Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ DE LLUITA ANTISIDA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

Palma, 14 d’abril de 2014

REUNITS 

D’una banda, Joan Lluís Llull Sarralde, amb el NIF número (...), que actua com a president d’ALAS, Associació de Lluita Antisida de les Illes Balears, amb el domicili social al carrer del General Riera, 3, 2n A, 07003 Palma (Illes Balears), amb el CIF núm. G-07277734.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

MANIFESTEN

PRIMER. ALAS, Associació de Lluita Antisida de les Illes Balears, és una associació no lucrativa nascuda l’any 1987 amb els objectius de donar suport a les persones infectades i afectades pel VIH-SIDA, assessorar-les, formar-les i ajudar-les, amb la intenció de promoure la millora de la seva qualitat de vida, i prevenir la transmissió del VIH-SIDA en la població general a través del disseny, la planificació i l’execució de projectes.

SEGON. La UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

TERCER. Ambdues institucions tenen objectius i interessos comuns i consideren convenient establir una possible vinculació en diverses matèries, establint per a això una sèrie de mecanismes i instruments.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents
 

CLÀUSULES 

PRIMERA. Objecte

La UIB i ALAS es comprometen a fomentar el desenvolupament de projectes i experiències en matèries d’interès comú mitjançant l’execució de programes mutus en les àrees corresponents.

SEGONA. Modalitats de col·laboració

Les àrees en què podran desenvolupar-se les activitats de col·laboració o de cooperació poden ser:

a) Realitzar accions informatives de prevenció del VIH i tallers de sexualitat i hàbits saludables per part d’ALAS dins l’àmbit universitari. La UIB cedirà els seus espais per a la realització de les esmentades accions, i per tant es reservaran unes quantes places per als membres de la comunitat universitària.
b) Desenvolupar campanyes de sensibilització sobre temes d’interès mutu, com poden ser els hàbits sexuals saludables.
c) Dur a terme jornades de realització de proves ràpides de detecció del VIH al campus de la UIB.
d) Col·laborar en activitats d’investigació relacionades amb estils de vida saludable.
e) Qualsevol altra iniciativa que es consideri oportuna.

TERCERA. Comissió mixta

Es constitueix una comissió de seguiment que serà formada per dos representats de cada entitat.

La comissió esmentada coordinarà les relacions entre les parts en l’execució d’aquest conveni.

A més, la comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte del present conveni.

QUARTA. Vigència

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i la vigència serà d’un any; serà renovable automàticament pel mateix període en cas que no hi hagi denúncia. La denúncia haurà de realitzar-se amb una antelació de dos mesos respecte a la data inicial prevista de finalització o la de qualsevol de les pròrrogues.

CINQUENA. Modificació

Ambdues parts, de comú acord, poden proposar la modificació o rescissió del conveni amb sis mesos d’antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l’acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i les activitats que hi hagi en fase de realització.

SISENA. Règim jurídic

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, el desenvolupament i els efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present conveni, les resoldrà la comissió de seguiment prevista. Si les dues parts no arriben a un acord, sotmetran les qüestions litigioses als òrgans de la jurisdicció competent amb seu a Palma, amb renúncia expressa a qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni i als efectes oportuns, les parts el signen al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per ALAS,
Joan Lluís Llull
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de març de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de març de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).