Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONTRACTE DE CESSIÓ D’ESPAI A L’EDIFICI DE TELECOMUNICACIONS 

Palma, 14 d’abril de 2014 

REUNITS

D’una part, el senyor Miguel Bernat Bosch, amb DNI núm. (...), en representació de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (d’ara endavant, Fundació BIT), amb domicili a Palma, CP 07121, c/ de Laura Bassi, Centre Empresarial Son Espanyol, i amb CIF G57775884, en virtut de l’escriptura atorgada davant el notari de Palma senyor José Luis Gómez Díez el dia 26 de novembre de 2012, amb número de protocol 1926.

De l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, UIB), amb DNI (...), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i amb domicili laboral a efectes d’aquest document a la carretera de Valldemossa, km 7.5, Palma (Illes Balears), i amb CIF Q0718001A, en qualitat de Rector de la Universitat de les Illes Balears, per Decret 29/2013, de 14 de juny, pel qual es nomena el doctor Llorenç Huguet Rotger rector de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 085, de 15 de juny).

Les parts, en la qualitat indicada, es reconeixen plena i mútuament capacitat legal suficient en dret per signar aquest document, i aquest efecte,

EXPOSEN

Que la Fundació BIT disposa d’una sala a la primera planta de l’edifici de telecomunicacions, que actua com a node principal del ParcBIT, connectat mitjançant fibra òptica i cablatge de parells de coure amb totes les parcel·les i edificis del ParcBIT (topologia estel). Dins aquesta sala es disposen els armaris repartidors de cablatge.

Que la UIB necessita connectar a la seva xarxa d’ordinadors del campus de la carretera de Valldemossa diferents centres amb seu al ParcBIT, com, per exemple, algunes empreses derivades (spin-off) nascudes de la UIB. Per a aquest objectiu la UIB necessita instal·lar uns equips electrònics de comunicacions a la sala propietat del ParcBIT descrita a l’apartat anterior.

Ambdues parts consideren que seria beneficiós per al compliment dels seus respectius fins establir un document de cessió d’espai per a la ubicació d’equipament de telecomunicacions de la UIB dins un dels armaris de la primera planta de l’edifici de telecomunicacions de la Fundació, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. ACTUACIONS

1. La Fundació BIT cedeix gratuïtament a la UIB un espai dins un armari de comunicacions de la primera planta de l’edifici de telecomunicacions, per tal que pugui instal·lar-hi el seu equipament electrònic. L’espai serà de quatre us (uns 20 centímetres) dins un dels armaris, a convenir amb el tècnic responsable de telecomunicacions de la Fundació BIT.

2. Aquesta sala està situada a la primera planta de l’edifici de telecomunicacions, adjunt a les antigues cases de Son Espanyol, a les coordenades: X=468307; Y=4387302, ETRS89-31N, i la Fundació BIT hi facilitarà l’accés al personal autoritzat de la UIB. Per part seva, la UIB facilitarà a la Fundació BIT la llista de persones autoritzades per accedir a l'espai cedit.

3. La Fundació BIT facilitarà les connexions als serveis de comunicacions i l’accés als quadres elèctrics de l’edifici i per a altres subministraments, tal com siguin necessaris.

4. La Fundació BIT i la UIB accepten aquestes cessions d’ús de l’espai, les infraestructures i els drets descrits anteriorment, i aquest document serveix com a títol suficient entre les parts per a l’ocupació.

5. La UIB eximeix la Fundació BIT de qualsevol responsabilitat sobre l'estat dels aparells instal·lats a l'espai cedit i dels danys que s’hi puguin produir, i sobre els danys que pugui produir el personal de la UIB a les instal·lacions o en altres aparells instal·lats a l’edifici de telecomunicacions, siguin o no propietat de la Fundació BIT.

Segona. FINANÇAMENT I DESPESES

L’emplaçament se cedeix gratuïtament per a la instal·lació i/o millora d’un equipament de telecomunicacions de la UIB, i el titular de l’emplaçament no té cap obligació de fer-hi cap inversió per millorar-ne l’estat.

Aquesta cessió no implica en cap cas l'autorització per a la realització d’obres de qualsevol tipus a l'edifici de telecomunicacions, encara que siguin necessàries per a la instal·lació de l’equip electrònic, i per fer-hi obres es requerirà en tot cas l'autorització expressa i per escrit de la Fundació BIT. L’import d’aquestes obres anirà a compte de la UIB.

La cessió es fa de forma gratuïta pel temps destinat a les finalitats previstes a la clàusula primera, i està lliure de càrregues, arrendaments i ocupants.

La UIB, per la seva banda, es farà càrrec del manteniment necessari per a la conservació de les instal·lacions i dels equips que siguin propietat seva i de les factures de subministraments d’energia elèctrica i d’altres que pugui contractar, així com de les responsabilitats que puguin derivar-se de la seva explotació.

Ambdues parts poden esmenar l’existència de pertorbacions, interferències i degradacions de la qualitat en els serveis instal·lats a l’emplaçament, imputable als equipaments que s’hagin instal·lat o promogut.

Tercera. GESTIÓ I ORGANITZACIÓ

S’adjunten com a annex al present document les condicions d’ús de l’edifici de telecomunicacions.

Quarta. VIGÈNCIA I PRÒRROGUES

La vigència del present document s’estableix fins a l’1 de febrer de 2015 i es renovarà automàticament per períodes anuals si no hi ha denúncia, revisat prèviament el capítol econòmic, a proposta de qualsevol de les parts i amb l’aprovació de les parts, i serà efectiu l’endemà d’haver-se signat.

Cinquena. EXTINCIÓ

És causa de resolució del present document l’incompliment total o parcial de les clàusules que conté. Així mateix, el present document pot ser denunciat per qualsevol de les parts en qualsevol moment, sense necessitat d’al·legar cap causa ni preavís.

La UIB, en qualsevol cas, es farà càrrec del cost del desmuntatge de l’equipament i les infraestructures de què sigui titular.

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present document en dos exemplars.

Per la Fundació BIT,
Miguel Bernat

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 de gener de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de març de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).