Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre els Franciscans del tercer orde regular (TOR) i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la integració de la publicació periòdica El Heraldo de Cristo a la Biblioteca Digital de les Illes Balears

Palma, 23 de juliol de 2019

Reunits

D'una banda, el ministre provincial dels Franciscans del tercer orde regular (TOR) de la província de la Immaculada Concepció a Espanya, amb CIF R-0700029-B i amb inscripció al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia núm. 1772-SE/B, fra Jaume Puigserver Capellà, amb DNI (...), com a representant d'aquests.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

I, convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert el següent:

Antecedents

La Universitat de les Illes Balears, a través del seu Servei de Biblioteca i Documentació, té els mitjans tècnics i l'experiència necessaris en matèria de biblioteconomia i arxiu històric i per dur a terme projectes de digitalització, preservació digital a llarg termini i construcció de biblioteques digitals.

El tercer orde regular (TOR) dels Franciscans és l’editor d’El Heraldo de Cristo, publicació periòdica editada entre els anys 1910 i 1975, amb un total aproximat de 792 exemplars que, pel seu interès acadèmic i cultural, vol digitalitzar, catalogar i oferir en accés obert (Open Access Initiative) a la Biblioteca Digital de les Illes Balears, i preservar digitalment a llarg termini.

La UIB, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb una atenció especial a l'estudi de la cultura, la història i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears. I considera que El Heraldo de Cristo, publicació periòdica del TOR, és d’especial importància històrica en aquest sentit i que la seva publicació en accés obert facilitarà a la comunitat universitària i al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears l'accés a la informació que conté.

Per formalitzar la integració i concretar-ne les condicions, les parts han convingut signar el present conveni d’acord amb les següents

Clàusules

Primer. Tipus de cooperació

Per aquests motius, i ateses l'experiència i la reconeguda capacitat tècnica de la UIB en aquest camp, ambdues institucions, TOR i UIB, signen el present conveni, mitjançant el qual es comprometen a col·laborar en matèria de digitalització, preservació digital, catalogació i publicació en accés obert (Open Access Initiative).

Segon. Equip de treball

La realització d'aquests treballs serà coordinada pel ministre provincial del TOR i pel director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. Els coordinadors dels treballs poden sol·licitar la col·laboració de les persones que considerin convenients per al seu bon desenvolupament. Cada una de les entitats, individualment, serà responsable de les persones que treballin i/o es contractin per a aquesta finalitat.

En el sentit exposat, els responsables o interlocutors de cadascuna de les institucions signants es reuniran per programar i detallar amb exactitud l’ordre prioritari i la selecció de documents a digitalitzar.

Tercer. Compromisos

La UIB es compromet a:

  1. Digitalitzar El Heraldo de Cristo, amb un total de 792 números aproximadament i un total de 17.424 pàgines, amb l’objectiu d’obtenir una imatge màster en format TIFF d’alta resolució per a cada una de les pàgines.
  2. Processar digitalment els arxius TIFF per obtenir una versió digital en format PDF, amb reconeixement òptic de caràcters, de cada un dels números de la publicació.
  3. Dipositar els arxius en format TIFF i PDF obtinguts, juntament amb les corresponents metadades de preservació digital, en un sistema estandarditzat de preservació digital a llarg termini.
  4. Dipositar, catalogar i publicar en accés obert a la Biblioteca Digital de les Illes Balears, en format PDF, cada un dels números obtinguts en una col·lecció digital especialment creada a tal efecte i anomenada El Heraldo de Cristo.

El TOR es compromet a:

  1. Aportar a la UIB tots els números en paper de la publicació periòdica El Heraldo de Cristo.
  2. Aportar la quantitat de 8.581,24 euros (més els imposts corresponents). Aquesta quantitat serà abonada en el moment en què la UIB facturi el projecte. El termini de facturació serà d’una setmana des del moment de l’acabament de la feina.
  3. Nomenar un responsable tècnic, que serà l’interlocutor amb la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació.

Quart. Drets

La UIB adquirirà únicament els drets que específicament es concreten en aquest conveni i no podrà fer, en cap cas, un ús comercial o lucratiu d’aquesta publicació en format digital. La UIB únicament posarà a disposició dels seus usuaris la publicació a què fa referència aquest acord per fer-ne un ús privat i/o amb fins d’investigació o educació, però no garanteix ni assumeix cap responsabilitat per la forma i manera en què els usuaris en facin ús posteriorment.

Com a titular de drets d’explotació, la UIB podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els continguts d’El Heraldo de Cristo, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui n’encarregui la realització. La cessió de drets inclou la possibilitat de procedir a la digitalització dels documents i de portar a terme la seva comunicació i posada a disposició del públic per mitjà de la xarxa internet.

Cinquè. Vigència i durada

El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa de dos anys, període que es renovarà automàticament. Una vegada acabat el termini de vigència pactat, es prorrogarà en les mateixes condicions, mentre no hi hagi un preavís d’ambdues parts en un termini d’un mes abans de l’acabament de l’acord.

Ambdues institucions podran iniciar, de mutu acord, línies de col·laboració addicionals en matèria de digitalització, preservació digital, accés obert (Open Access Initiative), catalogació, ordenació i gestió documental afegint addendes al present conveni.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració.

Pel tercer orde regular,
Jaume Puigserver
Ministre provincial

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 d’abril de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de maig de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).