Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre el Capítol de la Seu de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 19 de juliol de 2019  

Reunits 

D'una part, mossèn Teodor Suau Puig, president del Capítol de la Catedral de Mallorca per elecció dels canonges i nomenament del bisbe de Mallorca de data 3 de novembre de 2017, i en virtut de l'article 14.1 dels Estatuts del Capítol, que atorga al degà president la competència d'exercir l'autoritat directiva i executiva en totes les tasques del Col·legi, amb domicili legal al carrer del Capiscolat, 2, 1r, 07001 Palma (Illes Balears).

I, de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

Bases generals d'acord

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, la formació d'estudiants, la divulgació cultural i la investigació, i l’ajuda tècnica en els termes que s'indiquen més avall.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions pot incloure els punts següents:

 1. Intercanvi d'informació i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.
 2. Seminaris, col·loquis, simposis.
 3. Estudis d'investigació conjunts.
 4. Admissió d’estudiants en pràctiques.
 5. Ajuda tècnica en l’àmbit d’activitats de cada institució.
 6. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.
Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà en aquelles àrees que siguin comunes a ambdues institucions.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del programa projecte.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació dels òrgans corresponents de cada institució.

Cinquena. Condicions financeres
 1. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
 2. Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.
Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Vuitena. Coordinació

Cada institució nomenarà, en un termini no més gran de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme en el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars. Cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per la Seu de Mallorca,
Teodor Suau
President del Capítol Catedral

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 de juny de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).