurar als seus alumnes el coneixement i la pràctica de les funcions que realitzen les mútues en la seva col·laboració amb la Seguretat Social.

III. Que ambdues parts, reconeixent la capacitat legal necessària per al present acte,

ACORDEN 

Primer. Objecte. Establir el marc de col·laboració per regular les activitats de formació en matèria de prestacions de la Seguretat Social provinents de les contingències laborals i comunes, entre la Facultat de Dret i la Mútua Universal durant el curs acadèmic 2014-15.

Segon. Contingut. Aquesta col·laboració es concretarà en la realització de tres tallers de formació, dirigits als alumnes de l’últim curs de la Facultat de Dret, atenent el contingut següent:

  • Història de les mútues, marc normatiu, principals serveis i cobertures que presten a les entitats, a les empreses associades i als treballadors adherits (autònoms).
  • Prestacions econòmiques de les mútues: actualització del règim general, règim especial agrari, règim especial de treballadors per compte propi o autònoms, treballadors de la llar, i qualsevol prestació afí que sigui autoritzada.
  • Taller pràctic d’investigació d’accidents de treball.

Tercer. Compromís de les parts. Els tallers seran impartits per personal dependent de la Mútua Universal i es realitzaran a les dependències de la Facultat de Dret.

Quart. Preu. La col·laboració prestada per la Mútua Universal i la Facultat de Dret no comportarà cap tipus de compensació econòmica entre les parts.

Cinquè. Organització i coordinació. Cadascuna de les parts nomenarà un representant com a coordinador del conveni amb el fi de valorar el resultat de la col·laboració, així com estudiar nous projectes i activitats conjunts.

Sisè. Protecció de dades i confidencialitat. En cap cas el present acord de col·laboració no suposarà el traspàs de dades entre les parts, segons l’aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Les parts acorden que mantindran amb caràcter confidencial tota la informació i documentació que cadascuna hagi subministrat a l’altra part fins a la data i la que se subministri en el futur en el marc del present acord, i, en conseqüència, s’abstindran de comunicar-la a tercers, totalment o parcialment, i/o utilitzar-la en benefici propi o de tercers fora del context del present acord.

Tanmateix, aquesta informació pot comunicar-se a directors, gerents, treballadors, assessors externs i altres persones vinculades a les parts que hagin de conèixer la informació proporcionada a efectes del desenvolupament de l’acord, sempre fent-los saber fefaentment l’existència de la present clàusula de confidencialitat i la responsabilitat que tenen de complir-la.

Les parts quedaran exceptuades d'aquest compromís de confidencialitat respecte de la informació: (I) si és de domini públic, (II) si pren estat públic en el futur, (III) si és requerida a alguna de les parts per alguna autoritat pública competent per fer-ho, o (IV) si existeix una autorització escrita de la part per divulgar-la o difondre-la.

Després de la finalització d'aquest acord, cada part retornarà a l’altra totes les còpies que continguin procediments en el seu poder i/o en poder dels seus respectius receptors d'informació i destruirà totes les còpies que continguin informació derivada o que reflecteixin de qualsevol forma els procediments utilitzats.

Setè. Vigència i revisió. La vigència d’aquest acord serà d’un any a partir de la data de la seva signatura, prorrogable expressament per períodes iguals de comú acord per les parts, que hauran d’expressar-ho per escrit amb un mes d’antelació al seu venciment.

Vuitè. Naturalesa jurídica. De conformitat amb el que estableix l'article 4.1.c) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el present acord de col·laboració queda exclòs de l'àmbit d'aplicació de la dita llei i es regeix pel que s’ha estipulat entre les parts i, amb caràcter subsidiari, pel Codi Civil.

Novè. Causes d'extinció. Són motiu d'extinció del present acord de col·laboració, a més de l'expiració del termini de vigència, l'incompliment dels acords pactats i, si s’escau, la denúncia unilateral de qualsevol de les parts.

En qualsevol cas, la part que pretengui resoldre el present acord al·legant incompliment de l’altra part, haurà de requerir-li el compliment de l'obligació de forma fefaent i atorgar-li un termini de trenta (30) dies perquè pugui esmenar l’incompliment. Si transcorregut aquest termini l’incompliment no ha estat esmenat, la part perjudicada podrà exercitar l'esmentada facultat.

Desè. Notificacions. Tota notificació que s'efectuï entre les parts es farà per escrit de forma fefaent als respectius domicilis indicats a l'encapçalament d'aquest acord.

Qualsevol canvi de domicili d'una de les parts ha de ser notificat a l’altra de forma immediata i fefaent.

Onzè. Jurisdicció. Les parts acorden que en el supòsit de ser necessari solucionar qualsevol controvèrsia que pugui sorgir, se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents territorialment.

I com a prova de conformitat amb el contingut del present acord, les parts el signen en tres exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per la Mútua Universal,
Carlos Rodríguez Chumillas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de febrer de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de març de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I LA MÚTUA UNIVERSAL 

PERIODICITAT DE LA COL·LABORACIÓ:

En cas d’existir voluntat per ambdues parts per la impartició dels tallers formatius establerts a l’acord entre la Universitat de les Illes Balears i la Mútua Universal en els successius cursos lectius, les parts hauran de signar un nou annex pel qual s’establiran expressament els terminis de la pròrroga establerta.

CALENDARI DE LES ACTIVITATS:

El calendari per a la impartició dels tallers formatius inclosos a l’acord entre ambdues entitats s’establirà expressament a l’inici de cada curs lectiu en funció de les necessitats acadèmiques de la Universitat de les Illes Balears i els recursos disponibles de la Mútua Universal.

PROGRAMA DELS TALLERS:

La col·laboració entre ambdues entitats serà conformada per tres tallers formatius, atenent el contingut següent:

  • Història de les mútues, marc normatiu, principals serveis i cobertures que presten a les empreses associades i treballadors adherits.
  • Prestacions econòmiques de les mútues: actualització del règim general, règim especial agrari, règim especial de treballadors autònoms, treballadors de la llar, etc.
  • Taller pràctic d’investigació d’accidents de treball i determinació de les contingències.

MATERIALS DELS TALLERS:

La Mútua Universal proporcionarà a la Universitat de les Illes Balears amb la suficient antelació tot el material formatiu que s’utilitzarà en els tallers, perquè el puguin valorar i usar els alumnes.

REQUISITS FORMATIUS/PROFESSIONALS DELS DOCENTS:

La Mútua Universal es compromet que el personal que impartirà els tallers formatius establerts en aquest conveni disposi de la titulació acadèmica i/o capacitat pràctica professional suficient per a aquesta docència.

Amb anterioritat a l’inici dels tallers, la Mútua Universal proporcionarà el currículum del personal docent a la Universitat de les Illes Balears perquè en tingui coneixement i el pugui valorar, si escau.

CONEIXEMENTS MÍNINS ASSOLITS:

A la finalització dels tallers formatius establerts a l’acord entre ambdues entitats, els alumnes haurien d’haver assolit uns coneixements mínims en:

  • Història, objecte i funció de les mútues d’accidents de treball com a entitats col·laboradores de la Seguretat Social.
  • Prestacions sanitàries que gestionen les mútues d’accidents de treball. Conceptes, contingut i contingències.
  • Principals accions pràctiques sobre la manera de fer una investigació d’un accident de treball amb vista a la determinació de la contigència.