Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre DirectBeds i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 3 de maig de 2019

Reunits

D'una banda, la senyora Mireia Faugier Santaularia, amb DNI (...) i domicili fiscal al c/ d’Antònia Martínez Fiol, 6, 1r C, 07010 Palma, que actua com a persona física, sota el nom de DirectBeds, per desenvolupar les funcions que es detallen a l’expositiu III.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 29/2013, de 14 de juny (BOIB núm. 85, de 15 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) del Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, 07121 Palma.

Exposen

  1. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la LOU.
  2. Que per dur a terme les relacions institucionals, la UIB, d’acord amb el que estableix l’article 147.1 dels Estatuts, ha de fomentar, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis i d’intercanvis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.
  3. Que DirectBeds desenvolupa la seva activitat en l'àmbit dels serveis de consultoria, formació, reclutament i selecció de capital humà per a empreses del sector turístic.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues parts, d'acord amb les seves respectives atribucions, han establert les següents

Bases generals de l’acord 

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes conjunts de formació i recerca, col·laboració en el desenvolupament de les pràctiques curriculars i extracurriculars, així com activitats que permetin dur a terme l'intercanvi de coneixements, dades i experiències, en els termes indicats més avall.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues parts es desenvoluparà principalment en les àrees d'actuació següents:

  1. Desenvolupament de programes de formació conjunts.
  2. Col·laboració en la recerca i l'intercanvi de coneixement, bases de dades i altres fonts d'informació.
  3. Organització de seminaris, col·loquis, simposis i altres tipus d’activitats que tinguin per objectiu impulsar la formació i el coneixement en l'àmbit del turisme a les Illes Balears.
  4. Col·laboració en el desenvolupament de pràctiques curriculars i extracurriculars per als alumnes de la UIB.
  5. Col·laboració en l’organització d’activitats de divulgació relacionades amb el turisme.

Tercera. Àrees de cooperació

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques a desenvolupar.

Les àrees en les quals es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diverses que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Condicions financeres

  1. No hi ha compromís financer assumit per les institucions en la signatura d'aquest acord.
  2. Per a cada programa o projecte que es desenvolupi s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers aportats per les dues institucions.

Cinquena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

La informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Els coordinadors han de determinar en cada cas la possibilitat de publicació dels resultats, estudis i altres productes que puguin sorgir fruit d'aquest acord.

Sisena. Vigència i durada

Aquest acord entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per a això. En cas que l'acord es denunciï, ambdues parts es comprometen a finalitzar els projectes i estudis que hi hagi en fase de realització.

Setena. Coordinació

Els coordinadors d'aquest acord per part de la Universitat de les Illes Balears són el degà de la Facultat de Turisme i el vicerector en matèria de Transferència i Innovació.

La coordinadora per part de DirectBeds és la seva gerent.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per tal de donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu, al lloc i en la data indicats, el present acord, redactat en dos exemplars, dels quals en queda un en poder de cadascuna de les parts.

Per part de DirectBeds,
Mireia Faugier
Gerent

Per part de la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de març de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 10 d’abril de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).