Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni general de cooperació entre la Universitat Autònoma Metropolitana, Estats Units Mexicans, i la Universitat de les Illes Balears, Regne d’Espanya

La Universitat Autònoma Metropolitana, Estats Units Mexicans, d’ara endavant la UAM, representada pel Rector General, doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro, amb domicili a Prolongación Canal de Miramontes, 3855, 5è pis, Colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, codi postal 14387, Ciutat de Mèxic, i la Universitat de les Illes Balears, Espanya, d’ara endavant la UIB, representada pel Rector, doctor Llorenç Huguet Rotger, amb domicili a la cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma (Illes Balears), Espanya, subscriuen aquest conveni general de cooperació amb el propòsit d’establir un programa d'intercanvi i col·laboració en àrees d’interès per a ambdues institucions.

I.

Els propòsits de cooperació entre la UAM i la UIB són els següents:

 1. Promoure el desenvolupament d’activitats de docència, investigació i preservació i difusió de la cultura de les dues institucions, i
 2. Incrementar la comprensió de l’entorn de les respectives institucions pel que fa a la seva situació econòmica, ambient cultural i posició davant importants temes socials. 

II. 

Per assolir aquests objectius, la UAM i la UIB es comprometen, fins on els permetin els seus mitjans i possibilitats, a:

 1. Promoure intercanvis institucionals, convidant el personal acadèmic de la institució associada perquè participin en una varietat d’activitats de docència o de recerca, així com de desenvolupament professional.
 2. Rebre alumnes de la institució associada, tant de nivell de grau com de postgrau, perquè realitzin estudis o investigació durant períodes de temps determinats.
 3. Organitzar simposis, conferències, cursos curts, tallers i reunions sobre temes d’interès per a ambdues institucions.
 4. Realitzar investigació conjunta i continuar amb programes d’educació.
 5. Intercanviar publicacions i materials acadèmics, científics i culturals.
 6. Intercanviar informació referent als avenços en el desenvolupament de les activitats de docència, dels alumnes, així com de la investigació que es porta a terme en cadascuna de les institucions.

III. 

Cada institució nomenarà un coordinador, que s’encarregarà de donar seguiment a aquest conveni. Els coordinadors, en col·laboració amb el personal apropiat en cadascuna de les institucions, tindran les responsabilitats següents:

 1. Promoure la col·laboració acadèmica, tant referent al professorat com a l’alumnat graduat i no graduat, pel que fa als estudis i a la investigació;
 2. Planejar, coordinar i servir de contacte principal per a activitats individuals i de grup, tant les realitzades dins la pròpia institució com les dutes a terme conjuntament per ambdues institucions;
 3. Difondre en cada institució informació sobre el professorat, instal·lacions, labor investigadora, publicacions, materials bibliotecaris i recursos educatius de l’altra institució, i
 4. Fer reunions de manera periòdica, per revisar i avaluar activitats passades i idear nous esquemes per a convenis cooperatius en el futur.

Els responsables de donar seguiment al present conveni seran:

Per la UAM, el titular de la Coordinació General per a l’Enfortiment Acadèmic i Vinculació, o qui el substitueixi en el càrrec.

Per la UIB, el titular del Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, o qui el substitueixi en el càrrec.

IV. 

Aquest conveni general de cooperació serà el document de referència per a qualsevol conveni específic subscrit entre les institucions. Aquests convenis específics hauran de detallar les obligacions a les quals es comprometi cadascuna, i no entraran en vigor fins que no siguin formulats per escrit, acceptats pels responsables assignats per les institucions per a cada conveni i aprovats per escrit per les dues institucions. L’abast de les activitats establertes en cada conveni específic dependrà dels fons de què disposin ambdues institucions per donar suport a les activitats de col·laboració programades, així com de les subvencions financeres que pugui obtenir alguna de les institucions, a través de fonts externes

V. 

Llevat del que disposi qualque conveni específic, cada institució serà responsable de cobrir les despeses dels seus propis treballadors fetes en el marc d’aquest conveni.

Les despeses d'intercanvi d'alumnes, d'organització d'esdeveniments i d'altres activitats referides al punt II, seran cobertes per les institucions d'acord amb el que disposen els convenis establerts per a cada programa específic.

El principi central és que tota activitat està subjecta a les possibilitats pressupostàries i financeres de cada institució

VI. 

Les institucions es reconeixen els drets de cadascuna preexistents a la firma del conveni sobre patents, models d’utilitat, dissenys industrials i drets d’autor.

Els drets de propietat intel·lectual resultants dels convenis específics derivats del present conveni, corresponen a la part que els hagi produït o a ambdues, en proporció a les seves aportacions.

Les institucions s’obliguen a acordar, mitjançant amigable componedor i sens perjudici de qualsevol responsabilitat davant tercers, les precisions que, per concepte de propietat intel·lectual, derivin de la realització de l’objecte del present conveni.

Les institucions es reconeixen mútuament com a titulars legítims dels drets de propietat intel·lectual que recaiguin sobre qualsevol tipus de document, producte o metodologia que s'origini en ocasió de l'execució del present conveni.

Es prohibeix a ambdues institucions de cedir els drets provinents del present conveni, llevat d’acord exprés entre les dues

VII. 

La vigència del present conveni serà de quatre anys a partir de la data de la signatura, prorrogable per comú acord d’ambdues institucions. Amb la signatura d’aquest conveni general de cooperació es deixa sense efecte el conveni general subscrit el 10 de juny de 2010.

El present conveni podrà acabar-se anticipadament quan així ho determinin les institucions o quan una d’elles ho comuniqui per escrit a l’altra, amb 30 (trenta) dies naturals d’anticipació. Les activitats que es trobin en curs continuaran fins a la seva total conclusió

VIII. 

Les institucions acorden que qualsevol modificació o variació dels termes i condicions pactats al present conveni s’ha d’estipular per escrit.

IX. 

El present conveni és producte de la bona fe, però, en cas que puguin sorgir conflictes de dubte o discrepància, contingut o interpretació, o davant qualsevol inconvenient derivat de l’aplicació del conveni, les institucions assumeixen el compromís exprés que, mitjançant amigable componedor, cercaran conciliar les seves posicions per resoldre el problema, el qual ha de ser resolt de comú acord per les institucions.

Quan la subscripció del conveni no es faci en la mateixa data i al mateix lloc, l’última data s’entendrà com a data definitiva del conveni.

Aquest conveni se signa per quadruplicat, dos exemplars en espanyol i dos en català, del mateix contingut i valor, al lloc i en la data indicats a sota.

Per la UAM,
Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro
Rector General

Per la UIB,
Dr. Llorenç Huguet Rotger
Rector

Ciutat de Mèxic, 7 de juny de 2019                                                           Palma, 7 de juny de 2019

Revisió jurídica 

Mtro. J. Rodrigo Serrano Vásquez
Advocat General

Full de signatures del conveni general de cooperació que subscriuen al lloc i en la data esmentats la Universitat Autònoma Metropolitana i la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de febrer de 2019 i el va ratificar el Consell de Govern en data 15 de febrer de 2019, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).